Proces prípravy D+RK

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Proces prípravy D+RK

Odoslaťod Dialniciar » 21. Sep 2006 18:16

V tejto téme budú postupne vysvetlené jednotlivé etapy, ktoré je nevyhnutné splniť, kým sa vôbec začne stavať nejaký diaľničný úsek.

Napríklad: územné rozhodnutie, stavebné povolenie, stavebný dozor, procesy posúdenia pre oblasť životného prostredia, kolaudácia, otvorenie a odovzdanie a dokončenie daného diaľničného úseku atď.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 08. Apr 2007 14:31

Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 08. Apr 2007 14:36

Schéma prípravy a realizácie výstavby cestných komikácií

Fáza predinvestičnej prípravy:

TECHNICKÉ ŠTÚDIE
PROCES EIA
ZÁMER
SPRÁVA O HODNOTENÍ + POSUDOK, ZÁVEREČNÉ STANOVISKO PROCESU EIA
STABILIZÁCIA TRASY V ÚZEMNÝCH PLÁNOCH OBCÍ A VÚC

Fáza investičnej prípravy/ projektová príprava:

STAVEBNÝ ZÁMER A DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTENENÍ STAVBY
DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
ROZHODNUTIE O TRVALOM VYŇATÍ PÔDY Z PPF A LPF
MAJETKOVO-PRÁVNE VYSPORIADANIE (VÝKUPY A VYVLASTNENIE)
STAVEBNÉ POVOLENIE

Fáza realizácie/ výstavba:

DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA)
VÝBER ZHOTOVOVATEĽA STAVBY
ODOVZDANIE STAVENISKA
KOMPLEXNÁ DOZORNÁ ČINNOSŤ STAVEBNÝCH PRÁC
AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA
PREBERACIE KONANIE
DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY
KOLAUDAČNÉ KONANIE
ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
PREVOD SPRÁVY ALEBO VLASTNÍCTVA VYVOLANÝCH INVESTÍCIÍ

Užívanie

Zdroj: SSC, http://www.ssc.sk/user/view_page.php?pa ... &preview=1
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 08. Apr 2007 14:40

Postup prípravy a výstavby cestných komunikácii

Predprojektová a projektová príprava stavieb je významnou súčasťou celého investičného procesu. Rozhoduje o umiestnení stavby, jej technickej úrovni, vplyve na životné prostredie, investičných a prevádzkových nákladoch stavby a jej celkovej ekonomickej efektívnosti.

Slovenská správa ciest v roku 1999 vypracovala interný technický predpis „Smernica o dokumentácii stavieb cestných komunikácií“, ktorý určuje členenie dokumentácie cestných stavieb a obsah jej príloh. Posledná úprava tohto predpisu je z októbra 2002 (TP 08/2002) a v súčasnosti sa spracúva jeho aktualizácia.

Podľa uvedeného technického predpisu SSC je základné členenie dokumentácie stavieb cestných komunikácií nasledovné:

Príprava a výstavba ciest je niekoľkoročný proces, ktorého jednotlivé etapy musia byť v súlade s platnou legislatívou. Základným predpokladom investičnej činnosti sú rôzne stupne technickej dokumentácie, najmä technické štúdie (TŠ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).

Prvou fázou pri príprave ciest je výber a stabilizácia trasy v jej území. Je to náročná činnosť, nakoľko líniové stavby prechádzajú rozsiahlym územím, kde sa stretáva množstvo protichodných záujmov. Výsledkom musí byť nevyhnutne kompromis.

V roku 1994 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (proces EIA, upravený zákonom č. 24/2006 Z. z.), ktorý sa stal jedným z nosných právnych predpisov pre investičnú činnosť. Proces EIA je potrebné uplatniť aj pre cesty I. a II. triedy.

Výstavba cestnej infraštruktúry bude naďalej financovaná najmä z príspevkov fondov EÚ a pôžičiek zahraničných bánk. Svetová banka, fondy EÚ majú podrobné predpisy, týkajúce sa náležitostí, ktoré musí žiadateľ o pôžičku alebo príspevok zabezpečiť. Okrem technicko-ekonomických údajov, pomerne rozsiahly a rovnocenný elaborát tvorí časť „Environmentálne posudzovanie“. Naše doteraz vypracované environmentálne štúdie aj realizované postupy procesu EIA sú v súlade s týmito predpismi.

Pri celom investičnom procese je dôležité informovanie verejnosti vhodnou formou, avšak pri rozhodovaní treba zásadne vychádzať z odborných dokumentácií, stanovísk, posudkov a pod.

Poprojektová analýza, t.j. monitorovanie vplyvov ciest na životné prostredie je činnosť vyplývajúca zo záverov procesu EIA. Vykonáva sa v štádiu pred výstavbou, počas výstavby a v prevádzke. Robia sa merania hluku, čistoty ovzdušia, stav podzemnej a povrchovej vody, horninového prostredia, seizmický monitoring a pod.

Zdroj: SSC, http://www.ssc.sk/user/view_page.php?pa ... &preview=1
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 08. Apr 2007 14:41

Členenie dokumentácie stavieb

- štúdie (ŠT)
- dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ)
- dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR)
- dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP)
- dokumentáciu na ponuku (DP)
- dokumentáciu na realizáciu stavby ( DRS )
- dokumentáciu na vykonanie prác (DVP)
- zjednodušenú dokumentáciu stavby (ZDS)
- dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS)
- záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce (hodnotenie verejnej práce) (HVP)

Zdroj: SSC, http://www.ssc.sk/user/view_page.php?pa ... &preview=1
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 08. Apr 2007 14:52

Členenie dokumentácie stavieb

Štúdie

- spracúvajú sa na všetky nové stavby
- slúžia ako základný podklad na vypracovanie následnej dokumentácie stavby,

- posudzujú vplyv stavby na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z. z. (Proces EIA – Environmental Impact Assessment – posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

Základné typy štúdií podľa náplne:

- technické (TŠ),
- environmentálne, t.j. zámer, správa podľa zákona c.24/2006 Z. z., prípadne iné
- špeciálne, t.j. hluková, emisná, dopravno-inžinierska, ekonomická štúdia, štúdia rizík výstavby a prevádzky, koncepčná a pod.

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)

- sa spracúva na každú stavbu cestnej komunikácie,
- vychádza z koncepcie rozvoja rezortu, schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
- na stavebné zámery nad 200 mil. Sk sa v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach vykonáva štátne expertíza,
- súhlas so stavebným zámerom vydáva Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR).

Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)

slúži ako:

- príloha na vykonanie štátnej expertízy,
- príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s cieľom získať rozhodnutie o umiestnení stavby,
- základný obsah DÚR upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia (MŽP) č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- základný podklad na vypracovanie DSP

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

účelom DSP je:

- určenie stavby s návrhom jej umiestnenia, členenia, rozmerov a druhu konštrukcií,
- riešiť stavbu ako celok, s prihliadnutím na jej členenie,
- spracúvať jednotlivé architektonické, technické, ekologické a ekonomické prvky, v rozsahu požadovanom funkciou tejto dokumentácie,
- určuje vlastné technické riešenie vrátane nárokov a podmienok na zhotovenie stavby.

Dokumentácia na ponuku (DP tzv, tendrová dokumentácia)

- slúži na vypracovanie ponúk na zhotovenie stavby uchádzačmi,
- na základe vydaného stavebného povolenia ju spracováva projektová organizácia a SSC, IVSC ako podklad pre vypísanie verejnej obchodnej súťaže na zhotovenie stavby.

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

- je súčasťou DP,
- vychádza z DSP, pričom ju rozpracúva do podrobností potrebných na:

... vykonanie realizačných prác,
... zostavenie súpisu prác stavby,
... určenie výmeru stavebných prác.

Dokumentácia pre vykonanie prác (DVP)

- vypracováva len v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DRS a nemajú vplyv na cenu diela,
- zabezpečuje ju zhotovovateľ stavby.

Zjednodušená dokumentácia stavby (ZDS)

- územné a stavebné konanie je zlúčené,
- jednoduchá stavba, ktorá nevyžaduje územné rozhodnutie,
- stavebné povolenie sa nevyžaduje a stačí len ohlásenie stavebnému úradu, odstraňovanie havárií a následkov živelných pohrôm.

Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)

- obsahuje súbor údajov, písomnosti a výkresov, ktoré dokumentujú ukončené dielo tak, ako bolo v skutočnosti realizované a určuje spôsob jeho užívania a údržby.
- vo všeobecnosti upravuje vyhláška MŽP c.453/2000 Z. z.

Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce (HVP)

- upravuje zákon c.254/98 Z. z. a Vyhláška MVVP SR c.392/98 Z .z. stavby o celkovom náklade nad 40 mil. Sk.
- overuje, či sa verejné investície na verejnú prácu použili v súlade so stavebným zámerom a protokolom, ako bol vydaný.

- podkladmi na HVP sú najmä:

... stavebný zámer a právoplatné stavebné povolenie, s overenou DSP,
... doklady o použití a zdrojoch verejnej investície,
... rozvojový program priorít verejných prác,
... protokol,
... právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
... údaje o skutočných nákladoch dokončenej verejnej práce v súlade s DSRS.

Zdroj: Slovenská Správa Ciest.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod racto » 26. Mar 2009 08:20

Nemáte niekto nejakú DSRS v PDF, práve jednu zostavujeme a potreboval by som ako to vypadá. Viem že je TP SSC ale radšej by som si to obzrel čo tam dať. Viem že ako vždy tu je to výstrel do vzduchu ale hádam :) Dakujem
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Odoslaťod Dialniciar » 01. Máj 2009 15:09

racto napísal:Nemáte niekto nejakú DSRS v PDF, práve jednu zostavujeme a potreboval by som ako to vypadá. Viem že je TP SSC ale radšej by som si to obzrel čo tam dať. Viem že ako vždy tu je to výstrel do vzduchu ale hádam :) Dakujem


To čakáš, že ti sem niekto dá konkrétny originál z iného projektu ?

Skutočne sa stačí držať TP: http://www.ssc.sk/sk/Vystavba-a-rekonst ... y/DSRS.ssc
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: Proces prípravy D+RK

Odoslaťod rado » 15. Okt 2014 08:30

Nevedel som nájsť vhodné vlákno týkajúce sa EIA všeobecne, tak to dávam sem:
Tento nedostatok novela rieši aj tým, že po novom bude proces posudzovania vplyvov záväzný. Následné povolenie bude podmienené rešpektovaním výsledku EIA, pričom zhoda projektového dokumentu s výsledkom EIA by sa mala úradne overovať.

:arrow: viewtopic.php?f=35&t=19756

Vie niekto preložiť, čo to znamená, do ľudskej reči? Znamená to že výsledky EIA napr. pri výbere variantu trasovania už nebudú mať odporúčací charakter, ale budú zaväzné?
Obrázok používateľa
rado
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 973
Obrázky: 7
Založený: 27. Feb 2008 20:25
Bydlisko: Dolný Kubín

Re: Proces prípravy D+RK

Odoslaťod expwy » 15. Okt 2014 15:39

Presne to to znamená. Čo vyjde z Eia procesu, to bude záväzné.
Obrázok používateľa
expwy
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 151
Založený: 08. Apr 2005 09:30

Re: Proces prípravy D+RK

Odoslaťod rado » 15. Okt 2014 23:53

Ďakujem! Bude táto zmena účinná len pre nové posudzovania EIA (teda pre tie, ktoré budú začaté až po tom, ako novela vstúpi do platnosti) alebo to bude ináč?
Obrázok používateľa
rado
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 973
Obrázky: 7
Založený: 27. Feb 2008 20:25
Bydlisko: Dolný Kubín

Re: Proces prípravy D+RK

Odoslaťod aquila » 16. Okt 2014 09:02

z pravneho principu to moze platit len pre nove posudzovania .. vyslovene nove, tie uz beziace je to otazne, ale skor nie.
Obrázok používateľa
aquila
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 503
Založený: 03. Feb 2005 18:08
Bydlisko: doma :)


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.