Technológie, ktoré sa nachádzajú v tuneloch

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Technológie, ktoré sa nachádzajú v tuneloch

Odoslaťod Dialniciar » 21. Sep 2006 18:19

V tejto téme budú postupne vysvetlené pojmy okolo vetrania v cestných tuneloch. Budú tu opísané aj rôzne protipožiarne opatrenia, kamerový systém, centrála, ktorá sleduje tunel 24h denne atď.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

... platí len v SR ...

Odoslaťod Dialniciar » 21. Sep 2006 21:14

Požiarna odolnosť konštrukcie tunela

Hlavná konštrukcia všetkých tunelov, u ktorých by miestne ohraničené zrútenie konštrukcie malo katastrofické následky, napr. v prípade tunelov pod vodou alebo tunelov, ktoré by mohli zapríčiniť zrútenie susediacich stavieb, musí vykazovať dostatočný stupeň požiarnej odolnosti.

Osvetlenie tunela

Pre vodičov musí byť k dispozícii normálne osvetlenie tak, aby bola vo dne aj v noci vo vstupnej zóne ako aj vo vnútri tunela zabezpečená primeraná viditeľnosť.

Pre užívateľov tunela musí byť k dispozícii núdzové osvetlenie umožňujúce minimálnu viditeľnosť pri evakuácii tunela v ich vozidlách, v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu.

Pre užívateľov tunela musí byť k dispozícii osvetlenie únikových ciest ako sú evakuačné návestné svetlá vo výške maximálne 1,5 m, aby mohli v prípade núdze peši opustiť tunel.

Vetranie v tuneli

Pri projektovaní, konštrukcii a prevádzke vetracieho systému sa berie na zreteľ:

a) kontrola škodlivín emitovaných cestnými vozidlami v normálnej premávke a v špičke,
b) kontrola škodlivín emitovaných cestnými vozidlami pri dopravnej zápche z dôvodu incidentu alebo nehody,
c) kontrola tepla a dymu v prípade požiaru.

Mechanický systém vetrania sa inštaluje vo všetkých tuneloch dlhších než 1 000 m s intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh.

V tuneloch s obojsmernou a/alebo s nadmernou jednosmernou premávkou je pozdĺžny vetrací systém povolený len vtedy, keď analýza rizík ukazuje, že je to prijateľné a/alebo, že boli prijaté špecifické opatrenia, ako je napríklad primerané riadenie premávky, kratšie vzdialenosti medzi núdzovými východmi, pravidelné odsávanie výfukových plynov.

Priečne alebo polopriečne vetracie systémy sa použijú v tuneloch, v ktorých je nevyhnutný mechanický vetrací systém a pozdĺžne vetranie nie je povolené. Tieto systémy musia byť schopné odstrániť dym v prípade požiaru.

V tuneloch s obojsmernou premávkou, intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh, dlhších než 3 000 m a s riadiacim centrom a priečnym alebo polopriečnym vetraním, musia byť vzhľadom k vetraniu prijaté tieto opatrenia:

a) inštalovať vzduchové alebo dymové odsávacie klapky, ktoré môžu pracovať oddelene alebo v skupine;
b) priebežne monitorovať pozdĺžnu rýchlosť vzduchu a podľa toho nastaviť proces riadenia vetracieho systému (vzduchové klapky, ventilátory, atď.).

Zariadenia núdzového volania – SOS kabíny

Zariadenia núdzového volania – SOS kabíny sú určené na poskytovanie rôznych položiek bezpečnostného vybavenia, najmä núdzových telefónov a hasiacich prístrojov, no nie sú určené na ochranu užívateľov cesty pred pôsobením ohňa.

Zariadenia núdzového volania - SOS kabíny môžu pozostávať z kabíny na bočnej strane alebo vo výklenku v bočnej stene. Musia byť vybavené minimálne núdzovým telefónom a dvoma hasiacimi prístrojmi.

Zariadenia núdzového volania - SOS kabíny musia byť umiestnené v blízkosti portálov a vo vnútri tunela v odstupoch, ktoré u nových tunelov nesmú byť väčšie než 150 m a v existujúcich tuneloch nesmú byť väčšie než 250 m.

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/pk/052517/prilohy.rtf
Naposledy upravil Dialniciar dňa 21. Sep 2006 21:24, celkovo upravené 1 krát.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

... platí len v SR ...

Odoslaťod Dialniciar » 21. Sep 2006 21:19

Riadiace centrum

Pre všetky tunely dlhšie než 3 000 m a s intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh, musí byť zabezpečené riadiace centrum.

Dohľad nad niekoľkými tunelmi môže byť centralizovaný v jednom riadiacom centre.

Monitorovacie systémy

Vo všetkých tuneloch s riadiacim centrom sa inštalujú videové monitorovacie systémy a systém schopný automaticky hlásiť poruchu v premávke (ako je napríklad stojace vozidlá) a/alebo požiar.

Vo všetkých tuneloch bez riadiaceho centra sa inštalujú automatické systémy hlásičov požiaru, keď prevádzka mechanického odvetrávania dymu je iná ako automatická prevádzka odvetrávania škodlivín.

Zariadenia na uzavretie tunela

Vo všetkých tuneloch dlhších než 1 000 m musia byť inštalované svetelné signalizačné zariadenia pred vchodom do tunela tak, aby sa mohol v prípade núdze uzavrieť. Aby bolo zabezpečené dodržiavanie pokynov, môžu byť inštalované doplňujúce prostriedky ako sú dopravné značky s premenným symbolom a zátarasy.

Vo vnútri všetkých tunelov dlhších než 3 000 m s riadiacim centrom a intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh sa odporúča v odstupoch nepresahujúcich 1 000 m inštalovať zariadenie na zastavenie vozidiel v prípade núdze. Toto zariadenie sa skladá zo svetelných signalizačných zariadení a možných doplňujúcich prostriedkov ako sú reproduktory, dopravné značky s premenným symbolom a zátarasy.

Komunikačné systémy v tuneli

Vo všetkých tuneloch dlhších než 1 000 m s riadiacim centrom a intenzitou premávky vyššou než 2 000 vozidiel na jeden jazdný pruh musí byť inštalované rádiové spojenie.

Pokiaľ je k dispozícii riadiace centrum musí byť možné prerušiť rozhlasové vysielanie na kanáloch určených pre užívateľov tunela, aby mohli byť poskytnuté núdzové hlásenia.

Úkryty a iné priestory, v ktorých musia evakuujúci užívatelia tunela čakať predtým, než sa dostanú do voľného priestoru, musia byť vybavené reproduktormi aby mohli byť užívateľom poskytnuté informácie.

Dodávka elektrického prúdu a elektrické obvody v tuneli

Všetky tunely musia mať núdzové napájanie schopné zabezpečiť prevádzku bezpečnostného vybavenia nevyhnutného na evakuáciu až kým všetci užívatelia neopustia tunel.

Elektrické, meracie a riadiace obvody musia byť konštruované tak, aby miestna porucha spôsobená napríklad požiarom, nemala vplyv na nepoškodené obvody.

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/pk/052517/prilohy.rtf
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Z ČR z najmodernejšieho dialničného tunela Valík

Odoslaťod Honda » 31. Jan 2007 11:27

Komplexní řešení nosných systémů pro infrastrukturu

Mezi technicky nejnáročnější typy staveb v dopravní infrastruktuře se řadí dálniční tunely, ve kterých se kladou největší nároky na bezpečnost a spolehlivost provozu. K zajištění bezpečnosti provozu jsou tunely vybaveny řadou technických zařízení v souladu s TP 98 (Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací).

Rubrika: Tunely
Publikováno: 10. 1. 2007

Jeden z hlavních důrazů je kladen na bezpečnost při požáru, kdy je nutné po určitou dobu zajistit dodávku elektrické energie (např. pro odvětrávání tunelu). Proto musí vybrané instalované zařízení splňovat požadavky na požární bezpečnost, požární odolnost, která je prověřena u typových výrobků i atypických konstrukcí tzv. spalnou zkouškou.

Detailni pohled na tubus tunela Valik

Kabelové nosné systémy

V dálničních a silničních tunelech se používají kabelové nosné systémy pro zavěšení svítidel a vedení silových a datových kabelů. Silové kabely slouží k napájení svítidel, ventilátorů a dalších silnoproudých zařízení tunelu. Kabely pro slaboproud (datové kabely) přenášejí informace z kamerových systémů, měření a regulace, čidel požární signalizace a z rozhlasových systémů a dalších do řídicího systému dopravy a technologie tunelu.

Nejběžnější způsob realizace kabelové trasy jsou „dva žlaby vedle sebe“, jeden pro silové, druhý pro datové kabely, které jsou zavěšeny v ose tunelu. Tyto systémy musejí splňovat nejnáročnější požadavky na korozní odolnost, požární bezpečnost staveb a vzhledem k mnohakilometrovým délkám též vysokou efektivitu montáže.

Atypické řešení

Kabelové nosné konstrukce v tunelu Valík jsou řešeny atypickým způsobem. V tomto případě se totiž jedná o nezvykle široký tunel (11,5 m) se dvěma jízdními pruhy a jedním pruhem odstavným a velkou světlou výškou tubusu (8,2 m). Vzhledem k doporučení CIE 2004, světelné studii, průjezdnému profilu a délce byla zvolena varianta se dvěma kabelovými trasami, které jsou zavěšené nad středy jízdních pruhů. Svítidla průjezdního osvětlení jsou včleněna mezi svítidla akomodační, čímž došlo k úspoře kabelových konstrukcí pro průjezdní osvětlení, které je obvykle umísťováno v ose tunelu.

Detail kabelove konstrukce u vjezdu do tunelu

Efektivní montáž

Aby se ušetřilo maximum materiálu na „prořezech“ a zkrátily se montážní časy, byly všechny svislé díly závěsů, žlabů předem změřeny z výkresů a na stavbu dodány vyrobené na míru s montážním návodem (pro zrychlení a usnadnění montáže).

Vzhledem k vysokým nárokům na bezpečnost a spolehlivost provozu se klade velký důraz na zajištění spolehlivého napájení elektrickou energií. Splnění náročných kritérií na zařízení pro rozvod a distribuci elektrické
energie společně s vysokou úrovní technické podpory při návrhu a realizaci je zásadní předpoklad pro dodavatele, respektive výrobce.

Detailni pohled na portal dopravniho znaceni

Vyjádření zákazníka: „Při realizaci náročných staveb jako jsou tunely Panenská, Libouchec a Valík klademe zvláštní důraz na výběr dodavatelů zařízení a technologií, které jsou klíčové pro jejich provoz. Výběr společnosti Schneider Electric, jako dodavatele veškerých kabelových nosných systémů, se nám potvrdil jako správná volba, a to díky nejvýhodnějšímu poměru kvality, technické podpory a ceny,“ Tomáš Ježek, vedoucí realizace TZB, divize 9 Metrostav.

Tunel Valik

Autor:

- Ing. Charouzek Petr

© 2005-2007 KONSTRUKCE Media, s.r.o.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Technologické vybavenie tunelov a štôlní - najnovšie pojmy

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 18:39

Technologické vybavenie tunelov a štôlní (stručný prehľad):

Centrálny riadiaci systém: hardvér a softvér integrujúci ovládanie a kontrolu všetkých technologických zariadení tunela do jedného celku

Riadiace centrum: miesto s možnosťou ovládania centrálneho riadiaceho systému

Monitorovací systém: súhrn zariadení na sledovanie prevádzkyschopnosti tunela, identifikáciu udalostí v tuneli; k jeho súčastiam patria: meranie fyzikálnych veličín, elektrická požiarna signalizácia, uzavretý TV okruh, dopravné merania (sčítanie vozidiel, váženie vozidiel atď.)

Komunikačný systém: súhrn zariadení umožňujúcich informovanie užívateľov tunela, privolanie pomoci; k jeho súčastiam patria: SOS - telefón, rádiové spojenie, siete mobilných operátorov, tunelový rozhlas

Meranie fyzikálnych veličín: zariadenia na meranie fyzikálnych veličín pre potreby riadenia vetrania: meranie obsahu CO v tunelovom ovzduší, meranie opacity, meranie rýchlosti a smeru prúdenia vzduchu v tuneli

Osvetlenie tunela: súhrn zariadení zabezpečujúcich viditeľnosť potrebnú pre plynulú a bezpečnú premávku v tuneli a zrakovú pohodu účastníkov cestnej premávky

Požiarne núdzové osvetlenie: súhrn zariadení zabezpečujúcich viditeľnosť potrebnú pre zásah záchranných zložiek a únik užívateľov tunela v prípade požiaru

Vetranie tunela: súhrn zariadení zabezpečujúcich udržiavanie dostatočnej kvality ovzdušia v tuneli pri normálnej prevádzke ako aj v krízových situáciách

Prirodzené vetranie: výmena vzduchu v tuneli cez portály tunela, pri ktorom dochádza k pozdĺžnemu prúdeniu z dôvodu piestového účinku dopravy, piestového účinku rozdielov teplôt a meteorologických tlakových rozdielov medzi portálmi

Mechanické vetranie: výmena vzduchu v tuneli pomocou mechanických zariadení

Pozdĺžne vetranie: výmena vzduchu v tuneli výlučne v pozdĺžnom smere pomocou prúdových ventilátorov v dopravnom priestore tunela

Polopriečne vetranie: výmena vzduchu v tuneli pomocou mechanických zariadení, pri ktorom sa čerstvý vzduch privádza z vetracieho kanála do dopravného priestoru po celej dĺžke tunela, pričom sa odvod vzduchu uskutočňuje cez portály

Priečne vetranie: výmena vzduchu v tuneli pomocou mechanických zariadení, pri ktorom sa čerstvý vzduch privádza z vetracieho kanála do dopravného priestoru a zároveň sa znečistený vzduch odsáva z dopravného priestoru do kanála na odvod vzduchu po celej dĺžke tunela

Požiarny vodovod: zariadenie, ktoré prostredníctvom odberných miest zabezpečuje pripojením požiarnych hadíc alebo hadicových zariadení spoľahlivé a dostatočné zásobovanie vodou na hasenie požiarov a ktoré umožňuje účinný zásah; Vyhláška MVRR SR č. 699/2004
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.