Odborový slovník

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Odborový slovník

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 22:53

Budú tu definície toho, čo je most, diaľnica atď. po česky.

Základy, podľa abecedy. Ak budete chcieť niečo doplniť, informujte ma cez IS (interná správa), aby tu bola zachovaná postupnosť.

Téma bude zamknutá. :lol:

Zdrojom informácií je stránka: http://www.silnice-zeleznice.cz/ .
Naposledy upravil Dialniciar dňa 12. Sep 2006 22:36, celkovo upravené 3 krát.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 22:55

Asfalt Černá plastická až tvrdá odrůda bitumetu. Prakticky netěkavý, t. t. 10 až 170 °C. Je směsí různých sloučenin, průměrné složení: asi 84% uhlíku, 10% vodíku a 6% kyslíku.

Asfalt liaty Druh povrchové úpravy silničních vozovek. Litý asfalt se skládá z asfaltu; vápencové moučky (fileru) a čedičové drti. Nanáší se za horka. V tloušice 15 mm se užívá napři na povlaky chodníků asfaltové bezespárové podlahy v prádelnách.

Asfaltová membrána Postřik modifikovaným asfaltem opatřený ochrannou vrstvou. Používá se pro minimalizaci vzniku reflexních trhlin kopírujících se z podkladních vrstev stmelených cementem nebo ze staré vozovky s cementobetonovým, případně asfaltovým krytem.
Asfaltová směs Asfaltem obalená směs kamenivem s případným použitím zlepšujících přísad pro stavbu asfaltových vrstev vozovek pozemních komunikací.

Asfaltová vrstva hutněná Krytová nebo podkladná vrstva konstrukce vozovky pozemních komunikací vzniklá položením a řádným zhuštěním asfaltové směsi.

Asfaltový betón Obrusná nebo ložná asfaltová vrstva z asfaltové směsi s uzavřenou (plynulou) zrnitostí.

Asfaltový izolačný pás Živičný izolační pás – izolace proti vodě tvořená kombinací asfaltu jako vodotěsnícího materiálu s materiálem výztužné vložky, která dodává systému mechanickou pevnost a odolnost proti trhlinám.

Asfaltový koberec Krytová, resp. Podkladní zhuštěná vrstva z asfaltové směsi speciálních vlastností.

Asfaltový koberec mastixový Asfaltová hutněná směs s vysokým podílem drceného kameniva obvykle přerušené zrnitosti, kde mezery kamenné kostry jsou z velké části vyplněny mastixem. Je určen pro obrusné vrstvy extrémně namáhaných silničních a dálničních vozovek.

Asfaltový koberec otvorený Obrusná, ložní nebo podkladní vrstva z asfaltové směsi s otevřenou zrnitostí. Mezerovitost směsí bývá nad 10% objemu.

Asfaltový náter Povrchová úprava krytu vozovky vytvořená z vrstvy pojiva nanesené pomocí rozstřikovače a z vrstvy kameniva nanesené na rozstříknuté pojivo podrťovačem.

Asfaltový postrek Úprava vytvořená z vrstvy asfaltového pojiva nanesená na povrch obrusné vrstvy nebi jiné vrstvy vozovky pozemní komunikace pomocí rozstřikovače pojiva.

Asfaltový tmel Pojivo vyrobené z asfaltu, anorganických mouček a organických rozpouštědel. Používá se ke slepování izolačních vložek asfaltových krytin i k vyrovnávání drobných nerovností u betonových podkladových vrstev.
Naposledy upravil Dialniciar dňa 10. Sep 2006 23:09, celkovo upravené 1 krát.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 22:56

Betón Směs cementu, vody a kameniva, ze které vznikne umělý kámen“. Existují různé druhy betonů, které se liší objemovou hmotností, pevnosti, dobou tvrdnutí, výrobou, vyztužením a uložením: lehký beton, prostý beton, beton s nízkým obsahem cementu, čerpaný beton, beton zpracovávaný na místě, vodostavebný beton, železobeton.

Betonárska oceľ Stavební materiál používaný jako hlavní výztuž pro železobetonové konstrukce a pomocná výztuž pro předpjatý beton.
Betonová konstrukce Nosný systém vyrobený z prostého betonu, ze železobetonu nebo z přepjatého betonu.

Betónovanie pod vodou Technologie výroby masivních částí dopravních nebo vodních staveb (mostních pilířů, nábřežních zdí, plavebních propustí) bez vyčerpání vody z betonovaného prostoru. Betonová směs se dopravuje na místo určení chobotem na betonování, který zabrání vymývání cementu z betonové směsi.

Betonové krytie Hodnota, která je stanovena normou ČSN nebo ENV, určuje tloušťku vrstvy betonu po první prut ocelové výztuže. Tloušťka betonu závisí na povětrnostních podmínkách (např. hodnota vlhkosti vzduchu, stavební díl ve vodě aj.), na kvalitě betonu a na průměru ocelové výztuže.

Betonový most Dopravně inženýrská stavba z betonu prostého, z železobetonu nebo z předpjatého betonu, která svým tvarem zpočátku připomínala klenbové kamenné mosty.
Naposledy upravil Dialniciar dňa 10. Sep 2006 23:26, celkovo upravené 2 krát.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 22:59

Cement Hydraulické pojivo, vyráběné pálením vhodných nerostných surovin až na mez slinutí.

Cementobetónový kryt Kryt vozovky obvykle z nevyztuženého betonu, u silně zatížených vozovek s kluznými trny v příčných spárách a s kotvením spár podélných nebo z vyztuženého betonu ozn. jako Spovyced (spojitě vyztužená cementobetonová deska).

Cementová injektáž Technologie zacelení trhlin, které se objevily v betonových konstrukcích bezprostředně po jejich odbednění nebo až za jejich provozu.

Cementová stabilizácia Technologie zpevňování zeminy pod silničními vozovkami nebo pod letištními plochami.

Čelo tunelu Stěna horniny na přídi tunelu, obnažená při ražbě plným profilem.
Naposledy upravil Dialniciar dňa 10. Sep 2006 23:13, celkovo upravené 2 krát.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:08

Diaľnica Pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly.

Demolícia Zboření stavby.

Demontáž Odstranění nevyhovující konstrukce nebo technolog. zařízení.

Doskový most Stavba vhodná pro menší rozpětí, při realizaci v železobetonu a při prostém uložení na žel. tratích, hospodárná do rozpětí 8 m, na silnicích do 12 m. Tloušťka jeho desky se směrem ke středu rozpětí zvětšuje a deska se vylehčuje dutinami. Často se navrhují desky šikmé. Při realizaci z předpjatého betonu lze použít desky plné, duté, žaluziové. U předpjatého betonu vycházejí pro žel. stavitelství ještě hospodárná rozpětí 15 m při nevylehčeném a 22 m při vylehčeném průřezu.

Dosková priepusť Součást dopravních staveb tunelového charakteru sloužící k odvedení vody napříč násypem. Provedení může být monolitický i montovaný.

Dilatácia Zvětšení rozměrů (délky, plochy, obejmu) tělesa způsobené obvykle změnou teploty.

Dilatačná špára v konstrukcích Důsledné přerušení všech konstrukčních prvků v určité rovině, která chrání nosný systém před živelnými trhlinami, vznikajícími v důsledku nestejnoměrného sedání podloží a teplotní roztažností stavebních materiálů. Někdy vyhovuje i dočasná dilatační spára, která se po konsolidaci podloží může uzavřít. U železobetonových mostů nebylo výhodné propojovat vlastní obloukovou konstrukci s konstrukcí podporující mostovku, ta se proto rozdělovala dilatačními spárami.

Dopružovanie betónu Dotvarování betonu.

Dotyková plocha Plocha, prostřednictvím které na sebe navzájem působí kolo vozidla a povrch vozovky.

Dotykový tlak Tlak od kola vozidla, který působí na dotykovou plochu. Obvykle se jim rozumí působení vlastní hmotnosti vozidla i nákladu, připadající na jedno kolo vozidla v klidu, na vozovku.

Drenáž Podzemní odvodnění soustavou drénů s příslušnými drenážními objekty určené k odvedení nežádoucí vody.

Drsnosť vozovky Vlastnost obrusné vrstvy vozovky vyplývající z textury jejího povrchu. Zajišťuje bezpečnou jízdu motorových vozidel a poskytuje potřebnou hodnotu tření pneumatik.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:21

Geodézia Vědecký a technický obor, který pomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi nebo jejích částech údaje metrického a fyzikálního charakteru a zjišťuje geometrické údaje pro tvorbu map a potřeby jiných oborů.

Geografia Věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou součást geografie tvoří studium sociálních systémů v jejich interakci s biosférou a životním prostředím.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:22

Chladenie betónovej zmesi Metoda betonáže uplatňovaná jen při výstavbě masivních betonových stěn přehrad v letních měsících. při rychle postupující betonáži je nebezpečí nestejného ohřívání betonu hydratačním teplem u líce a v střední části přehrady. Odpovídající rozdílné přetvoření by mohlo narušovat vodotěsnost. Chlazení obstarávají zabetonované ocelové trubky s protékající chladící vodou.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:23

Infraštruktúra Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).

Infraštruktúra technická Souhrn dopravních, vodohospodářských, energetických a telekomunikačních provozních souborů, zařízení a ploch, které podmiňují výrobní i nevýrobní činnosti v území.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:25

Kanalizácia Odvodnění, odvedení veškeré odpadní vody z domu. Je stanoveno v projektu kanalizace a spadá do stavebního povolení.

Komunikácia Účelově a hmotně vymezené dopravní spojení určené k pohybu dopravních prostředků, chodců, zvířat, k přemísťování hmot, kapalin, plynů a energií. Podle povahy a druhu se dělí na drážní, pozemní, podpovrchové, podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní atd.

Komunikácia okružná Komunikace ve tvaru prstence vedoucí po obvodu zastavěného území nebo jeho části. Dopravně odlehčuje vnitroměstské komunikace od tranzitní dopravy.

Komunikácia pozemná Dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Dělí se na dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace.

Komunikácia účelová Pozemní komunikace sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi, případně k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Kryt vozovky Vrchní pojížděná (obrusná) vrstva vozovky z nejkvalitnějších staviv. Přebírá bezprostředně namáhání od kol vozidel a přenáší je na podklad vozovky. Viz také cementobetonový kryt.

Kryt vozovky živičný Kryt z asfaltové, dehtové nebo asfaltodehtové živíce. Živíce bývá někdy v emulzi.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:26

Most Stavba umožňující převedení pozemní komunikace, potrubí, průvlaku přes přirozenou nebo umělou překážku. Mosty se skládají ze spodní stavby (krajní opěry, vnitřní pilíře, u zavěšených nebo visutých mostů pylony, ledolamy), z nosné konstrukce (hlavní nosná konstrukce, mostovka, ztužení, ložiska, mostní závěry), z mostního svršku, z mostního vybavení.

Mostné ložisko Část vrchní stavby mostu přenášející zatížení hlavní nosné konstrukce do podpěr a umožňující změny délky (dilatování) mostního pole.

Mostný oblúk Konstrukční prvek pro hlavní nosnou konstrukci. Lze-li zaručit, že se podpěry mostního oblouku po zatížení nepřetvoří, je výhodný oblouk dokonale upnutý (vetknutý), který vykazuje minimální přetvoření a lze u něj ovlivnit průběh vnitřních sil změnou průřezu po celé délce oblouku. Naopak v poddolovaném území, kde se v důsledku nepravidelného sedání podpěry dlouhodobě přetvořují, se navrhují mostní oblouky dvoj nebo trojkloubové s klouby v podpěrách (a ve vrcholu). Vodorovnou složku dvojkloubového oblouku může přejímat i ocelové táhlo.

Mostný pilier Mezilehlá podpěra mostu obvykle z betonu (při velkých výškách) nebo jako příhradová ocelová konstrukce, která je spolu se základem součástí spodní stavby mostu.

Mostné pole Část mostní konstrukce mezi sousedními mostními opěrami.

Mostovka Součást nosné konstrukce mostu, která roznáší zatížení (vozovkou, železničním svrškem, nahodilým zatížením) do hlavní nosné konstrukce mostu.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:27

Nadjazd Převedení pozemní komunikace přes jinou významnější komunikaci přemostěním.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:28

Obrusná vrstva vozovky Povrchová vrstva vozovky, pojížděná a obrušovaná vozidly. 0brusná vrstva vozovky je tvořena pro těžkou dopravu asfaltobetonovým, cementobetonovým nebo dlážděným krytem, pro lehkou dopravu stabilizovanou zeminou nebo makadamem.

Oceľový most Komunikační stavba s ocelovou nosnou konstrukcí.

Odvodnenie na mostoch Odvedení srážkových vod z povrchu vozovky a krajnic silničních mostů s podélným a příčným sklonem povrchu vozovky, který musí být min. 0,5%.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:29

Podsypová vrstva vozovky Nejspodnější vrstva podkladu vozovky, sloužící k rozdělení tlaků vozidel a zabránění kapilárního vzlínání vlhkostí z pláně zemního tělesa. Zřizuje se z propustných nesoudržných zemin.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:30

Sklobetón Sklobeton je desková konstrukce stěn, oken, klenb i stropů, v níž do železobetonových žeber jsou osazovány resp. vkládány skleněné tvárnice obdélníkové nebo čočkovité, které tvoříce se žebry jeden celek, umožňují současně osvětlování (přístup světla) obestavěných prostorů. Pro stropy a okna bývá tloušťka tvárnic až 8 cm, u stěn bývá až 30 cm. Průteplivost se zmenšuje dutými tvárnicemi. Značná síla tvárnic dovoluje jejich propilování, čímž se světlo příznivě rozptyluje. Kov.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:31

Vozovka betonová Vozovka, starší název cementobetonového krytu.

Výstražník Výstražník je podstatnou součástí přejezdového zabezpečovacího zařízení. Akustickou a optickou výstrahou návěstěnou dvěma červenými střídavě svítícími výstražnými světly zakazuje účastníkům provozu na pozemních komunikacích vjezd nebo vstup na železniční přejezd. Tato výstraha může být doplněna tzv. pozitivní signalizací bílým přerušovaným světlem informuje uživatele pozemní komunikace, že nebezpečí od vlaku blížícího se k přejezdu nehrozí.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 10. Sep 2006 23:31

Zvodidlo Svodidlo je dřevěná konstrukce při horním zhlaví komorového plavidla (na délku asi jedné lodi), která umožnuje resp. usměrňuje bezpečný vjezd lodi do komory i za větru. V půdoryse tvoří [Svodidlo] nálevkovitý vjezd a konstrukce je upravena ze svislých zaberaněných pilot, na nichž jsou připevněny vodorovné trámce smýkací. Kov.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Kongescia

Odoslaťod Dialniciar » 23. Nov 2007 17:46

Prišla mi IS, že čo je to kongescia :?:

Tak, aby aj ostatní vedeli: to je stav, kedy po úpravách na cestnej sieti, aby sa zlepšila priepustnosť, jednoducho raz príde čas a cesta si bude vyžadovať znovu investície, aby sa rozšírila ... no a po tomto kroku zase raz príde čas, že sa tu presunie ďalší tranzit a ďalšie autá a investori a cesta sa bude musieť rozšíriť alebo vedľa postaviť diaľnicu atď. To je kongescia, že každé zlepšenie paramterov cesty len priťahuje ďalšie autá a stály tranzit. :idea:

Samozrejme, nie každá cesta je týmto javom "poznačená". :wink:
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: Kongescia

Odoslaťod Dialniciar » 18. Feb 2008 23:59

Dialniciar napísal:Prišla mi IS, že čo je to kongescia :?:

Tak, aby aj ostatní vedeli: to je stav, kedy po úpravách na cestnej sieti, aby sa zlepšila priepustnosť, jednoducho raz príde čas a cesta si bude vyžadovať znovu investície, aby sa rozšírila ... no a po tomto kroku zase raz príde čas, že sa tu presunie ďalší tranzit a ďalšie autá a investori a cesta sa bude musieť rozšíriť alebo vedľa postaviť diaľnicu atď. To je kongescia, že každé zlepšenie paramterov cesty len priťahuje ďalšie autá a stály tranzit. :idea:

Samozrejme, nie každá cesta je týmto javom "poznačená". :wink:


Toto, čo som popísal sú kongescionálne javy, nie samotná kongescia.

Kongescia = zápcha. Je to daný, presne určený stav.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod racto » 16. Jún 2008 15:01

Bod križovania - bod stretu, v ktorom sa jazdné smery vzájomne križujú.
Bod odbočovania - bod stretu, v ktorom sa jeden jazdný smer rozvetvuje do dvoch alebo viacerých smerov.
Bod pripájania - bod stretu, v ktorom sa dva alebo viac jazdných smerov spája do jedného jazdného smeru
Cesta - cestná komunikácia, ktorá sa používa na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, s mimoúrovňovými aj úrovňovými križovatkami.
Cesta I. triedy - cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu
a označuje sa dvojmiestnym číslom.
Cesta II. triedy - cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi
a označuje sa trojmiestnym číslom.
Cesta III. triedy - cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvormiestnym
alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenie najbližšej cesty II. triedy, výnimočne
I. triedy.
Cestná doprava - súhrn činností, ktorými sa premiestňujú osoby, náklady a samotné
vozidlá po pozemných komunikáciách, dopravných plochách a na voľnom teréne.
Cestná komunikácia s neobmedzeným prístupom - cestná komunikácia prístupná
všetkým účastníkom cestnej premávky, ktorí vyhovujú podmienkam na jej bezpečné
používanie.
Cestná komunikácia s obmedzeným prístupom - cestná komunikácia s trvalým alebo
časovo obmedzeným vylúčením prístupu niektorých druhov cestných dopravných
prostriedkov, prípadne chodcov a cyklistov.
Cestná preprava - premiestňovanie osôb a nákladov vozidlami po pozemných
komunikáciách, dopravných plochách a na voľnom teréne.
Cestovná rýchlosť - podiel dráhy prejdenej vozidlom a celkového času jazdy, vrátane
všetkých zastávok a iných zdržaní.
Čakací úsek - Časť zaraďovacieho pruhu na odbočenie vpravo a vľavo určená na čakanie
vozidiel na prejazd križovatkou.
Časový odstup vozidiel - čas medzi prejazdom čiel dvoch vozidiel idúcich v jazdnom
pruhu za sebou rovnakým priečnym rezom určitej cestnej komunikácie.
Deliaci pás - šírkový prvok koruny cestnej komunikácie, ktorý oddeľuje jazdné pásy;
podľa umiestnenia rozoznávame stredný deliaci pás a postranný deliaci pás.
Diaľnica - cestná komunikácia, ktorá sa používa na dopravné spojenie medzi dôležitými
centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným
prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou
určenou platnými pravidlami cestnej premávky; jej križovanie, ako aj križovatky
s ostatnými komunikáciami sa riešia mimoúrovňovo.
Dĺžka rozhľadu na predbiehanie - vzdialenosť medzi dvoma protiidúcimi vozidlami na
obojsmernej pozemnej komunikácii potrebná na bezpečné predchádzanie pomalšieho
vozidla.
Dĺžka rozhľadu na zastavenie - vzdialenosť medzi vozidlom a prekážkou na jazdnom
páse nevyhnutná na včasné zastavenie vozidla pri jazde návrhovou alebo povolenou
rýchlosťou.
Dĺžkový odstup vozidiel - vzdialenosť čiel dvoch vozidiel idúcich za sebou v jazdnom
pruhu.
Doprava - cieľavedomá a organizovaná činnosť, ktorá zabezpečuje premiestňovanie
tovarov a osôb dopravnými prostriedkami po dopravných cestách; uskutočňuje sa
v priestore a čase.
Dopravca - fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje dopravu; je to
prevádzkovateľ dopravy pre cudziu potrebu a jeden z účastníkov prepravného vzťahu; na
trhu dopravy vystupuje s ponukou dopravných služieb.
Dopravná linka - súhrn dopravných spojení, ktorými sa zabezpečuje pravidelná dopravná
obsluha určitých miest.
Dopravná oblasť - územný celok s určitou charakteristikou dopravy.
Dopravná prognóza - odhad smeru rozvoja cestnej dopravy na určité, väčšinou dlhé
obdobie dopredu; vychádza z výsledkov dopravných rozborov a z údajov, ktoré sa získajú z
národohospodárskych plánov.
Dopravná sieť - zahrňuje dopravné cesty vodnej, leteckej, železničnej, mestskej a iných
druhov dopráv.
Dopravná služba - produkt dopravy, ktorý uspokojuje prepravné potreby komplexne i so
súvisiacimi činnosťami.
Dopravná trasa - smerové a miestne, prípadne i polohové vytýčenie dopravnej cesty.
Dopravná trať - úsek na dopravnej ceste vymedzený východzím a cieľovým miestom.
Dopravné cesty - po nich sa uskutočňuje pohyb dopravných prostriedkov; môžu byť
prirodzené (moria, rieky, vzdušný priestor atď.), alebo umelo vytvorené (cesty, železnice,
telefónne a telegrafické káble atď.).
Dopravné inžinierstvo - vedný odbor, ktorý sa zaoberá problematikou všetkých druhov
dopráv a komplexného dopravného systému v území.
Dopravné prostriedky - súbor pohyblivých prostriedkov (loď, automobil, lietadlo, vlak
atď.), ktorými sa uskutočňuje preprava. Je to mobilná časť technickej základne dopravy.
Dopravné zariadenia - predstavujú technické objekty, oznamovacie a zabezpečovacie
zariadenia, bez ktorých by sa doprava nemohla uskutočniť (napr. letiská, prístavy,
nástupištia, rádiové a televízne stanice, SSZ, dopravné značky a iné).
Dopravný okrsok - ohraničená časť dopravnej oblasti.
Dopravný pás - súvislá spevnená časť koruny cestnej komunikácie zložená z viacerých
jazdných pruhov.
Dopravný potenciál štátu - sieť dopravných ciest, dopravných uzlov, zariadení
a dopravných prostriedkov vo všetkých formách vlastníctva.
Dopravný prieskum - súhrn činností, ktorých úlohou je zisťovať informácie o cestnej
doprave.
Dopravný prúd - sled všetkých vozidiel alebo chodcov a cyklistov pohybujúcich sa na
pruhu buď za sebou, alebo na pruhoch vedľa seba tým istým smerom; môže sa skladať
z viacerých jazdných alebo peších prúdov.
Dopravný pruh - spevnená časť koruny cestnej komunikácie, určená pre jeden dopravný
prúd vozidiel (chodcov, cyklistov) ; podľa účelu, pre ktorý je určený, rozoznávame: jazdný
pruh, prídavný pruh a pridružený pruh.
Dopravný smer - smer pohybu motorových vozidiel, cyklistov, chodcov, príp. inej
nemotoristickej dopravy po pozemnej komunikácii; jedna pozemná komunikácia môže mať
jeden (jednosmerná) alebo dva dopravné smery (obojsmerná).
Dopravný spoj - časové a miestne určenie jednotlivých dopravných spojení v rámci
dopravnej linky.
Extravilán - voľná krajina mimo zastavaného územia sídelných útvarov.
Hustota cestnej premávky - počet cestných vozidiel vyskytujúcich sa v určitom okamihu
na zvolenom úseku cestnej komunikácie; pri jednom dopravnom prúde sa používa názov
hustota dopravného prúdu, príjazdnom prúde hustota jazdného prúdu.
Hustota siete - podiel celkovej dĺžky siete príslušných pozemných komunikácií a počtu
obyvateľstva na danom území; udáva sa v km/1000 obyvateľov alebo aj v km/lOOOkm2.
Hybnosť obyvateľstva - ukazovateľ vyjadrujúci priemerný počet ciest pripadajúcich na
obyvateľa z celkového počtu obyvateľov určitého územného celku za zvolené časové
obdobie.
Chodník
- pridružený pás určený pre chodcov, oddelený vertikálne alebo horizontálne od
priľahlého jazdného pásu.
Intenzita cestnej premávky - počet vozidiel, ktorý prejde priečnym rezom pozemnej
komunikácie alebo jeho časťou za zvolený čas; môže byť vyjadrená pre jednosmernú alebo
obojsmernú premávku.
Intenzita dopravného prúdu - počet automobilov (chodcov, cyklistov), ktorý prejde
sledovaným priečnym rezom cestnej komunikácie alebo jeho časti za daný časový interval
v jednom (oboch) smere (smeroch).

Intenzita špičkovej hodiny - maximálna intenzita AD (MHD, peších, bicyklistov), ktorá
prejde pozorovaným úsekom komunikácie za hodinu; v dopravno-inžinierskych výpočtoch
sa uvažuje ranná a popoludňajšia špičková hodina; táto sa definuje zo štyroch maximálnych
za sebou nasledujúcich štvrťhodín.
Interval dopravy - časový úsek medzi dvoma po sebe idúcimi vozidlami v jednom smere
meraný v reze komunikácie
Intravilán - zastavané alebo na zastavanie určené územie sídelného útvaru.
Jazdná rýchlosť - pomer dráhy prejdenej vozidlom k celkovému času jazdy zmenšenému
o čas zastavenia, státia alebo iných zdržaní zapríčinených cestnou premávkou.
Jazdný pás - dopravný pás určený pre hlavnú cestnú dopravu.
Jazdný prúd - sled všetkých vozidiel pohybujúcich sa za sebou približne v rovnakej stope.
Jazdný pruh - základná časť jazdného pásu určená pre jeden jazdný prúd cestných
vozidiel alebo hlavný dopravný pruh jednopruhovej cestnej komunikácie.
Jazdný smer - smer pohybu motorových vozidiel, cyklistov, chodcov, príp. inej
nemotoristickej dopravy na úsekoch pozemnej komunikácie medzi križovatkami;
v priestore križovatky sú spravidla možné tri jazdné smery (priamy smer, odbočovanie
vľavo, odbočovanie vpravo, resp. na okružných križovatkách po okruhu -jednosmerne.
Jednotkové vozidlo - porovnávacia početná jednotka, ktorá vyjadruje vplyv rôznych
druhov vozidiel v dopravnom prúde; je reprezentované priemerným osobným
automobilom, na ktorého jazdné vlastnosti a rozmery sa ostatné vozidlá prepočítavajú
pomocou koeficientov.
Kapacita komunikácie - maximálny počet vozidiel, ktoré môžu prejsť za jednotku času
priečnym rezom jazdného pruhu alebo jazdného pása jedným smerom pri vopred
definovaných podmienkach.
Kartogram - schematické znázornenie smerovania vozidiel na križovatke; udáva aj
intenzitu vozidiel v príslušnom smere a za zvolený časový interval.
Kategória pozemných komunikácií - súhrn technických parametrov určitej pozemnej
komunikácie s rovnakým označením, priečnym usporiadaním a s rovnakou návrhovou
rýchlosťou.
Kategorijná šírka - voľná šírka stanovená pre určitú normalizovanú kategorijnú cestnú,
miestnu komunikáciu pri základnom priečnom usporiadaní.
Kolízny bod - miesto možnej nehody na križovatke, na ktorom dochádza k vzájomnému
križovaniu, pripájaniu alebo rozvetvovaniu jazdných smerov.
Kongescia - zhluk vozidiel v dôsledku prekročenia prípustnej intenzity dopravného prúdu,
príp. v dôsledku dopravnej nehody sústredený na jedno mieste.
Koruna cestnej komunikácie - povrchová časť cestnej komunikácie zložená
z dopravných pruhov alebo pásov, chodníkov, deliacich pásov, vodiacich prúžkov a krajníc,
prípadne zjazdných rigolov.
Krajnica - šírkový prvok koruny cestnej komunikácie medzi dopravným pásom a hranou
koruny; skladá sa spravidla zo spevnenej a nespevnenej časti.
Križovanie - miesto, v ktorom sa pozemné komunikácie v pôdorysnom priemete pretínajú
bez toho, aby boli vzájomné prepojené, alebo miesto, v ktorom sa pozemné komunikácie
v pôdorysnom priemete pretínajú s komunikáciou na koľajovú dopravu prípadne s inými
zariadeniami alebo vedeniami.
Križovatka - miesto, kde sa pozemné komunikácie v pôdorysnom priemete pretínajú alebo
stýkajú a aspoň dve z nich sú navzájom prepojené.
Lúč križovatky - úsek pozemnej komunikácie v križovatke od miesta priesečníka osí
križujúcich sa komunikácií k hranici križovatky.
Maximálna špičková hodina - hodina, v ktorej intenzita cestnej premávky v dvanástich za
sebou nasledujúcich päťminútových intervaloch alebo v štyroch štvrťhodinových
intervaloch je maximálna.
Medzera medzi vozidlami - vzdialenosť medzi zadnou časťou a čelom dvoch vozidiel
pohybujúcich sa za sebou v jazdnom prúde.
Medzná intenzita dopravného prúdu - najvyššia intenzita dopravného prúdu
dosiahnuteľná na určitom úseku komunikácie bez ohľadu na hodnoty požadovanej jazdnej
rýchlosti.
Miestna komunikácia - pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia
určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území.
Návrhová rýchlosť - rýchlosť, z ktorej sa určujú minimálne hodnoty návrhových prvkov
pozemnej komunikácie.
Návrhové prvky - geometrické a konštrukčné prvky na projektovanie alebo
charakterizovanie cestnej komunikácie závislé od návrhovej rýchlosti.
Niveleta pozemnej komunikácie - výškový priebeh trasy pozemnej komunikácie.
Obchádzka - trasa, ktorá zabezpečuje náhradné dopravné spojenie prerušené uzávierkou.
Obsadenosť - skutočný počet prepravovaných osôb počas prieskumu v rozličnom
dopravnom prostriedku.
Obsaditeľnosť vozidiel - celkový počet osôb, ktorý môže prepravovať motocykel, osobný
alebo nákladný automobil a autobus.
Obytná zóna - jedna alebo viac upokojených komunikácií v obytných oblastiach
s priamou dopravnou obsluhou za stanovených podmienok
Odbočovací pruh - prídavný pruh určený na odbočovanie vozidiel z dopravného prúdu.
Okamžitá rýchlosť - rýchlosť vozidla v určitom okamihu, na veľmi krátkom úseku
pozemnej komunikácie.
Pešia zóna - jedna alebo viac upokojených komunikácií obchodného alebo historického
centra mesta s možnosťou prístupu obslužnej motorovej dopravy
Povolená rýchlosť - najvyššia dovolená rýchlosť na pozemnej komunikácii stanovenápravidlami cestnej premávky.
Pozdĺžny sklon - odklon nivelety cestnej komunikácie od vodorovnej roviny; udáva sa
spravidla v percentách.
Pozdĺžny sklon - odklon nivelety pozemnej komunikácie od vodorovnej roviny; udáva sa
v percentách, v sledovanom smere trasy, v smere staničenia, pričom sa rozoznáva:
stúpanie (označuje sa znamienkom +)
klesanie (označuje sa znamienkom -)
vodorovná (označuje sa znamienkom ±) Požadovaná jazdná rýchlosť - spodná hranica rýchlosti pohybu dopravného prúdu, ktorá závisí od návrhovej rýchlosti a dopravného významu pozemnej komunikácie.
Preprava -je súhrn činností, ktorými sa priamo uskutočňuje premiestňovanie osôb a vecí (nákladov) dopravnými prostriedkami alebo dopravnými zariadeniami.
Prepravca -je súhrnný názov pre odosielateľa a príjemcu tovaru; svoje požiadavky po dopravných službách vyjadruje dopytom na trhu dopravy; prepravca je fyzická alebo právnická osoba pre ktorú sa preprava zabezpečuje.
Prepravná kapacita - je maximálny počet osôb alebo objem substrátov, ktoré možno prepraviť za jednotku času po danej dopravnej ceste dopravnou technikou.
Prepravná požiadavka - predstavuje požiadavku používateľa dopravy na uspokojenie prepravnej potreby uplatnenej u prevádzkovateľa dopravy.
Prepravná spotreba - je súhrnný pojem pre nutnú potrebu premiestňovania osôb a substrátov.
Prepravná zmluva -je zmluva medzi dopravcom a prepravcom.
Prepravné podmienky - legislatívne ustanovenia, ktorými sú pri doprave pre cudzie potreby upravené práva a povinnosti zúčastnených osôb a organizácií. Každý druh dopravy má svoje prepravné podmienky a tie môžu byť vnútroštátne a medzinárodné.
Prepravný poriadok - je právny predpis, ktorým sú stanovené podmienky pri realizácií určitého druhu dopravy.
Prepravný prúd - vymedzuje počet osôb alebo množstvo substrátov v danom období medzi dvoma miestami určitým smerom.
Prepravný vzťah - označuje právny vzťah medzi dopravcom a prepravcom pri preprave.
Priechod - úrovňové križovanie chodníka s inou pozemnou komunikáciou.
Prieplet - nahradenie križovania dopravných prúdov v križovatke pripájaním a následným odbočovaním, alebo pretínaním dráh dopravných prúdov pod malým uhlom (do 15°).
Priepletový úsek - úsek cestnej komunikácie, na ktorom dochádza k priepletu jazdných prúdov v tom istom dopravnom smere.
Pripájací pruh - prídavný pruh jazdného pása určený na zaraďovanie vozidiel do dopravného prúdu.
Prípojný bod - bod stretu, v ktorom sa dva alebo viac jazdných smerov spájajú do jedného jazdného smeru.
Prípustná intenzita dopravného prúdu - intenzita dopravného prúdu, ktorej hodnota
zodpovedá podmienkam pre zachovanie určitej vyžadovanej jazdnej rýchlosti.
Rozhľadové pole - voľný priestor na cestnej komunikácii nutný pre zachovanie
potrebného rozhľadu.
Sídelný útvar - jednotka osídlenia, ktorá tvorí uzavretý, od iných jednotiek osídlenia
priestorovo oddelený útvar.
Sieť pozemných komunikácií - územne ohraničený súbor pozemných komunikácií; podľa
spoločných určujúcich znakov a podľa významu a použiteľností rozoznávame diaľničnú,
cestnú sieť, sieť miestnych a účelových komunikácií.
Skladba dopravného prúdu - vyjadruje podiel jednotlivých druhov vozidiel z ich
celkového počtu v určenom čase a úseku pozorovanej komunikácie (podobne skladba
jazdného prúdu, cestnej premávky).
Smerový oblúk - pôdorysná krivka, ktorou sa dosahuje plynulá zmena smeru trasy cestnej
komunikácie.
Smerový prieskum - druh dopravného prieskumu, ktorým sa zisťujú údaje o smerovaní,
príp. trase vozidiel a ostatných účastníkov cestnej premávky zo zdroja do cieľa cesty.
Spomaľovací úsek - dlžkovo obmedzená časť zaraďovacieho alebo odbočovacieho pruhu,
určená na postupné zníženie rýchlosti odbočujúcich vozidiel na rýchlosť zodpovedajúcu
návrhovým prvkom odbočovacieho pruhu alebo až do zastavenia vozidla.
Stojisko - plocha určená na odstavenie alebo parkovanie motorového vozidla vrátane
nevyhnutných vzdialeností okolo neho.
Stupeň automobilizácie - počet obyvateľov určitého územného celku pripadajúci na jeden
osobný automobil.
Stupeň motorizácie - počet obyvateľov určitého územného celku pripadajúci na jedno
motorové vozidlo.
Stužkový diagram intenzít cestnej premávky - grafické znázornenie zistených alebo
vypočítaných intenzít cestnej premávky pre sieť pozemných komunikácií alebo
jednotlivých križovatiek.
Svetelne riadená križovatka - úrovňová križovatka, na ktorej cestnú premávku riadi
svetelné signalizačné zariadenie
Svetelné signalizačné zariadenie - bezpečnostné zariadenie určené na riadenie cestnej
premávky, ktorým sú vytvárané svetelné intervaly na bezpečné pohyby vozidiel pomocou
určitého systému a spôsobu riadenia dopravy.
Špičková intenzita cestnej premávky - najvyššia zistená intenzita cestnej premávky
v uvažovanom čase.
Špičkový interval - čas dlhší ako 1 hodina, v ktorom je výrazne vyšší počet cestujúcich;
uvažuje sa zväčša v MHD, HD, ale možno ho vyjadriť aj pre IAD.

Tranzitná doprava - doprava, ktorá má svoj zdroj aj cieľ mimo danej oblasti.
Upokojená komunikácia - miestna komunikácia, z ktorej je úplne alebo čiastočne
vylúčená prejazdná motorová doprava a do ktorej za určitých podmienok môže vchádzať
cieľová alebo len obslužná doprava
Variácia dopravného prúdu - zmeny intenzity, skladby, hustoty a rýchlosti dopravného
prúdu v priebehu času.
Veľký územný celok - územie, na ktorom je umiestnených viac sídelných útvarov alebo
veľké územie, v ktorom sa uplatňujú špeciálne záujmy (ochrana a tvorba krajiny, ťažba,
priemysel, rekreácia ap.)
Vetva križovatky -jazdný pruh alebo pás, ktorý spája pozemné komunikácie v križovatke.
Vnútorná doprava - doprava, ktorej zdroj aj cieľ je vo vnútri danej oblasti.
Vodiaci prúžok
- šírkový prvok koruny cestnej komunikácie, ktorý opticky ohraničuje
jazdný pás, dopravný ostrovček.
Vonkajšia doprava - doprava, ktorej zdroj (alebo cieľ) je mimo územia danej oblasti
a cieľ (zdroj) je vnútri oblasti.
Výhľadový koeficient - číselná hodnota, ktorou sa násobí sledovaný údaj na určenie jeho
predpokladanej veľkosti vo výhľadovom období.
Zaraďovací pruh - prídavný pruh určený na jazdu v požadovanom jazdnom smere na
úrovňovej križovatke.
Zasielateľ - je subjekt obstarávajúci pod vlastným menom na vlastné riziko a na účet
svojho príkazcu prepravu zásielok z miesta A do B, prípadne uskutočňuje ďalšie úkony
s prepravou súvisiace a to za odmenu a úhradu nutných nákladov.
Záujmové územie - územie patriace k sídelnému útvaru, v ktorom prevládajú súčasné
alebo výhľadové vzťahy k sídelnému útvaru; jeho usporiadanie dopravných riešení musí
byť vo vzájomnej funkčnej a technickej závislosti od sídelného útvaru.
Zóna - priestorovo ucelená časť sídelného útvaru alebo krajinného celku, ktorá je
charakterizovaná špecifickým určujúcim znakom, spravidla funkciou alebo polohou územia
(časť priemyselná, obytná, centrálna, historická), príp. územím malého sídelného útvaru.

zdroj: KALAŠOVÁ, A.,PALO, J.,dopravné inžinierstvo - organizácia a riadenie dopravy,
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Odoslaťod Cestár » 15. Okt 2008 10:59

Dopravná terminológia: výkladový slovník: http://www.telecom.gov.sk/index/open_fi ... lovnik.pdf
Cestár
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 308
Založený: 14. Okt 2008 20:19


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 11 hostí.