Vodiace dopravné zariadenia

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Vodiace dopravné zariadenia

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 17:28

VODIACE DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Vodiace DZ slúžia na vedenie a usmerňovanie premávky na CK, na optické a fyzické oddelenie protismerných jazdných pruhov, na vymedzenie jazdných pruhov a na zvýraznenie smerového vedenia
CK. Používajú sa najmä v oblasti pracovného miesta na CK.

Vodiacimi zariadeniami sú:

– vodiace tabule (Z 3a, Z 3b),
– smerovacie dosky (ľavá Z 4a, pravá Z 4b, stredová Z 4c),
– vodiace dosky (ľavá Z 4d, pravá Z 4e, stredová Z 4f),
– vodiace koľajnice,
– vodiaca stena,
– vodiaci obrubník,
– smerové stĺpiky,
– odrazky,
– retroreflexné dopravné gombíky,
– dopravné kužele,
– zábrany na označenie uzávierky.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 17:47

VODIACE TABULE

Vodiace tabule usmerňujú premávku a označujú na CK najmä nebezpečné zákruty, prechádzanie ktorých vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy. Mimo obce sa vodiacou tabuľou označujú zákruty, ktorými sa za normálnych podmienok nedá prejsť rýchlosťou vyššou ako 50 km.h-1.

Na zdôraznenie tiahleho priebehu zákruty sa používa zostava vodiacich tabúľ s jednou šípkou (Z 3b) zoradených za sebou v priebehu celej zákruty. Na označenie zákruty sa môže použiť aj jedna šípka (Z 3b). V odôvodnených prípadoch, ak je potrebné na zákrutu zvlášť upozorniť, môže sa biela retroreflexná fólia na vodiacej tabuli nahradiť retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou fóliou triedy R´3, Ref 3 (STN 01 8020/Z1: 2003). V tomto prípade musí byť triedy R´3, Ref 3 aj červená retroreflexná fólia. Vodiace tabule sa môžu použiť aj na označenie fyzicky oddeleného stredného okruhu okružnej križovatky.

V oblasti pracovného miesta sa vodiace tabule používajú na zdôraznenie smeru jazdy vyvolanej zmenou organizácie premávky. Vodiaca tabuľa Z 3b sa používa aj na vyznačenie obchádzania pevnej prekážky na diaľničných križovatkách (nahrádza dopravnú značku C 5a až 5c).
Požiadavky na vyhotovenie a umiestňovanie vodiacich tabúľ v oblasti pracovného miesta sú v čl. 3.5.2.1.

SMEROVACIE DOSKY

Smerovacie dosky slúžia na usmerňovanie premávky na CK. Premávka sa usmerňuje v smere šikmých červených a bielych rovnako širokých pruhov. Smerovacia doska ľavá (Z 4a) usmerňuje premávku vľavo od smerovacej dosky, smerovacia doska pravá (Z 4b) vpravo od smerovacej dosky a smerovacia doska stredová (Z 4c) usmerňuje premávku vpravo aj vľavo od dosky.

Na označenie pracovného miesta na CK sa spravidla používa zostava smerovacích dosiek. Vykonáva sa nimi priečna aj pozdĺžna uzávierka. Smerovacie dosky sa môžu použiť aj na označenie a zvýraznenie čela dopravného ostrovčeka (najmä mimo obce). Smerovacie dosky sa na zvýraznenie môžu doplniť zábleskovým svetlom, halogénovým svetlom alebo svetlom s LED diódami (čl. 7.1 v TP).

V odôvodnených prípadoch sa môže biela retroreflexná fólia na smerovacej doske nahradiť retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou fóliou triedy R´3, Ref 3 (STN 01 8020/Z1: 2003). V tomto prípade musí byť triedy R´3, Ref 3 aj červená retroreflexná fólia.

VODIACE DOSKY

Vodiace dosky usmerňujú premávku v smere šikmých červených a bielych rovnako širokých pruhov. Ľavá vodiaca doska (Z 4d) usmerňuje premávku vľavo od dosky, pravá vodiaca (Z 4e) doska vpravo od dosky a stredová vodiaca doska (Z 4f) vpravo aj vľavo od dosky. Vodiace dosky sa spravidla používajú v zostave na označovanie pracovného miesta na CK. Označuje sa nimi najmä premávka pozdĺž pracovného miesta a môže sa nimi nahradiť použitie dopravných kužeľov. V stiesnených podmienkach môžu výnimočne nahradiť použitie merovacích dosiek.

Umiestňujú sa samostatne na pätke alebo spoločne v rade na vodiacom prahu. V odôvodnených prípadoch sa môže biela retroreflexná fólia na smerovacej doske nahradiť retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou fóliou triedy R´3, Ref 3 (STN 01 8020/Z1: 2003). V tomto prípade musí byť triedy R´3, Ref 3 aj červená retroreflexná fólia.

VODIACE KOĽAJNICE

Vodiace koľajnice sa používajú na umiestnenie radu vodiacich dosiek a na fyzické oddelenie priľahlých jazdných pruhov. Používajú sa najmä vtedy, keď je vzhľadom na intenzitu premávky alebo vzhľadom na bezpečnosť premávky nepostačujúce prechodné vedenie dopravy
pomocou dočasných vodorovných dopravných značiek alebo vodiacich dosiek. Pri zúžení jazdného pruhu, resp. pri presmerovaní dopravy do druhého jazdného pruhu je možné vodiace koľajnice použiť na doplnenie priečnej uzávierky, ktorá plynulo prechádza do pozdĺžnej uzávierky, resp. na vymedzenie okraja pomocného jazdného pruhu pri jeho miernom vybočení.

Vodiace koľajnice sa môžu doplniť retroreflexnými prvkami (elementy s retroreflexnou fóliou). Vodiace koľajnice sa na cesty so živičným povrchom inštalujú lepením alebo voľným položením.

VODIACA STENA

Vodiaca stena je DZ, ktoré sa za určitých podmienok používa na dočasné optické a fyzické oddelenie alebo na rozdelenie dopravného priestoru (CK, parkoviska a pod.). Používa sa najmä v oblasti pracovného miesta na oddelenie premávky od stavby a na oddelenie protismerných jazdných pruhov. Segmenty niektorých vodiacich stien sa môžu použiť aj na trvalé oddelenie dopravy od neprejazdných priestorov alebo parkovacích plôch a na vytváranie dopravných ostrovčekov. Vodiace steny môžu byť mobilné alebo stabilné.

Mobilné vodiace steny sa vyrábajú z plastov a používajú sa na:

– dočasné rozdelenie komunikačných plôch na parkoviskách, pri colniciach, skladoch a pod.,
– dočasne oddelenie cestnej dopravy od pešej alebo cyklistickej dopravy alebo od zastávok,
– dočasné fyzické oddelenie protismerných alebo jednosmerných jazdných pruhov,
– vytváranie uzávierok v oblasti pracovného miesta, ale iba na cestách III. triedy a miestnych komunikáciách II. až IV. triedy.

Mobilné plastové steny nenahrádzajú zvodidlo. Majú nulovú úroveň zachytenia, sú len položené na povrch CK.

Chakteristickými vlastnosťami mobilných plastových stien sú:

– vysoká odolnosť proti teplotným výkyvom (od -50oC do +50oC),
– farebná stálosť,
– odolnosť proti chemickým posypom,
– bezpečnosť pri náraze (elastické teleso mobilnej steny pri slabšom náraze odskakuje, pri silnejšom náraze (havária) dochádza k jeho deštrukcii bez vážnejšieho poškodenia motorového vozidla).

Plastová vodiaca stena musí odolať skúške nárazom podľa čl. 7.5 v STN 13422: 2005 a skúške pádom podľa čl. 7.6 v STN EN 13422: 2005.

Stabilné vodiace steny môžu byť vyrobené z betónu (obr. č. 20), ocele alebo z plastu. Musia sa na ne upevňovať retroreflexné prvky, ktoré plnia aj funkciu vodiaceho zariadenia za zníženej viditeľnosti.

Stabilné vodiace steny sa používajú:

– na oddelenie cestnej dopravy od chodníkov, cyklistických trás, zastávok, parkovacích plôch a pod.,
– na oddelenie prejazdného a priechodného priestoru na moste (za vodiacou stenou musí byť vždy mostné zábradlie),
– na vyhotovenie dočasného ale aj trvalého dopravného ostrovčeka a stredového ostrovčeka okružnej križovatky,
– na spomalenie dopravy v obytnej a pešej zóne,
– na vytvorenie pozdĺžnej uzávierky na pracovnom mieste,
– na zriadenie obchádzky alebo uzávierky v mestskej premávke,
– ako náhrada dopravnobezpečnostného zábradlia atď.

VODIACI OBRUBNÍK

Vodiaci obrubník je vodiace bezpečnostné DZ , ktoré sa používa na dočasné optické a fyzické vymedzenie dopravných plôch a pri budovaní dopravných ostrovčekov. Je určený najmä na operatívne úpravy električkových nástupných ostrovčekov pri priechode pre chodcov, stredných deliacich ostrovčekov na okružných križovatkách, ktoré sa budujú na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (upokojovanie dopravy). Vodiaci obrubník vytvára stupňovité zvýšenie určitého
dopravného pruhu alebo deliaceho pásu v rámci dočasných dopravných opatrení.

Vodiaci obrubník je určený na krátkodobé, ale aj na trvalé použitie (ostrovčeky). Skladá sa zo segmentov vyrobených z napr. recyklovaného plastu, odolného voči UV žiareniu, ktoré sa môžu
navzájom spájať a môžu sa aj pripevniť k terénu. V dôsledku zaoblenia čela obrubníka (polomer zaoblenia 65 mm) je možné z jednotlivých častí vytvárať rôzne oblúky. Výška obrubníka 160 mm.

Jednotlivé segmenty vodiaceho obrubníka môžu mať dve rôzne farebné kombinácie, z ktorých sa vodiaci obrubník striedavo skladá, a to bielo – červenú a žlto - čiernu. Kolority bielej, červenej, žltej a čiernej farby musia spĺňať požiadavky tabuľky 3 a 4 v STN 01 8020: 2005, resp. tabuľky 4 v STN EN 12899-1: 2003.

SMEROVÉ STĹPIKY

Smerový stĺpik je vodiace bezpečnostné zariadenie, ktoré uľahčuje bezpečné smerové vedenie vozidla komunikáciou. Smerové stĺpiky vymedzujú šírku CK, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej CK. Používajú sa najmä na CK mimo obcí. Umiestňujú sa v nespevnenej časti krajnice a osadzujú sa po oboch stranách CK v rovnakej úrovni.

Základné podmienky na navrhovanie a osadzovanie smerových stĺpikov sú v STN 73 6101: 2003. Smerové stĺpiky sa navrhujú z ohybných materiálov, aby sa pri náraze vozidla mohli ohnúť. Materiály na výrobu smerových stĺpikov musia mať tvarovú stálosť, nesmú v prípade roztrieštenia vytvárať ostré hrany a nesmú byť zdrojom znečistenia životného prostredia.

Smerový stĺpik je bielej farby a v hornej časti je opatrený spätnými odrážačmi na plochách viditeľných z obidvoch jazdných smerov, a to dvomi oranžovými odrazkami vpravo v smere jazdy a na druhej strane jednou bielou. Odrazky sú umiestnené v čiernom pruhu a sú v prípade poškodenia vymeniteľné. Retroreflexná plocha odrazky je minimálne 36 cm2.

Na mostoch sa odporúča používať smerové stĺpiky modrej farby, ktorej kolority zodpovedajú požiadavkám tabuľky 4 v STN EN 12899-1: 2003.
Funkčné požiadavky na smerové stĺpiky sú v predbežnej európskej norme prEN 12899-3.

Predbežná európska norma opisuje:

– vizuálne požiadavky (chromatickosť a koeficient vratného odrazu) na povrch cestného stĺpika a na odrazky,
– fyzikálne požiadavky na smerové stĺpiky, ktoré zahŕňajú statickú požiadavku (zaťaženie stĺpika vetrom), odolnosť proti dynamickému nárazu, odolnosť proti korózii (ak stĺpiky obsahujú kovové materiály) a odolnosť proti poveternostným vplyvom.

ODRAZKY

Odrazky sú dopravným zariadením, ktoré odráža dopadajúce svetlo vratným odrazom. Plnia funkciu vodiaceho zariadenia v noci alebo za zníženej viditeľnosti. Odrazky majú charakter prídavných prvkov na iných dopravných zariadeniach (najmä záchytných) alebo na prekážke na CK. Používajú sa ako vložky do oceľových zvodidiel, nástavce na oceľové zvodidlá, na označovanie betónových zvodidiel, vodiacich stien, na označovanie prekážok na krajnici pozdĺž CK (napr. stromy, skaly, steny).

Tvar odraziek nie je presne určený, nesmú však mať tvar rovnostranného trojuholníka so základňou dole. Minimálna retroreflexná plocha odrazky musí byť väčšia ako 35 cm2 a menšia ako 300 cm2,
pričom najväčší rozmer nesmie byť dlhší ako 250 mm. Na CK v smere jazdy vpravo majú odrazky farbu oranžovú a v smere jazdy vľavo farbu bielu. Uhol natočenia retroreflexnej odrazky vzhľadom k priečnemu rezu CK je 0° až 15°.

Medzi vodiace retroreflexné dopravné zariadenia určené na zvýšenie bezpečnosti sa môžu zaradiť aj lineárne vodiace pásy. Lineárne vodiace pásy sú vyhotovené zo zvlneného hliníkového alebo pozinkovaného podkladu, na ktorom je nalepená retroreflexná fólia triedy R´3, Ref 3 bielej alebo fluorescenčnej oranžovej farby. Kolority fólie sú v STN 01 8020/Z1: 2003. Zvlnenie povrchu spôsobuje extrémnu viditeľnosť pásov dokonca pri veľkých uhloch osvetlenia. Bočné hrany pásu môžu byť zahnuté, aby nedochádzalo k odlepovaniu fólie. Pásy musia mať dĺžku minimálne 800 mm a maximálne 1000 mm a šírku minimálne 100 mm a maximálne 200 mm. Pásy sa na zvodidlá aplikujú v jednom alebo v dvoch radoch (pásy sa navzájom dotýkajú).

Funkčné požiadavky na odrazky sú v predbežnej európskej norme prEN 12899-3. Predbežná európska norma opisuje:

– vizuálne požiadavky (chromatickosť a koeficient vratného odrazu) na odrazky,
– fyzikálne požiadavky na odrazky, ktoré zahŕňajú odolnosť proti dynamickému nárazu, odolnosť proti korózii (ak obsahujú kovové materiály), odolnosť proti vode a odolnosť proti poveternostným vplyvom.

RETROREFLEXNÉ DOPRAVNÉ GOMBÍKY

Retroreflexné dopravné gombíky sa používajú na doplnenie a zvýraznenie vodorovných dopravných značiek. Neodporúča sa inštalácia retroreflexných gombíkov do súvislých pásov vodorovných dopravných značiek (plná vodiaca čiara, dopravný tieň).

Funkčné požiadavky a označovanie výrobku značkou zhody je v harmonizovanej európskej norme STN EN 1463: 2004.

Na doplnenie a zvýraznenie vodorovných dopravných značiek (najmä v tuneloch) sa používajú aj aktívne dopravné gombíky, ktoré využívajú technológiu úsporných svetelných zdrojov na báze LED diód. Tieto gombíky zaisťujú veľmi úzky smerový charakter vyžarovania svetla a tým veľmi vysokú intenzitu svetelného toku. Svetelný tok zviera s CK veľmi ostrý uhol, čo je z hľadiska bezpečnej jazdy na CK veľmi významné, pretože svetelný tok prvkov neoslňuje vodičov z bezprostrednej blízkosti a zároveň je výrazne viditeľný zo vzdialenosti 30 m až 50 m.

Zariadenie pozostáva v závislosti od dĺžky úseku a miesta sieťového napájania z jednej alebo viacerých riadiacich jednotiek, ktoré cez kábel riadia jednotlivé dopravné gombíky (resp. adresné úseky gombíkov). Svietivosť diód je možné nastaviť stupňovite (prepínanie deň - noc). Režim trvalého svietenia je možné cez riadiacu jednotku zmeniť na režim kmitavý resp. letiaci svetelný bod (používa sa napr. v prípade nehody na konkrétnom úseku zabezpečenom aktívnymi prvkami). Systémy pracujú
so solárnym napájaním alebo s napätím 230 V (výstup 24 V) .

Aktívne dopravné gombíky sa inštalujú priamo do CK alebo na CK pomocou vysoko kvalitnej expandujúcej nezmrašťujúcej sa zálievkovej malty. Káble sú uložené v drážke zarezanej v CK a zaliate zálievkovou maltou. Materiál aktívnych dopravných gombíkov je z pevného plastu odolného proti naftovým a benzínovým splodinám, s krytím IP 68, nosnosť prvkov je rádovo desiatky ton.

Osobitnú kategóriu aktívnych vodiacich zariadení tvoria dopravné zariadenia na signalizáciu únikovej cesty. Sú inštalované predovšetkým v cestných tuneloch , galériách a v stavebných objektoch, kde je
zvýšený výskyt motorových vozidiel (napr. podzemné garáže hypermarketov). Systém je tvorený sústavou modulov dopravných gombíkov s LED diódami.

Používajú sa dva druhy modulov:

– modul únikovej cesty - 9 diód v tvare šípky (obr. č. 29),
– modul únikových dverí - 5 alebo 6 diód (obr. č. 30).

Obidva moduly sa aktivujú výlučne v prípade alarmu (zadymenie priestoru, dopravná nehoda atď.) Dokumentácia pre realizáciu musí byť odsúhlasená špecialistom požiarnej ochrany. Funkčné požiadavky sú v harmonizovanej európskej norme STN EN 1463-1: 2004.

DOPRAVNÉ KUŽELE

Dopravné kužele sú dopravným zariadením, ktoré sa používajú predovšetkým na zriaďovanie pozdĺžnych uzávierok v oblasti vytvorenia pracovného miesta na CK.

Dopravným kužeľom je trojrozmerné zariadenie kužeľovitého tvaru, skladajúce sa z jednej alebo viacerých častí (vrátane podstavca), telesa kužeľa a retroreflexného povrchu.

Požiadavky na dopravné kužele sú v STN EN 13422: 2005.
Na rýchle zvýraznenie prekážky premávky na CK (napr. nehoda) sa môže použiť dopravný kužeľ so zábleskovým svetlom, halogénovým svetlom alebo svetlom s LED diódami (má minimálne nároky na
energiu a nepretržitý aktívny režim cca 30 dní bez nabíjania).

ZÁBRANY NA OZNAČENIE UZÁVIERKY

Zábrany sa používajú na označenie uzávierky (priečnej aj pozdĺžnej) alebo na vyznačenie (ohradenie) pracovného miesta na CK nižšieho významu. Zábranu je možné doplniť troma signalizačnými svetlami (čl. 7.1 v TP), ktoré môžu byť zábleskové, halogénové alebo s LED diódami.

Zdroj: SSC, MDPT
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod carlos » 14. Feb 2007 17:59

Honda napísal:SMEROVACIE DOSKY

Smerovacie dosky slúžia na usmerňovanie premávky na CK. Premávka sa usmerňuje v smere šikmých červených a bielych rovnako širokých pruhov. Smerovacia doska ľavá (Z 4a) usmerňuje premávku vľavo od smerovacej dosky, smerovacia doska pravá (Z 4b) vpravo od smerovacej dosky a smerovacia doska stredová (Z 4c) usmerňuje premávku vpravo aj vľavo od dosky.

Na označenie pracovného miesta na CK sa spravidla používa zostava smerovacích dosiek. Vykonáva sa nimi priečna aj pozdĺžna uzávierka. Smerovacie dosky sa môžu použiť aj na označenie a zvýraznenie čela dopravného ostrovčeka (najmä mimo obce). Smerovacie dosky sa na zvýraznenie môžu doplniť zábleskovým svetlom, halogénovým svetlom alebo svetlom s LED diódami (čl. 7.1 v TP).


pekne az na to, ze ich cestari nevedia pouzivat(namiesto lavych prave a naopak, v serii su rozne skombinovane atd..) :idea: takze ich radsej ignorujem a drzim sa instinktu : )
Obrázok
Obrázok používateľa
carlos
diskutujúci
 
Príspevky: 66
Obrázky: 2
Založený: 27. Aug 2005 21:35
Bydlisko: Žilina - Sillein - Zsolna - Żylina - Solna

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 18:06

carlos napísal:pekne az na to, ze ich cestari nevedia pouzivat(namiesto lavych prave a naopak, v serii su rozne skombinovane atd..) :idea: takze ich radsej ignorujem a drzim sa instinktu : )


V ktorých prípadoch ?

Pretože pokial ide o väčšie opravy ciest, tak tieto zabezpečuje súkromná firma a tá je povinná označiť takéto miesto, takže pracovníci SSC ani pracovníci stredísk údržby VÚC už za toto v mnohých prípadoch nenesú zodpovednosť. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod carlos » 14. Feb 2007 19:05

tak sa teda poopravim> stavbari :)

a myslel som nieco na takyto styl> http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=1507
Obrázok
Obrázok používateľa
carlos
diskutujúci
 
Príspevky: 66
Obrázky: 2
Založený: 27. Aug 2005 21:35
Bydlisko: Žilina - Sillein - Zsolna - Żylina - Solna

Odoslaťod konstrukt » 14. Feb 2007 21:40

carlos napísal:tak sa teda poopravim> stavbari :)

a myslel som nieco na takyto styl> http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=1507
Nechápem Carlos, čo konkrétne myslýš na horeuvedenej foto.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 21:43

doprastavak napísal:
carlos napísal:tak sa teda poopravim> stavbari :)

a myslel som nieco na takyto styl> http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=1507
Nechápem Carlos, čo konkrétne myslýš na horeuvedenej foto.


Smerové prevedenie tých tabulí nesedí a keby si ich chcel uplatniť v praxi, tak by si musel ísť po úseku, na ktorom sa ešte len pracuje (alebov deliacom páse). :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 14. Feb 2007 21:49

Honda napísal:
doprastavak napísal:
carlos napísal:tak sa teda poopravim> stavbari :)

a myslel som nieco na takyto styl> http://www.dialnice.info/album_page.php?pic_id=1507
Nechápem Carlos, čo konkrétne myslýš na horeuvedenej foto.


Smerové prevedenie tých tabulí nesedí a keby si ich chcel uplatniť v praxi, tak by si musel ísť po úseku, na ktorom sa ešte len pracuje (alebov deliacom páse). :wink:
Myslel som si, že sa jedná asi o tie zetkové tabule, za takéto označenie stavby by mala dotyčná firma dostať pokutu a ihneď toto označenie stavby opraviť. Myslým, že za toto je zodpovedný stavbyvedúci, pretože dopravné označenie stavby si robí firma sama a potom by to podľa predpisov skontrolovať dopravný policajti, tu sa asi na to zabudlo, alebo prehliadlo.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 21:53

doprastavak napísal:Myslel som si, že sa jedná asi o tie zetkové tabule, za takéto označenie stavby by mala dotyčná firma dostať pokutu a ihneď toto označenie stavby opraviť. Myslým, že za toto je zodpovedný stavbyvedúci, pretože dopravné označenie stavby si robí firma sama a potom by to podľa predpisov skontrolovať dopravný policajti, tu sa asi na to zabudlo, alebo prehliadlo.


Jóóój (reklama na TV :wink: ), tak to by si musel vidieť kolko je presne takýchto tabulí rozmiestnených po SVK .. naposledy ked som išiel po R1 tak pri oprave mostu to bolo tam .. ale sú aj nezmyselnejšie značenia, ale to je celkovo iná téma.

Ja neviem či dopravná polícia spí ale asi ano .. ale na druhú stranu, nikomu nebráni aby upozornil na to stavbárov že čo tam majú za značky alebo to treba oznámiť policajtom a už nabudúce stavbári chybu nespravia. Ale presne tak .. ide o súkromnú firmu, čo to má v zodpovednosti a nie o cestárov. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 21:56

Ešte jedno nové vodiace DZ:

Kyklop - reflexné oko

Kyklop - reflexné oko je vyrábané zo špeciálneho tvrdeného skla a slúži na značenie ciest a stredových ostrovčekov (vodiacich a stredových čiar). Prvky fungujú na princípe mačacích očí. Všetky lúče svetla dopadajú na povrch vozovky, kde ich zachytávajú reflexné oká do zväzkov lúčov a dávajú spätnú odozvu zdroju svetla. Časť prvku vystúpená na vozovke zbiera prúd svetla a odráža ho. Vlastnosti oka zabezpečujú jeho účinnosť v daždi a aj za zníženej viditeľnosti.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.