Špeciálne, nezaradené dopravné zariadenia

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Špeciálne, nezaradené dopravné zariadenia

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 18:05

DOPRAVNÉ ZRKADLO

Dopravné zrkadlo je dopravné zariadenie, ktoré sa používa na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadne na zlepšenie kontroly na vrátniciach, v garážach a iných objektoch. Používa sa na zlepšenie rozhľadu na CK na neprehľadných miestach. Umiestňuje sa najmä v križovatke, v smerovom oblúku s malým polomerom, na výjazde na CK a všade tam, kde nie je inak možné zabezpečiť dostatočný rozhľad na CK. Spodný okraj zrkadla musí byť umiestnený najmenej 2 m nad povrchom CK.

Na CK sa používajú dopravné zrkadlá veľkosti 600 mm x 800 mm a 800 mm x 1000 mm alebo okrúhle zrkadlo s priemerom 800 mm.

Odrazný povrch zrkadla musí byť sféricky vypuklý, priemerný polomer zakrivenia nesmie byť menší ako 1,5 m a väčší ako 5,0 m. Polomery zakrivenia musia byť v rôznych bodoch zrkadla rovnaké, aby zrkadlo neskresľovalo. Rozdiel medzi maximálnym, resp. minimálnym polomerom zakrivenia a priemernou hodnotou polomeru zakrivenia nesmie prekročiť 20% hodnoty priemerného polomeru zakrivenia.

Polomer zakrivenia zrkadla sa meria sférometrom v troch rovinách vertikálnych a v troch rovinách horizontálnych vo štvrtine, polovici a v troch štvrtinách rozmeru zrkadla. Z deviatich meraní sa vypočíta aritmetický priemer. Priemerné polomery zakrivenia na horizontálnej a vertikálnej rovine nemusia byť rovnaké.

Skresľovanie zrkadla sa dokumentuje pomocou fotografie štvorcovej siete a jej odrazu v zrkadle. Fotografia sa urobí tak, že rovina siete a rovina zrkadla zvierajú približne pravý uhol, pričom fotoaparát je umiestnený v osi tohto uhla. Dopravné zrkadlo musí zaisťovať farebnú reprodukovateľnosť odrazu, ktorá sa zisťuje vizuálnym porovnávaním farebnej vzorky a jej odrazu v zrkadle. Pri porovnávaní nesmie byť viditeľná farebná odlišnosť.

Dopravné zrkadlo nesmie vykazovať optickú nekľudnosť, ktorá je spôsobená mikronerovnosťami sférickej odraznej plochy a prejavuje sa tým, že sa pohybujúci predmet pri pozorovaní v zrkadle vlní. Optická nekľudnosť sa zisťuje vizuálnym pozorovaním odrazu pohybujúceho sa predmetu. Odraz pohybujúceho predmetu sa nesmie vlniť.

Stabilita dopravného zrkadla a odolnosť proti vetru sa skúša podľa STN EN 12899-1: 2003. Zrkadlo musí odolať tlaku zaťaženia vetrom 1,0 kN.m-2. Trvalá deformácia vyjadrená pootočením zrkadla nesmie prekročiť 1°.
Odrazná zrkadlová plocha z akrylátového skla je pružne osadená do uzatvoreného plastového rámu z húževnatého polystyrénu tvaru obdĺžnika alebo kruhu. Plastový rám má šírku 50 mm až 100 mm a je
opatrený striedavo bielymi a červenými pruhmi v retroreflexnej úprave najmenej triedy R´1, Ref 1 podľa STN EN 12899-1: 2003. Na zadnej strane dopravného zrkadla je oceľový pozinkovaný držiak na stĺpik. Dopravné zrkadlo môže obsahovať vyhrievacie teleso a riadiacu elektroniku, ktorá bráni vytvoreniu námrazy a automaticky odstraňuje sneh a ľad z odraznej plochy počas zimného obdobia.

Kovové časti zrkadla musia byť povrchovo upravené podľa STN EN 12944: 2001. Počas životnosti zrkadla nesmú na ploche zrkadla vznikať neodrážajúce plôšky väčšie ako 1 cm2 a celková neodrážajúca plocha nesmie prekročiť 20% celkovej odraznej plochy zrkadla. Neodrážajúce
plôšky nesmú byť na ploche zrkadla kumulované.

SPOMAĽOVACÍ PRAH

Spomaľovací prah je stavebno-technický prvok, ktorý čiastočným zvýšením nivelety, ako fyzickej prekážky, vytvára nepriaznivý dynamický účinok na vozidlo a tak účinne vplýva na zníženie nežiaducej rýchlosti vozidiel alebo na dodržiavanie stanovenej rýchlosti jazdy vozidiel. Okrem toho svojím vyhotovením pôsobí aj opticky a zvukovo. Účelom jeho použitia je dosiahnutie požadovanej rýchlosti na danom úseku CK náhlou zmenou výškového profilu CK.

Na mieru obmedzenia rýchlosti má vplyv konštrukcia spomaľovacieho prahu, najmä jeho výška nad úrovňou CK, pozdĺžny sklon nájazdu a jeho dĺžka. Odstupňovaním výšky prahu nad úrovňou CK sa sleduje dodržanie stanovej hranice dovolenej rýchlosti. Vytvorená výška nad CK je minimálne 15 mm a spravidla neprevyšuje 150 mm alebo výšku priľahlého obrubníka.

Vzhľadom na to, že spomaľovací prah vytvorí na CK pomerne výraznú nerovnosť, môže sa použiť v odôvodnených prípadoch len:

– na miestach so zvýšenou dopravnou nehodovosťou,
– pred priechodom pre chodcov,
– v obytnej alebo pešej zóne, v zóne s dopravným obmedzením
– pri vjazde na CK alebo na plochu s odlišným dopravným režimom.

Na prítomnosť spomaľovacieho prahu na CK musia upozorniť dopravné značky. Spomaľovací prah pozostáva z krajných a vnútorných segmentov opatrených odrazkami (čl. 5.8). Segmenty majú dĺžku 0,5 m. Spomaľovací prah sa skladá striedavo zo žltého a čierneho segmentu.
Kolority žltej a čiernej farby musia zodpovedať požiadavkám STN 01 8020: 2005, tabuľka 3 a 4, resp. STN EN 12899-1: 2003, tabuľka 4.

Spomaľovací prah musí byť odolný poveternostným vplyvom, posypovým materiálom, musí byť tvarovo stály, odolný voči oderu a musí mať dostatočne drsný povrch. Protišmyková odolnosť povrchu spomaľovacieho prahu musí mať podľa STN EN 1436: 2004 hodnotu minimálne 45 jednotiek SRT. Na CK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou hmoždiniek a skrutiek.

UKAZOVATEĽ SMERU

Ukazovateľ smeru je dopravné zariadenie, ktoré sa používa na optické zvýraznenie miesta na CK tam, kde vozidlo mení smer jazdy. Umiestňuje sa pred prekážkou, ktorú vozidlo obchádza jedným alebo oboma smermi alebo tam, kde dochádza k oddeleniu protismerných jazdných pruhov.

Umiestňuje sa aj pred dopravným ostrovčekom a na hrote klinu výjazdovej časti vetvy na mimoúrovňovej križovatke. Signalizuje rozdelenie jedného prúdu vozidiel na dva prúdy. Ukazovateľ smeru nenahrádza tlmič nárazov (čl. 4.4) a neplní záchytnú funkciu.

Ukazovateľ smeru je spravidla duté valcovité teleso žltej alebo zelenej farby, ktorých kolority musia zodpovedať požiadavkám STN 01 8020: 2005, tabuľka 3, 4 resp. STN EN 12899-1: 2003, tabuľka 4.

Jeho výška sa pohybuje od 1 m do 2 m, šírka od 0,8 m do 2,1 m. Teleso ukazovateľa smeru nesmie mať ostré hrany a rohy (musia byť zaoblené polomerom najmenej 3,5 mm). Kvôli stabilite je teleso ukazovateľa smeru naplnené vodou, nemrznúcou ekologickou kvapalinou alebo pieskom (výška piesku môže byť maximálne 0,3 m). Teleso nesmie mať ostré hrany a rohy.

Stabilita ukazovateľa smeru musí byť taká, aby nedošlo k jeho posunutiu alebo prevrhnutiu pri pôsobení tlaku vetra 0,8 kN.m -2.

Ukazovateľ smeru musí odolať skúške nárazom podľa STN EN 13422: 2005, čl. 7.5. Po skúške nesmie dôjsť k prasknutiu, roztrhnutiu, prelomeniu alebo k akémukoľvek inému zničeniu ukazovateľa smeru. Ak vznikne po skúške na povrchu preliačina, musí sa plastická hmota po čase vrátiť do pôvodného stavu.

Ukazovateľ smeru musí byť vyrobený z plastickej hmoty, ktorá je tvarovo stála, odolná voči UV žiareniu, pri zlomení nevytvára ostré hrany.
Na čelnej ploche ukazovateľa smeru sa podľa účelu umiestňuje symbol dopravnej značky (najčastejšie dopravná značka C 5c, ktorá nesmie byť zmenšená) alebo smerovacia doska Z 4c. Symbol dopravnej značky musí byť zhotovený z retroreflexnej fólie najmenej triedy R´2, Ref 2 podľa STN EN 12899-1: 2003.

Používanie ukazovateľov smeru nie je zatiaľ v SR legislatívne ošetrené.

ODRAZKY PROTI ZVERI

Odrazka proti zveri je dopravné zariadenie, ktoré opticky bráni voľne žijúcej lesnej zveri vstúpiť na CK, čím prispieva k obmedzeniu, resp. k zníženiu stretu vozidiel so zverou a teda ku zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a k ochrane voľne žijúcej zveri. Ochrana voľne žijúcej zveri pred stretom s vozidlami sa obyčajne rieši oplotením CK. Oplotenie je nákladné a nie je možné ho realizovať vo všetkých prípadoch.

Prostriedkom optického ochranného zariadenia sú zvláštne odrazové prvky, ktoré odrážajú svetlo z reflektorov prechádzajúcich motorových vozidiel do priestoru, v ktorom sa môže vyskytovať zver, a to prevažne kolmo k osi komunikácie v pomerne veľkom horizontálnom rozptylovom pozorovacom uhle. Osvetlený rad odraziek umiestnených na okraji CK vytvára rad svietiacich bodov - optický výstražný plot, ktorý odrádza zver od vstupu na CK. Optický plot pôsobí len počas osvetlenia odrazky
reflektorom vozidla.

Optickým princípom tohto druhu odrazky je zvislá vypuklá valcová odrazná plocha. Svetlo, ktorá na valcovú plochu dopadá sa od nej odráža v pomerne veľkom horizontálnom rozptylovom uhle a malom vertikálnom rozptylovom uhle.

Odrazky sa umiestňujú na okraji CK, napr. na smerové stĺpiky, prípadne na prídavné stĺpiky, a to do výšky dolného okraja odrazky min. 0,5 m od povrchu CK, ak okolitý terén nevyžaduje inú výšku. Umiestňujú sa tak, aby svojou odraznou plochou smerovali k zabezpečovanému priestoru, ktorý musí úplne pokrývať priestor predpokladaného pobytu zveri okolo CK. Odrazky musia byť umiestnené tak, aby neodrážali svetlo späť k vodičovi, ani k vodičom vozidiel idúcich pred ním alebo za ním, prípadne
k vodičom protiidúcich vozidiel. Ak je okraj lesa, kríky alebo stromy veľmi blízko CK, môžu sa odrazky umiestňovať na opačnej strane CK.
Podľa odrazného efektu a podľa použitia sa odrazky proti zveri delia na typ A a typ B.

Odrazka proti zveri typu A je odrazka s horizontálnym odrazom, ktorá odráža svetlo prevažne v horizontálnom smere a je určená na použitie v rovinatom teréne

Odrazka proti zveri typu B je odrazka so šikmým odrazom, ktorá odráža svetlo šikmo hore alebo šikmo dole od CK a je určená na použitie v pahorkovitom alebo horskom teréne (CK je vybudovaná vo svahu, na násype a pod.)

Odrazky sa používajú najmä na miestach častého výskytu dopravných nehôd z dôvodu stretu vozidla so zvieratami a na miestach, kde zver pravidelne prechádza cez CK.

ZARIADENIA PROTI OSLNENIU

Zariadenia (clony) proti oslneniu sú dopravné zariadenia, ktoré majú za úlohu zabrániť oslneniu protiidúcimi vozidlami na CK s obojsmernou premávkou oddelenou oceľovými zvodidlami.

Prispievajú na zvýšenie bezpečnosti.

Clony musia byť vyrobené tak, aby spĺňali požiadavky harmonizovanej STN EN 12676-1: 2003 a STN EN 12676-2: 2000. Držiak s clonami sa upevňuje na oceľové I profily držiace zvodidlá alebo na betónové zvodidlá vo vzájomnej vzdialenosti 4 m. Clony sa vyrábajú z plastu zelenej farby s rozmermi 225 mm x 900 mm. Kolority zelenej farby musia zodpovedať požiadavkám STN 01 8020: 2005, tab. 3 a 4, resp. STN EN 12899-1: 2003, tab. 3. Držiaky na clony sú oceľové pozinkované a pripevňujú sa pomocou skrutiek. Povrchová úprava kovových materiálov musí spĺňať požiadavky STN EN 12944: 2001.

ŽLTÉ A ČIERNE PRUHY

Žlté a čierne pruhy (Z 2c) označujú trvalú prekážku na CK, ktorá môže ohroziť bezpečnosť premávky svojou blízkosťou pri CK alebo obmedzením voľnej šírky alebo výšky CK (napr. zúžený profil mostov, označenie pilierov). Žltými a čiernymi pruhmi sa označujú aj priečne vyvýšeniny na ceste na obmedzenie rýchlosti jazdy v súlade s najvyššou dovolenou rýchlosťou na tomto úseku cesty.

Farebné vyhotovenie tvoria striedavo žlté a čierne pruhy so sklonom 45° a šírkou 0,25 m až 0,50 m. Šírka označenia je spravidla 0,50 m. Kolority (koeficient jasu a trichromatické súradnice x, y) žltej a čiernej neretroreflexnej farby musia zodpovedať požiadavkám tabuľky 3 a 4 v STN 01 8020, resp. tabuľky 3 v STN EN 12899-1. Na farebné vyhotovenie je možné použiť aj retroreflexnú žltú fóliu, ktorej kolority podľa STN EN
12899-1: 2003 zodpovedajú minimálne triede R´1, Ref 1 a čiernu neretroreflexnú fóliu triedy NR 1.

Zvýrazňujúce žlté a čierne pruhy vyhotovené z fólie sa spravidla lepia na oceľovú alebo hliníkovú konštrukciu požadovaných rozmerov. Oceľová konštrukcia sa musí mať povrchovú ochranu proti korózii podľa STN EN ISO 12944: 2001.

ZASTAVOVACIE TERČE

Zastavovacie terče slúžia na zastavovanie vozidiel. Používajú sa tieto:

– zastavovací terč pre policajtov Z 5a (obr. č. 56), musia zodpovedať požiadavkám tabuľky 3 a 4 v STN 01 8020: 2005, resp. tabuľky 3 v STN EN 12899-1: 2003,
– zastavovací terč pre iné osoby Z 5b (obr. č. 57),
– zastavovací terč (obr. č. 58) - ukazovateľ červenej farby za zníženej viditeľnosti (podľa vyhl.č.225/2004 Z.z.).

Zastavovacie terče sú vyrobené z pevnej, odolnej a pružnej bielej plastickej hmoty (napr. polyetylén) a sú polepené červenou retroreflexnou fóliou minimálne triedy R´1, Ref 1 podľa STN EN 12899-1:
2003. Kolority bielej farby musia zodpovedať požiadavkám tabuľky 3 a 4 v STN 01 8020: 2005, resp. tabuľky 3 v STN EN 12899-1: 2003.

Kolorimetrické vlastnosti svetelného ukazovateľa musia zodpovedať STN 36 5601: 2003, krytie min. IP53. Svetelným zdrojom sú vysokosvietiace LED diódy s extrémne nízkou energetickou náročnosťou (články R14).

Zdroj: SSC, MDPT
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 18:11

Parkovacie zariadenie sem dávať nebudem, ale aspoň jedno také špeciálnejšie:

POLLER

Poller je dopravné zariadenie spravidla v tvare výsuvného stĺpa alebo výklopného segmentu zabudovaného do CK, ktoré slúži na reguláciu premávky (najmä v centrách miest) tým, že fyzicky bráni vjazdu vozidiel do vyhradeného priestoru CK. Nenahradzuje však zvodidlo.

Poller sa skladá zo skrine, výsuvného stĺpa alebo segmentu a výsuvného mechanizmu s ovládaním. Osadzuje sa spravidla do osi jazdného pruhu. Skriňa je zabudovaná do CK tak, aby jej horná časť a zasunutý stĺp alebo segment boli na úrovni povrchu CK. Ovládanie výsuvného stĺpa alebo segmentu môže byť elektrické, hydraulické, prípadne mechanické. Poller je proti zneužitiu zabezpečený zámkom.

zaistená vo dne i v noci, preto musí byť svetlej farby (napr. bielej, hliníkovej, zinkovej) a musí byť vybavený červenou retroreflexnou fóliou minimálne triedy R´1, Ref 1 podľa STN EN 12899-1: 2003, ktorá má mať plochu najmenej 50 cm2. Poller nesmie mať ostré hrany a rohy, aby nemohlo dôjsť k zraneniu okoloidúcich chodcov, hrany vyčnievajúcich častí musia byť zaoblené tak, aby uhol zaoblenia bol najmenej 3,5 mm. Vo funkčnej polohe musí byť poller zaistený proti nežiadajúcej manipulácii.

Pevnosť polleru musí byť taká, aby zabránila nežiaducej vandalskej manipulácii alebo vjazdu osobného motorového vozidla do vyhradeného priestoru. Mechanická pevnosť vyjadrená momentom M potrebným na zlomenie alebo vyvrátenie polleru z CK musí byť minimálne 5000 Nm.
Mechanická pevnosť sa skúša tak, že sa vysunutý poller ukotví podľa odporúčania výrobcu a zaťažuje sa silou, pôsobiacou kolmo na zvislú os parkovacieho zariadenia v smere predpokladaného nárazu vozidla. Najprv sa poller zaťaží silou odpovedajúcou ohybovému momentu vo votknutie skúšanej vzorky na dolnej hranici predpísanej hodnoty a potom sa odťaží. Potom sa poller znovu zaťažuje až do zlomenia, najviac však do hodnoty maximálneho predpísaného ohybového momentu. Zisťuje sa
odolnosť pollera proti prasknutiu, uvoľneniu alebo vyvráteniu.

Zdroj: SSC, MDPT
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.