Asfaltové zmesi vozoviek

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Asfaltové zmesi vozoviek

Odoslaťod Dialniciar » 05. Okt 2006 11:59

Asfaltové zmesi vozoviek

prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
ASB 1-2/2005

Návrh konštrukcie vozoviek ovplyvňuje výber materiálov a technologických postupov na ich výstavbu či rekonštrukciu. Do obrusných vrstiev vozoviek sa čoraz častejšie používa asfaltový betón (AB) (strednozrnný, hrubozrnný a výnimočne jemnozrnný). Na diaľniciach a v úsekoch ciest s extrémnym zaťažením nachádzajú uplatnenie úpravy z asfaltového koberca mastixového (AKM). Pri opravách a údržbe je výhodné použiť asfaltový koberec tenký (AKT). Do úvahy prichádza aj použitie asfaltového koberca drenážneho (AKD), ktorý výrazne zvyšuje nielen bezpečnosť premávky za dažďa, ale má priaznivý vplyv aj na výšku hladiny hluku. Nasledujúci príspevok sa podrobnejšie venuje jednotlivým povrchom.

Z hľadiska spôsobu spracovania sa asfaltové zmesi delia na hutnené a liate. Hutnené asfaltové zmesi sa po rozprestretí na vozovke hutnia vhodným spôsobom tak, aby sa popri dodržaní požadovaných akostných parametrov (rovnosť, drsnosť povrchu a pod.) dosiahla predpísaná medzerovitosť a miera zhutnenia. Medzi hutnené zmesi patria predovšetkým asfaltový betón, obaľované kamenivo, asfaltový koberec mastixový a pod. Liate asfaltové zmesi netreba hutniť. Stačí, ak sa ručne alebo strojovo rozprestrú na vozovku. Typickým predstaviteľom liatej zmesi je liaty asfalt.

Základnú zložku hutnenej asfaltovej zmesi tvorí kamenivo. Podľa veľkosti maximálneho zrna kameniva v zmesi rozlišujeme asfaltové zmesi jemnozrnné, strednozrnné, hrubozrnné a veľmi hrubé (pri obaľovanom kamenive aj typ makadam). Podľa zastúpenia jednotlivých frakcií kameniva a ich množstva v zmesi, resp. podľa čiary zrnitosti kameniva, rozlišujeme asfaltové zmesi s plynulou alebo pretržitou čiarou zrnitosti, podľa medzerovitosti asfaltové zmesi s otvorenou a so zatvorenou zrnitosťou.

Druh asfaltovej zmesi závisí aj od druhu úpravy, ktorá sa má z nej realizovať, a od funkcie v konštrukcii vozovky. Z tohto hľadiska rozlišujeme asfaltové zmesi na kryty vozoviek a asfaltové zmesi na podkladové vrstvy vozoviek. Asfaltové zmesi na kryty vozoviek sa ďalej delia na zmesi do obrusnej, resp. ložnej vrstvy krytu.

Do ložných vrstiev krytu asfaltových vozoviek by sa mal používať asfaltový betón veľmi hrubý (ABVH). Vhodný je aj asfaltový betón hrubozrnný (ABH). Do podkladových vrstiev sa v súvislosti s dôležitosťou komunikácie a veľkosťou dopravného zaťaženia najčastejšie používa obaľované kamenivo. Na komunikáciách s triedou dopravného zaťaženia I sa odporúča používať asfaltové zmesi so zvýšenou odolnosťou proti vyjazdeným koľajam. Podľa konkrétnych požiadaviek a miestnych podmienok treba zvážiť ich použitie aj v prípade triedy dopravného zaťaženia II a III. V prípade potreby minimalizovania vzniku nadmerných deformácií vo forme vyjazdených koľají a iných porúch podobného charakteru, dosiahnutia vysokej odolnosti proti únave a pôsobenia vody alebo zníženia hrúbky konštrukčných asfaltových vrstiev je výhodné použiť asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti (VMT).

Ako kamenná múčka, ktorá sa pridáva do zmesi kameniva, používa sa mletý vápenec. Musí byť suchý, bez zhlukov, nesmie obsahovať organické častice a prepad sitom 009 musí byť minimálne 60 % hmotnosti. Vratná múčka sa musí dávkovať iba v množstve, ktoré zodpovedá výrobným predpisom a spôsobu výroby asfaltovej zmesi.

Na výrobu hutnených asfaltových zmesí možno používať aj upravený stavebný materiál získaný vybúraním alebo frézovaním starých krytových vrstiev vozoviek stmelených asfaltom, tzv. R-materiál.

Ako spojivá sa najčastejšie používajú cestné asfalty 30/50, 50/70 a 70/100. Na kryty vozoviek dopravného zaťaženia V a VI sa môže použiť aj asfalt 100/150 a v horských oblastiach asfalt 160/220. Čoraz častejšie sa uplatňujú modifikované asfalty. Ich použitie totiž priaznivo ovplyvňuje nielen odolnosť proti tvorbe trvalých deformácií, ale znižuje aj možnosť výskytu mrazových trhlín. Na zlepšenie priľnavosti asfaltu ku kamenivu a na úpravu reologických vlastností sa môžu používať prísady. Na zmesi typu VMT sa používajú asfalty s gradáciou 20/30 (cestné a multigrádové) a modifikované a multigrádové asfalty so strednou gradáciou 45.

Asfaltový betón

Asfaltový betón je určený na stavbu krytov cestných a diaľničných vozoviek, letiskových a iných spevnených plôch. Je to zmes hutného kameniva s uzavretou zrnitosťou zahorúca obalená asfaltom. Po rozprestretí a predpísanom zhutnení vytvára vodotesný kryt vozovky. Akosť asfaltového betónu má tri kvalitatívne stupne (AB I až AB III). Podľa čiary zrnitosti zmesi kameniva rozlišujeme asfaltový betón:
jemnozrnný (ABJ),
strednozrnný (ABS),
hrubozrnný (ABH),
veľmi hrubý (ABVH).
Fyzikálno-mechanické vlastnosti asfaltového betónu sa preukazujú a preverujú Marshallovou skúškou.

Asfaltový koberec mastixový

Asfaltový koberec mastixový (AKM) je asfaltová zmes s vysokým podielom drveného kameniva spravidla s prerušenou zrnitosťou, kde medzery kamennej kostry sú z veľkej časti vyplnené mastixom. Mastix – asfaltová malta – je zmes drobného kameniva s maximálnou veľkosťou zrna 2 mm a kamennej múčky obalená asfaltom. Je určený na obrusné vrstvy extrémne namáhaných cestných a diaľničných vozoviek. Po rozprestretí a predpísanom zhutnení vytvára vodonepriepustný kryt vozovky. Akosť AKM má dva kvalitatívne stupne. Podľa čiary zrnitosti zmesi kamenív rozlišujeme AKM:
 veľmi jemný,
 jemnozrnný,
 strednozrnný,
 hrubozrnný.
Fyzikálno-mechanické vlastnosti AKM sa preukazujú a preverujú Marshallovou skúškou. Súčasťou návrhu zloženia zmesi by mala byť aj realizácia skúšky účinnosti stabilizujúcich prísad (napr. skúška stekavosti podľa Schellenberga).

Asfaltový koberec tenký

Asfaltový koberec tenký (AKT) je obrusná vrstva z asfaltovej zmesi hrubá 15 až 30 mm. Ak má vrstva AKT vyhovovať aj požiadavkám na vrstvy so zvýšenou odolnosťou proti tvorbe trvalých deformácií, treba určiť aj odolnosť proti tvorbe trvalých deformácií (najlepšie pomocou skúšky opakovaného rotovania kolesom v zmysle požiadaviek TP 109).

Asfaltový koberec drenážny

Asfaltový koberec drenážny (AKD) je asfaltová zmes s vysokou medzerovitosťou, schopná odvádzať zrážkovú vodu a znižovať hlučnosť jazdy vozidiel. AKD je určený do obrusných vrstiev cestných a diaľničných vozoviek. Voda ním preteká ako drenážou a po nepriepustnom podklade steká na okraj vozovky. Jeho veľkou výhodou je výrazné zlepšenie protišmykových vlastností vrátane obmedzenia aquaplaningu.

Dokonalá funkčnosť vrstvy z asfaltového drenážneho koberca sa zabezpečí dokonalým udržiavaním vozovky. Na odstraňovanie snehu sa odporúča používať radlice s gumeným ostrím. Zjazdnosť v zimnom období sa dosiahne použitím inertných materiálov, a to ťaženého alebo drveného piesku, ktorý obsahuje max. 2 % odplaviteľných častíc. Po zimnom období treba obnoviť drenážnu schopnosť úpravy vystriekaním tlakovou vodou. Aby sa zabezpečil dobrý odtok vody, krajnice sa musia udržiavať tak, aby ich výška neprevyšovala povrch podkladovej vrstvy AKD.

Pri realizácii AKD v mestských podmienkach treba venovať väčšiu pozornosť detailu napojenia hrany komunikácie a priľahlého chodníka.

Výhodou drenážnych asfaltových kobercov je aj ich schopnosť znížiť hladinu hluku. Zahraničné pramene uvádzajú, že v porovnaní s bežne realizovanými krytmi z asfaltového betónu sa pri použití drenážnych kobercov do obrusnej vrstvy konštrukcie vozovky znížil hluk o 3 až 5 dB.
Kryty s veľkou medzerovitosťou s otvorenými medzerami môžu hluk čiastočne pohlcovať. Sú schopné tlmiť aj hluk, ktorý spôsobujú jednotlivé časti vozidla ešte pred tým, než ho odrazia. Zníženie celkovej hranice hluku na komunikácii sa prejavuje najmä v oblasti jazdných rýchlostí nad 70 km/h, kde je rozhodujúci podiel hluku z odvaľovania kolies na celkovej hlučnosti. Množstvo pohltenej zvukovej energie je približne úmerné súčinu hrúbky obrusnej vrstvy a objemu medzier. Pohlcovanie zvuku je však možné, iba ak sú vzduchové medzery prístupné z povrchu vozovky.

Obaľované kamenivo

Asfaltom obaľované kamenivo (OK) sa používa do podkladových vrstiev vozoviek pozemných komunikácií a účelových plôch. Obaľované kamenivo jemnozrnnej a strednozrnnej kvality I možno použiť aj na kryty vozoviek účelových komunikácií. Obaľované kamenivo je zmes kameniva s predpísanou zrnitosťou zahorúca obalená asfaltom. Akosť obaľovaného kameniva má dva kvalitatívne stupne (OK I, OK II). Podľa čiary zrnitosti rozlišujeme obaľované kamenivo:
 jemnozrnné (OKJ),
 strednozrnné (OKS),
 hrubozrnné (OKH),
 veľmi hrubé (OKVH),
 typu makadam (OKM).

Hrúbka jednej pokladovej vrstvy z OK závisí od zrnitosti jeho zmesi kameniva a mala by sa pohybovať v rozpätí:
 30 až 100 mm pri OKJ,
 40 až 150 mm pri OKS,
 50 až 150 mm pri OKH,
 70 až 200 mm pri OKVH,
 80 až 200 mm pri OKM.

Fyzikálno-mechanické vlastnosti OKJ, OKS a OKH sa preukazujú a preverujú Marshallovou skúškou.

ASB 1-2/2005
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 05. Okt 2006 18:58

Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Honda » 31. Jan 2007 11:37

Nejširší uplatnění mají vozovky asfaltové, které se používají pro všechny druhy dopravního zatížení. Lze je aplikovat jak pro velmi těžkou dopravu (dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace), tak i pro komunikace středně nebo málo zatížené (silnice a místní komunikace nižších tříd, účelové komunikace). Asfaltové kryty mají mnoho výhod – např. jejich výstavba je výrazně rychlejší než u krytů z cementového betonu (po pokládce je lze prakticky ihned využívat), oprava a rekonstrukce je méně náročná, rychlejší a bez nutnosti velkého omezení provozu. Při použití moderních asfaltových úprav lze vozovky vhodně uplatnit i pro velmi vysoká zatížení. Důkazem uvedených předností je, že i tak zatížené dopravní plochy, jakými jsou vzletové a přistávací dráhy civilních letišť, se v poslední době realizují s asfaltovým krytem.

http://www.silnice-zeleznice.cz/index.php?clanek=559
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Dialniciar » 04. Apr 2007 06:43

Na cestách dominuje asfalt, v tuneloch betón. Pri kalkulácii nákladovosti v SR dominuje otázka začiatočných výdavkov. :arrow:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=6749

... podrobný článok (etrend) ...
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: Asfaltové zmesi vozoviek

Odoslaťod Dialniciar » 05. Júl 2010 20:55

Hutnené asfaltové zmesi :arrow:

http://www.ssc.sk/files/documents/techn ... 6_2010.pdf

*sú tu kompletné a zrozumiteľné predpisy, definície a vysvetlenia toho, ako sa členia jednotlivé typy asfaltových zmesí, ako sa vyrábajú, čím sa majú priviesť, z akej vzdialenosti, ako sa majú položiť, ako si objednávateľ skontroluje a preberie opravenú vozovku, kedy a ako po novej vrstve jazdiť, ako presne pokladať zmesi atď. a to všetko na 20 stranách
*okrem toho je to záväzný technicko-kvalitatívny postup pre MDPT od 1.6.2010
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.