Informačný systém diaľnic Slovenska

re-print článkov týkajúcich sa problematiky diaľnic a rýchlostných komunikácií

Informačný systém diaľnic Slovenska

Odoslaťod Dialniciar » 12. Jan 2008 13:34

http://www.asb.sk/portal/2007/02/06/sta ... enska.html


06.02.2007

Informačný systém diaľnic Slovenska

Diaľnice, ktoré sú súčasťou automobilovej cestnej siete, sa na Slovensku budujú tak, aby čo najlepšie vyhovovali medzinárodným európskym štandardom z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky. Významnou mierou k tomu dnes prispievajú technologické zariadenia určené na monitorovanie a riadenie cestnej premávky, ktoré sú súčasťou informačného systému diaľnice.


Vybavenie informačného systému diaľnice

K dnešnému bežnému vybaveniu novobudovanej diaľnice patria telefóny núdzového volania, meteorologický a kamerový dohľad, dopravné značky s premenlivou symbolikou, automatické sčítače dopravy, systém dynamického váženia, meranie prekročenia limitov rýchlosti, rozmerov a hmotnosti vozidiel, identifikácia vozidiel s prekročenými limitmi, indikácia evidenčného čísla identifikovaného vozidla a jeho rozpoznanie, elektrická zabezpečovacia signalizácia tak vo vnútorných objektoch informačného systému, ako aj vo vonkajších technologických skriniach informačného systému. Základnú komunikačnú infraštruktúru tvorí káblový systém na prívod a rozvod elektrickej energie, optický a metalický káblový systém, bezdrôtový komunikačný systém, systém prístupových bodov siete (technologických uzlov). Miestne dispečingy (lokálne operátorské pracoviská) sú vybavené komunikačným, databázovým, diagnostickým systémom a vizualizačným zobrazovacím zariadením.

Informačný systém diaľnice prispieva k bezpečnosti a plynulosti premávky aj tým, že meteorologické údaje umožňujú predpovedať vznik námrazy v priestore diaľnice s následnou väzbou na výjazd odhŕňacej a posýpacej techniky, prípadne s väzbou na technológiu automatických postrekov nemrznúcich kvapalín na povrch vozovky. Kamerový dohľad neustále zobrazuje a zaznamenáva reálny obraz života diaľnice. Video v reálnom čase je k dispozícii operátorom zabezpečujúcim prevádzkyschopnosť a údržbu, diaľničnej polícii sa ním rozširuje možnosť o vizuálnu bezpečnostnú kontrolu. V núdzi je pre účastníkov cestnej premávky k dispozícii tiesňové telefonické spojenie na políciu. Pomocou zariadení informačného systému sa priebežne dynamicky zisťujú aj hmotnosti vozidiel spolu s intenzitou dopravného prúdu a poskytujú sa tak údaje na preventívnu ochranu vozovky. Z nich možno zisťovať korelácie s konštrukčnými parametrami vozovky a potom usudzovať ako, na ktorých miestach a v ktorých lokalitách dochádza k vyjazdeniu koľají, resp. inej degradácii v dôsledku nadmerného zaťaženia intenzitou, preťaženia náprav a prekračovania celkovej povolenej hmotnosti vozidiel.

Automatické sčítače dopravy môžu byť rozmiestnené tak, aby hodnoty dopravných intenzít reprezentovali miesta v danom regióne rozhodujúce pre hodnotenie aktuálneho stavu dopravného zaťaženia a umožnili predpovedať vývoj dopravy z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. Krátkodobé hľadisko je dôležité na identifikáciu dopravnej zápchy a hľadania možných riešení na odľahčenie príslušnej komunikácie, či už ide o diaľnicu, alebo iný typ cestnej komunikácie. Dlhodobé hľadisko je dôležité pre plánovanie rozvoja cestnej siete. Prognózy umožnia predpovedať, kedy treba zväčšiť kapacitu cestnej komunikácie alebo včas rozhodnúť o vhodnej alternatíve, napr. rýchlostnom alebo diaľničnom obchvate. Technológie monitorovania a riadenia dopravy pri vhodnej konfigurácii parametrov majú schopnosť za cenu regulovania dopravných prúdov zabezpečiť ich plynulosť.

Tunely

Ak je súčasťou diaľničného úseku tunel, technológia informačného systému diaľnice sa aplikuje aj v tuneli a je rozšírená o riadenie a diagnostiku osvetlenia a vetrania, meranie fyzikálnych veličín a elektrickú požiarnu signalizáciu. Systém riadenia dopravy umožňuje pomocou premenlivých dopravných značiek a návestidiel cestnej svetelnej signalizácie odkloniť dopravu z určeného úseku, obmedziť jej rýchlosť, zmeniť povolenie používať jazdné pruhy, a dokonca aj zakázať vjazd do tunela. Zastavenie vstupu vozidiel do tunela červenými svetlami svetelnej signalizácie býva ešte doplnené horizontálne riešenými závorami na jeho portáloch. Pre bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je dôležité, aby operátor tunela mal neustále k dispozícii aktuálny počet vozidiel nachádzajúcich sa v tuneli. Tento údaj poskytujú tunelové sčítače a môže byť dôležitý najmä v prípade zhoršenia viditeľnosti v dôsledku zvýšenej opacity, koncentrácie exhalátov alebo iných technických a prevádzkových dôvodov vedúcich k zhoršeniu sledovania príslušného miesta v tuneli kamerovým dozorom.

Mosty

Za jednu z najkritickejších cestných stavebných konštrukcií sa považujú mosty. Už sme sa zmienili o elektrickej zabezpečovacej signalizácii, ktorá chráni vstupy do objektov. Duté priestory mostných konštrukcií patria k tým, kde býva uložená technológia a káblové vedenia a tie treba zabezpečiť. Prvoradou úlohou týchto stavebných konštrukcií je však preklenúť miesta v priestore a uniesť veľké zaťaženie. Preto sa pravidelne vykonávajú skúšky mostov. Mostné konštrukcie môžu byť vybudované ako inteligentné stavebné konštrukcie. Takéto konštrukcie môžu obsahovať senzory, ako napr. tenzometre alebo optické vlákna, ktoré umožnia snímať deformácie konštrukcií. Deformácie sú úmerné parametrom únavy, resp. inej degradácie materiálu a sledujú sa v pravidelných časových intervaloch. Uvádzanú predpokladanú životnosť konštrukcie treba korigovať, ak sa zistia významné zmeny. Inteligentné stavebné konštrukcie s aktívnymi senzormi vykonávajú stále monitorovanie a okrem toho nie sú potrebné výluky dopravy z dôvodu testovania. Mostné konštrukcie patria aj k objektom, ktoré bývajú cieľom teroristických útokov. Včasná diagnostika objektu a jeho okolia prídavnými zariadeniami, ako sú napr. videodetekcia s nočným videním, môžu byť významným preventívnym nástrojom.

Na diaľniciach je dôležité zachovať možnosť primerane rýchlej prepravy. Všetky monitorovacie systémy a ich diagnostika poskytujú informácie v reálnom čase. To znamená, že nasnímanie údajov a ich prenos prebiehajú v čase tak, aby neobmedzovali rýchlosť premávky na diaľnici pre žiadny druh prepravy z hľadiska kvality snímania údajov a diagnostiky a včas sa dostali na určené miesto v systéme a prostredníctvom vizualizácie boli operátorovi v dispečingu alebo na inom príslušnom mieste v dosahu technologickej siete. Zozbierané údaje sú k dispozícii pri možnom automatickom, prípadne ručnom, ovládaní a rozhodovaní o výbere najvhodnejšieho dopravného stavu. Dopravný stav predstavuje súbor dopravných značení a svetelných návestí optimalizovaný z hľadiska aktuálnej situácie na ceste alebo diaľnici. Signály pre riadenie dopravy musia prejsť systémom tak rýchlo, aby boli neodkladne k dispozícii pre vnemové aparáty (zrak, sluch, hmat vrátane korektnej priestorovej identifikácie) vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Informačný systém slovenských diaľnic, ktorého výstavbu riadi Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava, sa projektuje a buduje v súlade s možným rozšírením napr. o monitorovanie znečistenia životného prostredia exhalátmi produkovanými cestnou dopravou, turistický informačný systém a budúci centrálny národný dispečing. Rozšírenie systému vytvára predpoklady na budúcu možnú implementáciu systému elektronického automatického spoplatnenia účastníkov cestnej premávky, a to najmä ťažkej nákladnej automobilovej dopravy a ďalšie rozšírenia pre inteligentné dopravné systémy budúcich generácií, ako napr. opto-elektro-akusticko-vibračných navádzacích systémov a zlepšenia súčasného navigačného a integrovaného záchranného systému. Prepojenie monitorovania a riadenia dopravy ciest prvej a nižšej kategórie s monitorovaním a riadením dopravy diaľnic a rýchlostných komunikácií v budúcnosti môže byť spôsobom zlepšenia plynulosti cestnej dopravy najmä tunelov a veľkých miest.


Text a foto: doc. RNDr. Stanislav Urgela, PhD.

Autor článku je riaditeľom technického úseku spoločnosti BETAMONT s. r. o. Zvolen
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Naspäť na 2007

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.