Výstražné dopravné zariadenia

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Výstražné dopravné zariadenia

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 15:14

VÝSTRAŽNÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Výstražné dopravné zariadenia slúžia na včasné a výrazné varovanie účastníkov cestnej premávky pred dopravnými obmedzeniami, neočakávanými zmenami dopravnej situácie alebo zmeny organizácie dopravy v dôsledku vytvorenia pracovného miesta na CK.

Medzi výstražné DZ patrí:

– výstražné svetlo,
– svetelná zábrana,
– svetelná vodiaca tabuľa,
– svetelná rampa,
– svetelná šípka,
– zariadenie predbežnej výstrahy,
– pojazdné uzávierkové tabule,
– výstražné majáčiky (svetlá),
– svetelné signalizačné zariadenie,
– výstražná páska.

Podrobnosti doplním v ďalších príspevkoch. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 17:12

VÝSTRAŽNÉ SVETLO

Výstražné prerušované žlté alebo oranžové svetlo sa používa samostatne alebo spoločne s požadovanou dopravnou značkou alebo požadovaným dopravným zariadením (dopravný kužeľ, zábrany, smerovacie dosky, dopravné hlásnice) s cieľom upozorniť vodiča na zvýšenú opatrnosť,
najmä pri zníženej viditeľnosti. Slúži účastníkom cestnej premávky na výstrahu, informovanie a navádzanie.

Všeobecne platí, že na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá sa volí vyšší stupeň svietivosti a v obciach vzhľadom k nižším jazdným rýchlostiam sa volí menšia svietivosť. Je potrebné tiež rozlišovať používanie denného a nočného režimu výstražného svetla a zaistiť včasné prepnutie svetiel na príslušný režim.

Zábleskové výstražné svetlo sa používa len vo výnimočných prípadoch ako samostatné výstražné svetlo (napríklad na dopravných kužeľoch použitých na rýchle označenie miesta dopravnej nehody alebo prekážky v premávke do času vykonania požadovaného označenia). Zábleskové svetlo sa nesmie používať na priečnych a pozdĺžnych uzávierkach, pretože môže krátkou dobou záblesku zmiasť vodiča, najmä pri odhade vzdialenosti označeného miesta.

SVETELNÁ ZÁBRANA

Svetelnou zábranou 35) je zábrana Z 2a (čl. 6.2) doplnená sústavou dvoch, troch alebo piatich výstražných svetiel typu 1 (trieda L8H podľa STN EN 12352: 2002) tak, aby ich odstup nebol väčší ako 1 m. Na chodníku a na cyklistickej komunikácii sa zábrana použitá na priečnu alebo pozdĺžnu uzáveru dopĺňa výstražnými svetlami typu 3 (trieda L2L, L6, L8G podľa STN EN 12352: 2002).

Svietivosť všetkých svetiel je rovnaká. Tri svetlá sa spravidla používajú pri uzatvorení časti jazdného pruhu a päť svetiel pri uzatvorení celého jazdného pruhu alebo celej CK. Ak sa na svetelnej zábrane použijú dve výstražné svetlá, musia sa umiestniť na jej okrajoch. Signalizačné svetlá môžu byť zábleskové, halogénové alebo s LED diódami.

Zostava výstražných svetiel pracuje v týchto svetelných režimoch:

− súčasné blikanie všetkých svetiel - výstražný režim upozorňujúci na pracovné miesto, pričom presmerovanie premávky je urobené vhodným spôsobom, napr. prenosnými zvislými dopravnými značkami prikazujúcimi smer obchádzky, svetelnou šípkou atď,
− striedavé blikanie párnych a nepárnych svetiel - výstražný režim upozorňujúci na pracovné miesto, pričom presmerovanie premávky je urobené iným vhodným spôsobom,
− postupný svetelný reťazec alebo postupný svetelný bod - režimy na presmerovanie premávky.

Súčasné blikanie všetkých svetiel je svetelný režim, kedy sa rozsvecujú a zhasínajú všetky svetlá v súprave svetiel súčasne. Postupný svetelný reťazec je svetelný režim, kedy sa jednotlivé svetlá v súprave svetiel rozsvecujú v smere vedenia premávky postupne za sebou a následne spoločne zhasínajú. V noci je postupný svetelný reťazec podložený trvalo svietiacim pilotným svetlom s malým výkonom. V závislosti na okolitom osvetlení sa jas svetiel postupne znižuje, aby nedochádzalo k oslneniu vodičov. Pri dosiahnutí hranice tmy sa aktivuje trvale svietiace pilotné svetlo s malým výkonom, ktoré je dôležité na zlepšenie priestorovej orientácie a na potlačenie škvŕn na sietnici v očiach vodiča. Postupný svetelný bod je svetelný režim, kedy sa svetlá v súprave svetiel rozsvecujú v smere vedenia premávky postupne jednotlivo za sebou a jednotlivo zhasínajú. V noci je postupný svetelný bod podložený trvalo svietiacim pilotným svetlom s malým výkonom. Má menšie nároky na spotrebu energie ako postupný svetelný reťazec. Svetlá sa umiestňujú nad zábranou, krajné svetlá sú v úrovni začiatku a konca zábrany.

SVETELNÁ VODIACA TABUĽA

Najčastejšie sa používa sústava piatich svetiel. Svetelnou vodiacou tabuľou je aj sústava najmenej troch vodiacich tabúľ Z 3b s jedným výstražným svetlom nad každou z nich. Používa sa napríklad na zdôraznenie oblúka pri prechode premávky na obchádzku.

Sústava výstražných svetiel je v režime postupného svetelného reťazca alebo postupného svetelného bodu. Nesmie sa použiť režim súčasného blikania všetkých svetiel. Svetlá sa umiestňujú nad vodiacou tabuľou, krajné svetlá sú v úrovni konca vodiacej tabule.

SVETELNÁ RAMPA

Svetelná rampa je zostava spravidla piatich výstražných svetiel umiestnená čo najvyššie (na streche vozidla alebo na kabíne pracovného stroja) na pracovnom vozidle alebo na pracovnom stroji (sypače, zametače, značkovače a pod.). Zvýrazňuje sa ňou činnosť pracovných vozidiel.

Výstražné svetlá svetelnej rampy pracujú v týchto svetelných režimoch:
− striedavé blikanie párnych a nepárnych svetiel - výstražný režim upozorňujúci na pracovné miesto, pričom presmerovanie premávky je urobené iným vhodným spôsobom,
− postupný svetelný reťazec alebo postupný svetelný bod (bez trvalo svietiaceho pilotného svetla) - režimy na presmerovanie premávky.

SVETELNÁ ŠÍPKA

Svetelná šípka je výstražné dopravné zariadenie súboru svetiel umožňujúcich vytváranie blikajúcich signálnych obrazov tvaru šípky (smerujúcej vľavo alebo vpravo) alebo svetelného kríža.

Signálny obraz tvaru šípky symbolizuje prikázaný smer obchádzania, nenahrádza však zvislé dopravné značky C 5a a C5b Prikázaný smer obchádzania. Signálny obraz tvaru kríža sa používa pri priečnej
uzávere spevnenej krajnice na diaľnici.

Svetelná šípka sa používa ako súčasť pojazdnej uzávierkovej tabule (čl. 6.7) alebo samostatne ako prídavné signalizačné zariadenie na nákladné automobily, cestné mechanizačné prostriedky (sypače, značkovače, zametače a pod.) a na vyznačenie pracovného miesta s určením smeru jeho obchádzania. Samostatne používanú svetelnú šípku tvorí sústava ôsmych alebo trinástich halogénových výstražných svetiel typu 1 (trieda L8H podľa STN EN 12352: 2002). Samostatne sa šípka odporúča používať tak, že sa umiestni v kontrastnom ráme z plastovej tabule v bielom vyhotovení. Kolority plastového TP 09/2006 podkladu musia zodpovedať tabuľke 3 v STN EN 12899-1: 2003. Svetelnú šípku, ktorá je súčasťou pojazdnej uzávierkovej tabule, tvorí spravidla 24 výstražných svetiel.

ZARIADENIE PREDBEŽNEJ VÝSTRAHY

Zariadenie predbežnej výstrahy je spravidla prenosné dopravné zariadenie, ktoré svojím usporiadaním a umiestnením upozorňuje na pracovné miesto, na pojazdnú uzávierkovú tabuľu typu I, na zmenu
jazdy v jazdných pruhoch, na nehodu, kolónu a pod. Ak to konkrétna dopravná situácia vyžaduje, zariadenie predbežnej výstrahy sa pred pracovným miestom použije opakovane.

Zariadenie predbežnej výstrahy sa spravidla umiestňuje na spevnenej krajnici. Ako zariadenie predbežnej výstrahy sa používa:
− pojazdná uzávierková tabuľa typu II (čl. 6.7) so striedavo svietiacimi výstražnými svetlami (najmä na diaľniciach a rýchlostných cestách), kde upozorňuje na pojazdnú uzávierkovú tabuľu typu I,
− samostatná svetelná šípka alebo svetelný kríž (čl. 6.4), pričom spodná hrana tabule musí byť najmenej 1,0 m nad úrovňou CK a dĺžka tabule sa pohybuje v rozmedzí 0,8 m až 1,0 m,
− svetelná šípka (čl. 6.4) v kombinácii so symbolom zvislej dopravnej značky, napr. s výstražnou značkou A 17 Práca na ceste; orientácia svetelnej šípky je v súlade s orientáciou svetelnej šípky na pojazdnej uzávierkovej tabuli, na ktorú upozorňuje,
− zvislá dopravná značka A 17 Práca na ceste (obr. č. 39) vo zväčšenej veľkosti, vyrobená z fólie triedy R´2 a Ref 2 podľa STN EN 12899-1: 2003, umiestnená na podklade, ktorý je v horných rohoch doplnený výstražnými svetlami typu 1 (trieda L8H podľa STN EN 12352: 2002); zvislá dopravná značka A 17 sa na zvýraznenie môže umiestniť na fluorescenčnom podklade podľa STN 01 8020/Z2: 2005, pričom sa na symbol značky aj na podklad použije fólia triedy R´3, Ref 3; toto
zariadenie predbežnej výstrahy sa operatívne uplatňuje pri krátkodobých pohyblivých pracovných miestach (čistenie PK, kosenie trávy, aplikácia VDZ); neodporúča sa používať na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy,
− dopravný kužeľ výšky 0,75 m (obr. č. 40) doplnený výstražným svetlom typu 1 (trieda L8H podľa STN EN 12352: 2002), výnimočne výbojkovým svetlom; používa sa ako predbežná výstraha napr. pri dopravných nehodách alebo na náhle vzniknutých prekážkach (živelné pohromy) do času, kedy sa pracovné miesto označí,
− prenosné mobilné zariadenie (obr. č. 41), ktoré sa používa najmä na dopravne významných CK s veľkou intenzitou dopravy; charakter, prípadne situovanie pracovného miesta alebo druhu nebezpečenstva vyplývajúci z neho sa uvádza krátkym výstižným textom; tieto údaje sa môžu uviesť aj na trvalom zariadení na dopravné informácie, pokiaľ je k dispozícii; osobitnú kategóriu prenosných mobilných dopravných zariadení tvorí mobilná signalizačná súprava pre riadenie striedavo jednosmernej premávky (obr. č. 42), ktoré sa používa pri opravách CK, mostov, pri vylúčení jazdného pruhu pri dopravnej nehode a pod.

POJAZDNÉ UZÁVIERKOVÉ TABULE

Pojazdná uzávierková tabuľa krátkodobo označuje prekážky premávky na CK, uzatvorenie jazdného pruhu alebo práce na CK (najmä na označenie krátkodobých pohyblivých pracovných miest).

Súčasťou uzávierkových tabúľ sú zvislé dopravné značky, výstražné svetlá a svetelné signály. Na pojazdnú uzávierkovú tabuľu sa môže namontovať prenosný tlmič nárazu (obr. č. 45). Kovové časti dotykovej pojazdnej uzávierkovej tabule a prenosného tlmiča nárazov musia byť povrchovo upravené proti korózii v zmysle STN EN ISO 12944: 2001.
Pojazdné uzávierkové tabule sa podľa vyhotovenia a veľkosti rozdeľujú na typ I (obr. č. 43) a typ II (obr. č. 44). Typ I je určený na diaľnice a rýchlostné komunikácie, typ II sa používa na ostatných CK.

VÝSTRAŽNÝ DOPRAVNÝ MAJÁČIK

Výstražný dopravný majáčik je dopravné zariadenie, ktoré sa používa najmä na označovanie dopravného ostrovčeka (umiestňuje sa do čela ostrovčeka) alebo dočasných prekážok cestnej premávky. Dopravný majáčik nesmie byť vyšší ako 1 m. Vyrába sa v dvoch typoch:

I. výstražný dopravný majáčik bez zvislej dopravnej značky (obr. č. 46), ktorý sa používa sa najmä na nástupných ostrovčekoch verejnej hromadnej dopravy, na deliacom ostrovčeku na priechode pre chodcov alebo na ostrovčeku upravenom na priechod chodcov; používa sa aj ako bezpečnostný a výstražný prvok slúžiaci ako stojan pre dopravnú značku C 5a, C 5b, C 5c, ďalej na zvýraznenie dočasnej alebo trvalej zábrany na CK alebo na označenie mestskej pešej zóny,

II. výstražný dopravný majáčik na zvýraznenie zvislej dopravnej značky C 5a, C 5b, C 5c (obr. č. 47), ktorý sa môže použiť aj na zvýraznenie dočasnej alebo trvalej zábrany na CK.

Výstražný dopravný majáčik je vyrobený z elastickej plastickej hmoty odolnej voči slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom. Na CK sa upevňuje pomocou základne z pozinkovaného plechu, ktorá musí spĺňať požiadavky povrchovej ochrany podľa STN 12944: 2001.

Výstražný dopravný majáčik typu I môže byť vyrobený z bieleho alebo žltého materiálu, ktorého kolority (trichromatické súradnice a koeficient jasu) spĺňajú požiadavky STN 01 8020: 2005, tabuľka 3 a 4, resp. STN EN 12899-1: 2003, tabuľka 4. Môže byť polepený červenými a bielymi pruhmi zhotovenými z retroreflexnej fólie minimálne triedy R´1, Ref 1 podľa STN EN 12899-1: 2003. Môže byť presvetlený vnútorným svetelným zdrojom alebo nepresvetlený. Ak je dopravný majáčik
presvetlený vnútorným svetlom, použitá retroreflexná fólia musí byť translucentná (prepúšťajúca svetlo).

Funkčné požiadavky, aplikáciu a rozmery dopravných majáčikov špecifikuje prEN 12899-2. Výstražný dopravný majáčik typu II môže byť vyrobený z bieleho alebo žltého materiálu, ktorého kolority (trichromatické súradnice a koeficient jasu) spĺňajú požiadavky STN 01 8020: 2005, tabuľka 3 a 4, resp. STN EN 12899-1: 2003, tabuľka 4. Na zvýšenie bezpečnosti môže byť polepený červenými a bielymi pruhmi zhotovenými z retroreflexnej fólie najmenej triedy R´2, Ref 2 podľa STN
EN 12899-1: 2003. Na výstražnom dopravnom majáčiku je umiestnený symbol dopravnej značky určujúcej prikázaný smer jazdy (zvislé dopravné značky C 5a, C 5b, C 5c), prípadne iný. Symbol musí
byť vyrobený z retroreflexnej fólie najmenej triedy R´2, Ref 2 podľa STN EN 12899-1: 2003 v základnej alebo zmenšenej veľkosti podľa STN 01 8020: 2005. Môže byť presvetlený vnútorným svetelným zdrojom alebo nepresvetlený.

SVETELNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIE

SSZ (S 1a až S 9g, obr. č. 48) je dopravné zariadenie, ktorým sa pomocou svetelných signálov vytváranými na návestidlách riadi a usmerňuje cestná premávka na križovatkách, na priechodoch pre chodcov, cyklistov alebo v oblasti pracovného miesta. Na SSZ sa montujú aj reproduktory na zvukovú signalizáciu pre zrakovo postihnutých účastníkov cestnej premávky.

Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi je v paragrafoch 9 až 11 vo vyhláške č. 225/2004 Z.z. a riadenie premávky v oblasti pracovného miesta je v [5]. Navrhovanie, zhotovenie a umiestnenie SSZ musí zodpovedať STN 73 6021: 2001 a STN 36 5601: 2003. Požiadavky na návestidlá sú v STN EN 12368: 2001. Kovové časti SSZ sa musia proti korózii povrchovo chrániť podľa STN EN ISO 12944: 2001.

SSZ sa skladá z návestidla upevneného na stožiari, výložníku, konzole alebo na portáli v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. Stožiare a výložníky musia zodpovedať požiadavkám STN 34 8340: 2006. Návestidlá sa vyhotovujú so svetelným poľom s priemerom 100 mm, 210 mm alebo 300 mm, s filtrom červenej, oranžovej a zelenej farby. Vo svetelnom poli môžu byť znázornené rôzne symboly (napr. chodec, cyklista, šípka a pod.) podľa prílohy 1 k vyhláške č. 225/2004 Z.z., časť III. Svetelné pole je chránené slnečnou clonou. V miestach, kde by mohlo dochádzať k fantómovému javu, je príslušenstvom návestidla aj protifantómová mriežka. Komora návestidla je vyhotovená v rôznych
farebných odtieňoch (napr. čierna, šedá, tmavozelená). Komory sú montovateľné stavebnicovo pre rôzne dopravnoižinierske riešenia (jedna komora tvorí blikač, dve komory návestidlo pre chodcov, prípadne doplnok automatickej závory, tri komory dopravné návestidlo, 4 komory prenosnú semaforovú súprava a pod.).

Osobitným vyhotovením dopravného návestidla je tzv. zostava COMBI, v ktorej má červený filter veľkosť svetelného poľa 300 mm, oranžový a zelený filter majú veľkosť svetelného poľa 210 mm. Dopravné návestidlo sa vyrába z polykarbonátu, ktorého výhodou je nízka hmotnosť, vysoká pevnosť a vysoká odolnosť proti poveternostným a prevádzkovým vplyvom, čo zaručuje jeho dlhodobú životnosť. Z toho istého materiálu je vyrobený aj filter, pričom farba polykarbonátu je stabilizovaná UV filtrom na zvýšenie farebnej stálosti farebných filtrov.

Ako svetelný zdroj sa používajú špeciálne otrasuvzdorné žiarovky alebo LED diódové vložky, ktoré sa vyznačujú predovšetkým nízkou energetickou náročnosťou a minimálnou údržbou. Semafórové blikače sa vyrábajú s priemerom svetelného poľa 210 m a 300 mm a sú opatrené slnečnou clonou a žiarovkami. Pracujú v režime asynchrónneho blikania. Farbu filtra a symboly na filtri blikača špecifikuje príloha 1, časť III vo vyhláške č. 225/2004 Z.z. Držiak dopravného návestidla musí umožniť uchytenie návestidla do drážky pomocou skrutky v rôznych polohách a podľa potreby nasmerovať návestidlo priamo na mieste zabudovania.

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA

Výstražná páska (obr. č. 49) sa používa na optické vedenie a ohraničenie pracovných miest na chodníku, parkovisku, cyklistickej komunikácii a pod. Výstražná páska sa používa samostatne alebo ako doplnok ochranných zariadení (zábradlí, plotov). Používa sa aj na označenie skládky materiálu (napr. kopa piesku). Výstražná páska sa nesmie samostatne bez ďalších zariadení používať na ohradenie výkopov a pod. Na ohraničenie pracovných miest sa nesmie používať výstražná páska so
spevňujúcim prvkom, napr. s oceľovým lankom.

Výstražná páska je široká 0,06 m až 0,1 m, striedavé kolmé alebo šikmé červené a biele pruhy majú dĺžku 0,1 m až 0,2 m. Umiestňuje sa približne 1 m nad úrovňou chodníka, parkoviska, nad cyklistickou komunikáciou a pod. Upevňuje sa na podperných stĺpikoch zakotvených v podstavci alebo na zarážaných stĺpikoch s rozstupom najviac 3 m tak, aby výstražná páska bola po celej dĺžke rovná a aby nedochádzalo k jej prekrúteniu. Kolority farieb na výstražnej páske (trichromatické súradnice a koeficient jasu) musia zodpovedať požiadavkám tabuľky 3 a 4 v STN 01 8020: 2005, resp. tabuľky 4 v STN EN 12899-1: 2003.

Zdroj: SSC
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.