Správa o plnení programu výst. D aRC 2007-2010

re-print článkov týkajúcich sa problematiky diaľnic a rýchlostných komunikácií

Správa o plnení programu výst. D aRC 2007-2010

Odoslaťod stanog » 27. Dec 2010 15:35

Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010


A. Úvod

V Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 (ďalej program), ktorý schválila vláda SR uznesením č. 1084/2007, bola určená stratégia a priority programu, návrh na nové definovanie rozsahu diaľnic a rýchlostných ciest a harmonogram začínania a odovzdávania stavieb na roky 2007 – 2010. Materiál taktiež obsahoval finančný rámec programu a jeho krytie spolu s rozvojovými tendenciami na roky 2011 – 2013. Oproti Novému programu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý v roku 2001 definoval diaľničnú sieť a sieť rýchlostných ciest, bola v programe definovaná diaľnica D4 v trase celého nultého okruhu v Bratislave, ako aj rýchlostná cesta R2, ktorej trasa bola skrátená o vyradený úsek od štátnej hranice ČR/SR po križovatku s diaľnicou D1 pri Trenčíne.
Uznesením vlády SR č. 882/2008 bol aktualizovaný rozsah diaľničnej a cestnej siete v programe, a to predĺžením rýchlostnej cesty R1 do Ružomberka, definovaním rýchlostnej cesty R7 z Bratislavy do Lučenca a rýchlostnej cesty R8 z Nitry po rýchlostnú cestu R2. Následne bol rozsah nadradenej cestnej siete schválený Národnou radou SR ako Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest v prílohe č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) od 1.2.2009.
Uvedeným uznesením vlády SR č. 882/2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010, uložila vláda ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií v bode B.1. predložiť na rokovanie vlády každoročne do 31. októbra správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 s príslušnou aktualizáciou programu na ďalšie rozpočtové obdobie. V bode B.2. uvedeného uznesenia vláda uložila úlohu zabezpečiť dodržiavanie zmluvnej ceny diela stavieb začatých od roku 2008 tak, aby dodatky k zmluve nepresahovali 10 % zo zmluvnej ceny do 31. októbra každoročne. Predsedníčka vlády SR listom zo dňa 28.10.2010 vyhovela žiadosti MDVRR SR o odklad predloženia materiálu na rokovanie vlády do konca roka 2010.
Predkladaná správa je zároveň východiskom pre Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014.

B.1.A. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu začatia a odovzdania stavieb do užívania za roky 2007 až 2010

Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 predpokladal, že do roku 2010 bude odovzdaných 250,9 km diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho malo byť 165,2 km diaľnic a 85,7 km rýchlostných ciest. Skutočne bolo v rokoch 2007 – 2010 odovzdaných do prevádzky len 122,8 diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho bolo 87,6 km nových diaľnic, z toho 15,6 km v polovičnom profile a 35,2 km nových rýchlostných ciest, z toho 16,9 km v polovičnom profile. K nenaplneniu tohto programu prišlo najmä z dôvodov nedostatočnej projektovej prípravy, rozhodnutiu zaradiť do programu Verejno-súkromného partnerstva (PPP), napriek jednoduchšiemu čerpaniu finančných prostriedkov OPD dobré pripravené úseky na D1 a R1. Do zásobníka projektov boli naopak zaradené úseky s výrazne nižšou projektovou prípravou, čo spôsobilo oneskorenie čerpania finančných prostriedkov z OPD.

1

Plánované začatie stavieb a jeho plnenie

Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 predpokladal, že do roku 2010 bude začatých až 361,5 km diaľnic a rýchlostných ciest. Skutočne bolo v rokoch 2007 – 2010 začatých len 118,1 km diaľnic a rýchlostných ciest.1
Vyhodnotenie plánu koncepcie 2007 -2010 - ŽAČATIE VÝSTAVBY PLÁN Skutoč. ROZDIEL Skutočný Poznámka
km km Začiatok resp. termín ukončenia
ROK 2008 D1 Sverepec – Vrtižer II. úsek 4,8 I.2008
R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. etapa 9,7 III.2008
D1 Sverepec – Vrtižer I. úsek 4,8 4,8 VII.2008 05/10
D1 Dubná Skala - Turany (PPP1) 16,5 nezačaté nerealizovaný 1.balík PPP
D1 Turany - Hubová (PPP1) 16,5 nezačaté nerealizovaný 1.balík PPP
D1 Hubová - Ivachnová (PPP1) 15,3 nezačaté nerealizovaný 1.balík PPP
D1 Jánovce - Jablonov (PPP1) 18,5 nezačaté nerealizovaný 1.balík PPP
D1 Jablonov - Studenec 5,2 III.2009 6.X
D1 Studenec - Beharovce 3,5 IV.2009 06/10
D1 Fričovce - Svinia (PPP) 10,9 nezačaté nerealizovaný 1.balík PPP
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP) 11,3 nezačaté nerealizovaný
D1 Privádzač Lietavská Lúčka (PPP) 4,9 nezačaté nerealizovaný
D1 Lietavská Lúčka - Višňové (PPP) 5,4 nezačaté nerealizovaný
D1 Višňové - Dubná Skala 2 - rúrový tunel (PPP) 8,1 nezačaté nerealizovaný
D2 Križovatka Stupava juh 3,2 V.2009
R1 Nitra Západ - Selenec (PPP) 13 IV.2009
R1 Selenec - Beladice (PPP) 15,1 IV.2009
R1 Beladice - Tekovské Nemce (PPP) 15,2 IV.2009
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa 8,4 8,4 XI.2008
R1 Banská Bystrica, sev.obchvat (PPP) 5,7 IV.2009
R3 Horná Štubňa - obchvat 4,3 4,3 X.2008
R3 Trstená obchvat 8,6 4,8 IV.2008
SPOLU ROK 2008 194,4 36,8 -157,6
ROK 2009 R1 Nitra - privádzač Selenec 2 neukončená investorská príprava
D1 Jablonov - Studenec 5,2 nezačaté
D1 Studenec - Beharovce 3,5 nezačaté
D2 Križovatka Stupava juh 3,2 V.2009
R1 Nitra Západ - Selenec (PPP) 13 IV.2009
R1 Selenec - Beladice (PPP) 15,1 IV.2009
R1 Beladice - Tekovské Nemce (PPP) 15,2 IV.2009
R1 Banská Bystrica, sev.obchvat (PPP) 5,7 IV.2009
R2 Žiar nad Hronom-obchvat 6,6 nezačaté neukončená investorská príprava
R4 Košice - Milhosť 15,8 IX.2010
SPOLU ROK 2009 24,4 60,9 36,5

-16777216-16777216-16777216-167772161

1B.1.B. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu začatia a odovzdania stavieb do užívania v období september 2009 – september 2010


Rok 2009

Na plnenie cieľov programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest mala NDS, a.s. v roku 2009 finančné zdroje v zmysle schválenej Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo ŠR v roku 2009. V priebehu roka 2009 boli záväzné ukazovatele prostredníctvom rozpočtových opatrení vydaných MDPT SR upravené nasledovne:

 ŠR = 222 564 787 €
 Fondy EÚ (2007-2013) = 124 540 805 €
 Spolufinancovanie k fondom (2007-2013) = 21 977 807 €
 ŠR na PPP = 0 €
Celkom = 369 083 399 €


Presun kapitálových výdavkov (KV) z predchádzajúcich rokov
 ŠR = 33 693 264 €
 ŠR – EIB = 13 360 453 €
 Fondy EÚ (2004-2006) = 132 630 869 €
 Spolufinancovanie k fondom (2004-2006) = 24 584 767 €
 ŠR na PPP 1 942 108 €
Celkom = 206 211 461 €

Celkom (vrátane KV z predchádzajúcich rokov) = 575 294 860 €
z toho ŠR a spolufinancovanie z EIB a PPP 271 560 612 €
fondy EÚ 257 171 674 €
spolufinancovanie k fondom 46 562 574 €

Vybrané stavby určené na začatie v roku 2009 v Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010:

1. D1 Jablonov – Studenec
Predpokladaný začiatok výstavby v roku 2008 sa presunul na rok 2009. V apríli 2009 sa začala výstavba pravého ½ profilu, ktorý bol odovzdaný do užívania v júni 2010. V novembri 2010 začala výstavba ľavého ½ profilu, ktorý bude dokončený v roku 2012.

2. D1 Studenec – Beharovce
Predpokladaný začiatok výstavby v roku 2008 sa presunul na rok 2009. Výstavba začala v apríli 2009, úsek bol odovzdaný do užívania v júni 2010.

3. D1 Prešov západ – Prešov juh
Dňa 31.3.2009 bola dodaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie bolo vydané 3.9.2009, je právoplatné od 21.11.2009. Pripravujú sa súťažné podklady na vypísanie verejnej súťaže na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku, stavba je zaradená v zásobníku projektov Operačného programu Doprava na roky 2007 – 2013. Začiatok výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014.

4. D1 Budimír – Bidovce
Na stavbu nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie dňa 11.8.2008. V súčasnosti sa vypracováva dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku, následne NDS pristúpi k majetkoprávnemu vysporiadaniu. Začiatok výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014.

5. D2 križovatka Stupava juh
Stavba D2 križovatka Stupava juh bude súčasťou pripravovanej diaľnice D4 (tretí úsek). Výstavba začala v máji 2009. Predpoklad ukončenia je v marci 2011.

6. D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno
Stavba bola zaradená do programu v rámci jeho aktualizácie uznesením vlády SR č. 787/2009 k správe o plnení programu s predpokladaným začiatkom výstavby v októbri 2009. Verejná súťaž z konca roku 2009 na zhotoviteľa stavby bola v júni 2010 rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie zrušená. Začiatok výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014.

7. D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto
Stavba bola zaradená do programu v rámci jeho aktualizácie uznesením vlády SR č. 787/2009 k správe o plnení programu s predpokladaným začiatkom výstavby v novembri 2009. Územné konanie prebehlo v máji 2009. Bola vypracovaná zmena dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku. Prebieha majetkovo - právne vysporiadanie stavby. Začiatok výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014.

8. Rýchlostná cesta R1 Nitra – privádzač Selenec
Dokumentácia pre stavebné povolenie dodaná v septembri 2009. Predpokladaný začiatok výstavby v roku 2009 nebol dodržaný, začiatok výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014.

9. Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom obchvat
Územné rozhodnutie bolo vydané v roku 2005. Dokumentácia na stavebné povolenie bola dodaná v októbri 2009 a dokumentáciu na ponuku bola dodaná v apríli 2010. Začiatok výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014.

10. Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť
Výstavba bola začatá v auguste 2010. Predpokladané spojazdnenie bude v prvej polovici roka 2013.

Príprava a realizácia projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty)

Na všetkých 5 úsekov diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom, ktoré boli súčasťou prvého balíka PPP projektov, sú vydané právoplatné stavebné povolenia a prebieha majetkovoprávne vysporiadanie. Koncesná zmluva so spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s. dňa 31. augusta 2010 zanikla, keďže sa ani 16 mesiacov od jej podpisu nenaplnila finančným uzatvorením a nebolo isté, či prípadné ďalšie predĺženie termínu povedie v blízkej dobe k zabezpečeniu financovania a riadneho plnenia zmluvy. Úseky budú financované z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu, pričom začiatky výstavby jednotlivých úsekov budú určené programom na roky 2011 – 2014. Výstavba väčšiny úsekov novými zhotoviteľmi by mala začať v roku 2011. Ide o nasledujúce stavby s aktuálnymi dĺžkami:

D1 Dubná Skala - Turany (16,45 km)
D1 Turany – Hubová (13,58 km)
D1 Hubová – Ivachnová (15,25 km)
D1 Jánovce – Jablonov (18,54 km)
D1 Fričovce – Svinia (11,22 km)

Úseky rýchlostnej cesty R1, ktoré sú súčasťou druhého balíka PPP projektov, sú od apríla 2009 vo výstavbe:

R1 Nitra, západ – Selenec (12,60 km)
R1 Selenec – Beladice (18,97 km)
R1 Beladice – Tekovské Nemce (14,31 km)
R1 Banská Bystrica – severný obchvat (5,65 km).

Úsek rýchlostnej cesty R1 od Nitry – po Tekovské Nemce má predpokladaný termín predčasného užívania v roku 2011 a severný obchvat Banskej Bystrice bude spojazdnený v roku 2012.

Stavebné povolenia na stavby diaľnice D1 medzi Žilinou a Martinom, ktoré sú súčasťou tretieho balíka PPP projektov boli vydané a sú právoplatné od novembra 2007. Majetkovoprávne vyrovnanie prebieha podľa zákona č. 669/2007 Z. z..
Vzhľadom na to, že koncesionár (Žilinská diaľnica s.r.o.) nezabezpečil splnenie odkladacích podmienok koncesnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a spoločnosťou Žilinská diaľnica s.r.o. dňa 22. 01. 2010, koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala zanikla dňa 15. 12. 2010.
Stavby z 3. balíka sú :
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (11,32 km)
D1 Lietavská Lúčka – Višňové (5,40 km)
D1 Višňové – Dubná Skala (8,11 km)
D1 Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina (4,97 km).

Úseky budú financované z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Harmonogram začatia výstavby bude definovaný v Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014. Výstavba úseku D1 Višňové - Dubná Skala (tunel) by mala začať v roku 2011.

Výstavba
Skutočné začatie výstavby v roku 2009

1. D1 Jablonov - Studenec
Začiatok výstavby pravého jazdného pásu stavby o dĺžke 5,2 km bol v apríli 2009, ľavého v novembri 2010. Zdroj financovania: ŠR.

2. D1 Studenec – Beharovce
Predpokladaný začiatok výstavby v roku 2008 sa presunul na rok 2009. Výstavba začala v apríli 2009, úsek bol odovzdaný do užívania v júni 2010. Zdroj financovania: ŠR .

3. D2 Križovatka Stupava – juh
Začatie výstavby, ktoré bolo predpokladané v roku 2008, sa presunulo do roku 2009. Predpokladané ukončenie stavby je v marci 2011. Zdroj financovania: ŠR.

4. D1 Bratislava – Trnava (rozšírenie na 6 pruh + kolektor)
Predpokladané začatie nultej etapy stavby z marca 2009, určené aktualizáciou programu, sa posunulo na máj 2009. Nultá etapa rozšírenia bola ukončená v novembri 2009 avšak bez stavebného povolenia a de jure je to stále len rozšírený 2 pruh. Proces EIA na plánovaný riadny 6 pruh a kolektor je ukončený. V súčasnosti prebieha vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie s termínom dodania v roku 2011. V októbri 2010 bola znížená rýchlosť na 110 km vzhľadom na neexistenciu odstavného pásu a zároveň NDS a.s., začala s budovaním núdzových odstavných pruhov, nakoľko proces prípravy korektných 6 pruhov + kolektorov si vyžiada dlhšie časové obdobie.


Stavby, ktoré mali byť odovzdané do užívania v roku 2009

1. D1 Mengusovce – Jánovce I. úsek km 0,000 – 8,000
Stavba s dĺžkou 8,0 km bola realizovaná podľa programu. Uvedený úsek diaľnice D1 bol odovzdaný v plnom profile do predčasného užívania v decembri 2009. Zdroj financovania: Kohézny fond a ŠR.


2. D1 Mengusovce – Jánovce, II. etapa, podjazd pod železnicou
Odovzdanie II. etapy diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, podjazd pod železnicou nebolo možné zrealizovať pre nepriaznivú finančnú situáciu. Stavba, podľa programu predpokladaná na výstavbu v rokoch 2008 – 2009, doposiaľ nebola začatá.

3. D1 Mengusovce – Jánovce, SSÚD Mengusovce
Stavba bola realizovaná podľa programu. Stavba SSÚD Mengusovce bola odovzdaná do predčasného užívania v októbri 2009. Zdroj financovania: Kohézny fond a ŠR.

Ostatné stavby, odovzdávané do užívania v roku 2009

4. D1 Mengusovce – Jánovce III. km 14,230 – 25,850 úsek: Matejovce – Jánovce, dobudovanie na 4 –pruh
Podľa programu mala byť stavba ukončená v roku 2008. Predmetný úsek bol odovzdaný do predčasného užívania v septembri 2009. Týmto bol III. úsek spojazdnený v plnom profile. Zdroj financovania: ŠR.

5. R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa
Prvá etapa rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie s dĺžkou 9,7 km bola odovzdaná do predčasného užívania v novembri 2009. Zdroj financovania: Štrukturálny fond , NDS, a.s. a ŠR.Rok 2010
Na plnenie cieľov programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest mala NDS, a.s. v roku 2010 v zmysle schválenej Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo ŠR v roku 2010. V priebehu roka 2010 boli záväzné ukazovatele prostredníctvom rozpočtových opatrení vydaných MDPT SR upravené nasledovne:

 ŠR = 245 808 200 €
 ŠR –PPP = 0 €
 Fondy EÚ (2007-2013) = 535 359 770 €
 Spolufinancovanie k fondom EÚ (2007-2013) = 94 475 245 €
 Fondy EÚ (2004-2006) 4 352 483 €
 Spolufinancovanie k fondom EÚ (2004-2006) 2 645 746 €
Celkom = 882 641 444 €

 Vlastné zdroje = 4 219 304 €
Celkom (vrátane vlastných zdrojov) = 886 860 748 €

Z uvedených údajov za rok 2009 a 2010 je zrejmé, že v rokoch 2009 a 2010 neboli čerpané prostriedky z rozpočtu EÚ v plnej výške, vrátane spolufinancovania. Nakoľko je každá žiadosť o NFP individuálna, vyznačuje sa rôznym osobitými požiadavkami projektu, rôznymi rizikami a skutočnými potrebami. Do prípravy žiadostí o NFP vstupujú diferentné dodatočné faktory a vplyvy, ktoré bolo možné predvídať ihneď, alebo po prvom roku programu výstavby a prípravy na roky 2007 a 2010. Nakoľko, ale neboli prijaté dostatočné opatrenia na nápravu problémy sa v plnej miere prejavili v týchto posledných dvoch rokoch programu.
Nedostatočné čerpanie bolo spôsobné veľmi slabou pripravenosťou úsekov, ktoré ostali po vyčlenení úsekov zaradených do PPP projektov. Druhým vážnym dôvodom bol nedostatočne pripravený proces verejného – obstarávania, keď sa pre nejednoznačné zadanie súťažných podkladov boli ÚVO rušené verejné súťaže, alebo proces verejného obstarávania sa neúmerne predĺžil na základe mnohých odvolaní od uchádzačov v procese obstarávania. Ďalším faktorom bol nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na majetkoprávne vysporiadanie a projektovú prípravu.
Vykrývanie rozpočtových medzier, ktoré vznikajú z nižšieho schváleného financovania formou NFP (nenávratného finančného príspevku) z programu OPD na základe CBA analýzy, ako aj potrebné financovanie neoprávnených výdavkov dlhodobo spôsobuje, že NDS presúva alokované finančné prostriedky z min. rokov pred sebou ale bez reálnej možnosti to vyčerpať nakoľko chýba reálna potreba vyššieho spolufinancovanie, ktoré sa pohybuje až na úrovni 41% z reálnych investičných nákladov diaľnic a rýchlostných ciest.


Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v období 2007 - 2010

v tis. €
2007 2008 2009 2010 Spolu
Štátny rozpočet 254 169 273 628 271 561 201 406 1 000 764
Fondy EÚ (2004 - 2006) 20 745 18 263 13 373 0 52 381
Spolufinancovanie k fondom EÚ(2004-2006) 5 532 4 870 3 566 0 13 968
Fondy EÚ (2007-2013) 53 430 36 890 210 755 161 786 462 861
Spolufinancovanie k fondom EÚ (2007-2013) 18 773 12 962 42 960 29 312 104 007
Celkom 352 649 346 613 542 215 392 504 1 633 981

Pozn. roky 2007 a 2008 boli dané v Sk a sú prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk/€

Príprava stavieb

V zmysle aktualizácie programu pokračuje aj v roku 2010 kontinuálne príprava stavieb na homogenizáciu diaľnic D1, D3 a D4 a rýchlostných ciest R1 až R8. Proces EIA je ukončený na jednotlivých úsekoch diaľnice D3 a na rýchlostných cestách R1, R5 a R6. Druhá etapa procesu EIA prebieha na úsekoch diaľnice D4 a na úsekoch rýchlostných ciest R2, R3, R7 a R8. Celý ťah rýchlostnej cesty R4 má ukončený proces EIA okrem úseku pri štátnej hranici SR/PR. Na stavbách s ukončeným procesom EIA postupne pokračuje projektová príprava, posudzovanie štátnej expertízy, majetkoprávne vysporiadavanie pozemkov, územné a stavebné konania.Stavby určené na začatie v Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010 a v jeho aktualizácii

V roku 2010 bolo podľa programu predpokladané začatie stavebných prác na nasledujúcich stavbách:1. D1 Prešov západ – Prešov juh
Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 3.9.2009, nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009. Pripravuje sa verejná súťaž na dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a autorský dozor. Predbežné oznámenie bolo zverejnené.
Začatie výstavby západného obchvatu Prešova diaľnicou D1 s dĺžkou 7,1 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkovoprávne vysporiadanie. Nový, reálnejší termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 - 2014. Zdroj financovania: Kohézny fond, ŠR a NDS, a.s.
2. D1 Budimír – Bidovce
Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11.8.2008. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ na dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a autorský dozor. Termín dodania dokumentácie je 03/2011.
Začatie výstavby úseku diaľnice D1 s dĺžkou 14,4 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 - 2014. Zdroj financovania: Kohézny fond, ŠR a NDS, a.s.
3. D1 Jablonov – Studenec, II. etapa ľavý jazdný pás
Výstavba ľavého jazdného pásu s dĺžkou 5,2 km sa začala v novembri 2010. Zdroj financovania: ŠR

4. D2 Križovatka Bratislava - Čunovo (prepojenie D2 a I/2 Rusovce)
Po procese EIA bola stavba vyradená z ďalšej prípravy z dôvodu, že bude súčasťou hraničného priechodu Rajka – SR/MR.
5. D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica
Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17.6.2008. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ na dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a autorský dozor. Termín dodania dokumentácie bol 31.8.2010.
Začatie výstavby úseku diaľnice D3 s dĺžkou 10,7 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 - 2014. Zdroj financovania: Kohézny fond, ŠR a NDS, a.s.
6. D3 Oščadnica – Čadca Bukov, 2. profil
V súčasnosti sa spracováva dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebný zámer, ktorej úlohou je vypracovať riešenie dostavby druhého profilu diaľničného úseku, pričom rozhodujúcim objektom je tunel Horelica. Termín dodania dokumentácie bol 30.11.2010. Začatie výstavby úseku diaľnice D3 s dĺžkou 6,1 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 - 2014. Zdroj financovania: ŠR.7. D3 Čadca Bukov - Svrčinovec
Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9.10.2008. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ na dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a autorský dozor. Predpokladaný termín dodania dokumentácie je 3/2011.
Začatie výstavby úseku diaľnice D1 s dĺžkou 5,8 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 - 2014. Zdroj financovania: Kohézny fond, ŠR a NDS, a.s.


8. D3 Svrčinovec – Skalité
Dňa 30.4.2009 bola dodaná dokumentácia na stavebné povolenie. Dňa 25.3.2010 bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Dňa 5.11.2010 bola doručená kompletná majetkoprávna agenda na špeciálny stavebný úrad, ktorý po jej preverení vydá stavebné povolenie. Výstavby úseku diaľnice D3 s dĺžkou 12,3 km nezačala v roku 2010 z dôvodu neukončenej prípravy stavby. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: Kohézny fond, ŠR a NDS, a.s.

9. R1 Nitra – privádzač Selenec
Dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia stavebného zámeru bola dodaná dňa 21.9.2009. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.1.2010. Výstavbu privádzača s dĺžkou 2,0 km nebolo možné začať v roku 2010 z dôvodu neukončenej prípravy stavby. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: ŠR.

10. R2 Križovatka D1 – Mníchova Lehota
Dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie je tesne pred dokončením a odovzdaním. Zmluvný termín dodania dokumentácie nebol dodržaný z dôvodu trasovania novej polohy rýchlostnej cesty a súbežnej cesty ako aj zmeny koncepčného riešenia napojenia rýchlostnej cesty R2 na diaľnicu D1 v križovatke Chocholná. Začatie výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 s dĺžkou 8,0 km nebolo možné začať v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: ŠR.
11. R2 Žiar nad Hronom obchvat
Dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku bola vypracovaná a dodaná v apríli 2010. V súčasnosti sa zabezpečujú podklady k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Začatie výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 s dĺžkou 6,6 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú prípravu stavby. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: Štrukturálny fond, ŠR a NDS, a.s..

12. R2 Ruskovce – Pravotice
Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2008. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ na dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku a autorský dozor.
Začatie výstavby obchvatu Bánoviec nad Bebravou rýchlostnou cestou R2 s dĺžkou 10,5 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkovoprávne vysporiadanie v troch katastrálnych územiach, ku ktorým nie sú podklady na vysporiadanie kvôli zmene trasy. Majtkoprávne vysporiadanie sa zabezpečuje v ďalších štyroch katastrálnych územiach. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 - 2014. Zdroj financovania: Štrukturálny fond, ŠR a NDS, a.s.

13. R2 Zvolen východ - Pstruša
Začatie výstavby predmetného úseku rýchlostnej cesty R2 s dĺžkou 8,1 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu aj nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2009. V súčasnosti sa pripravuje vypísanie verejnej súťaže na zhotoviteľa na dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku a autorský dozor. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014.
Zdroj financovania: Štrukturálny fond, ŠR a NDS, a.s.

14. R2 Pstruša - Kriváň
Začatie výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 s dĺžkou 10,1 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu aj nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2009. V súčasnosti sa pripravuje vypísanie verejnej súťaže na zhotoviteľa na dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku a autorský dozor.
Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: Štrukturálny fond, ŠR a NDS, a.s.
15. R2 Ožďany - Zacharovce
Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2010. V súčasnosti sa pripravuje vypísanie verejnej súťaže na zhotoviteľa na dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku a autorský dozor.
Začatie výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 s dĺžkou 9,8 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: Štrukturálny fond, ŠR a NDS, a.s.
16. R2 Zacharovce - Bátka
Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná v októbri 2008. Dňa 17.9.2010 bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia.
Začatie výstavby uvedeného úseku rýchlostnej cesty R2 s dĺžkou 7,7 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: Štrukturálny fond, ŠR.
17. R4 Prešov severný obchvat
Dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia stavebného zámeru bola odovzdaná 2.2.2009. Dňa 18.9.2009 bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Územné konanie bolo z dôvodu rozsiahlej petičnej akcie obyvateľov súkromnej ulice, ktorá mala slúžiť ako prístupová komunikácia pre jeden z tunelov, prerušené. V zmluvnom termíne 18.12.2009 bol dodaný zmenený projekt prístupovej komunikácie. Územné rozhodnutie právoplatnosť nadobudlo dňa 26.3.2010. Pripravujú sa súťažné podklady pre verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentáciu na ponuku.
Začatie výstavby severného obchvatu Prešova rýchlostnou cestou R4 s dĺžkou 14,4 km nebolo možné v roku 2010 pre neukončenú projektovú prípravu a z toho dôvodu nezačaté majetkoprávne vysporiadanie. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: Štrukturálny fond, ŠR a NDS, a.s.


18. R5 Svrčinovec –št. hranica SR/ČR
Proces EIA bol ukončený vydaním záverečného stanoviska dňa 23.6.2010. Začatie výstavby rýchlostnej cesty R5 s dĺžkou 2,0 km nebolo možné v roku 2010 pre oneskorenie prípravy stavby. Nový termín začatia výstavby bude určený programom na roky 2011 – 2014. Zdroj financovania: ŠR.


Skutočné začatie výstavby v roku 2010

1. R4 Košice – Milhosť
Začatie výstavby uvedeného úseku rýchlostnej cesty R4 s dĺžkou 15,8 km sa presunulo z roku 2009, určeného programom, na august 2010. Zdroj financovania: Štrukturálny fond 2007 -2013, ŠR a NDS, a.s.Rok 2010: odovzdanie do užívania

1. D1 Sverepec – Vrtižer I. úsek
Prvý úsek diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer s dĺžkou 4,8 km bol odovzdaný do predčasného užívania v máji 2010. Zdroj financovania: úver EIB, Kohézny fond 2007 – 2013 a ŠR.
2. D1 Sverepec – Vrtižer II. úsek
Druhý úsek diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer s dĺžkou 4,7 km bol odovzdaný do predčasného užívania v máji 2010. Zdroj financovania: úver EIB, Kohézny fond 2007 – 2013 a ŠR.
3. D1 Jablonov – Studenec
Úsek pravého jazdného pásu diaľnice D1 Jablonov – Studenec s dĺžkou 5,2 km bol odovzdaný do predčasného užívania v júni 2010. Zdroj financovania: ŠR.
4. D1 Studenec – Beharovce
Úsek diaľnice D1 Studenec – Beharovce s dĺžkou 3,5 km bol odovzdaný do predčasného užívania v júni 2010. Zdroj financovania: ŠR, NDS, a.s. a Kohézny fond.
5. D1 Svinia – Prešov, západ
Ukončenie výstavby úseku diaľnice D1 s dĺžkou 7,95 km predpokladané v roku 2009 nebolo dodržané z dôvodu nevysporiadaných pozemkov. Po rozhodnutí o spôsobe zabezpečenia sprejazdnenia stavby, bol požiadaný stavebný úrad o zmenu stavby pred jej dokončením. Stavba bola odovzdaná do predčasného užívania v máji 2010. Zdroj financovania: EIB, ŠR
6. D2 Križovatka Stupava – juh: 3,2 km
Termíny výstavby križovatky Stupava juh na diaľnici D2, ktorá je zároveň treťou stavbou diaľnice D4, sú 05/2009 - 03/2011. Zdroj financovania: ŠR.7. R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa
Predpokladané ukončenie stavby s dĺžkou 8,4 km je v decembri 2010. Zdroj financovania: Štrukturálny fond 2007 – 2013, ŠR a NDS, a.s.

8. R3 Horná Štubňa – obchvat
Odovzdanie 4,3 km dlhého obchvatu Hornej Štubne rýchlostnou cestou R3 do predčasného užívania bolo v novembri 2010. Zdroj financovania: ŠR.

9. R4 Svidník - preložka
Podľa programu mala byť výstavba preložky s dĺžkou 4,6 km ukončená v roku 2008. Vzhľadom na technické problémy pri realizácii stavby , sa predpokladá odovzdanie stavby do užívania do konca roka 2010. Zdroj financovania: Štrukturálny fond 2004 – 2006, NDS, a.s. a ŠR.

Zhodnotenie zdrojov financovania

Financovanie stavieb v súlade s Uznesením vlády č. 1084/2007 k programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010 pokrývajú:
1. zdroje ŠR v nadväznosti na schválené východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 a podľa aktuálneho Rozpisu ukazovateľov východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012.
2. zdroje fondov EÚ
3. vlastné zdroje NDS – zostatok úveru a diaľničné nálepky, od r. 2010 mýto a ostatné zdroje.

Plnenie bodu B.2 uznesenia vlády č. 882/2008
V bode B.2. uvedeného uznesenia je úloha pre ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zabezpečiť dodržiavanie zmluvnej ceny diela stavieb začatých od roku 2008 tak, aby dodatky k zmluve nepresahovali 10 % zo zmluvnej ceny. Prehľad dodatkov k zmluvným cenám je v nasledovnej tabuľke.

Zoznam stavieb začatých od r.2008 Cena diela
bez DPH Hodnota dodatkov bez DPH %
(tis.)v Sk (tis.)v € (tis.)v Sk (tis.)v €
D1/0126 Jablonov - Studenec 1 474 630 48 949 0,00 0,00 0,00%
D1/1031 Studenec - Behárovce 609 003 20 215 0,00 0,00 0,00%
D1/0197 Sverepec - Vrtižer I. úsek 4 442 558 147 466 172 240 5 717 3,88%
D1/1603 Sverepec - Vrtižer I. úsek, 2. etapa 548 191 18 197 0,00 0,00 0,00%
D1/1015 Sverepec - Vrtižer II. úsek 3 788 287 125 748 369 242 12 257 9,75%
D2/1178 Križovatka Stupava Juh na D2 614 856 20 409 52 929 1 757 8,61%
R1/0208 Žarnovica - Šášovské Podhr. I. etapa 1 560 104 51 786 116 461 3 866 7,46%
R1/1021 Žarnovica - Šášovské Podhr. II.etapa 3 120 660 103 587 108 914 3 615 3,49%
R3/0800 Horná Štubňa - obchvat 585 751 19 443 21 402 710 3,65%
R3/0803 Trstená - obchvat 1 178 450 39 117 170 736 5 667 14,49%
R4/0896 Košice - Milhosť 2 340 384 77 687 0,00 0,00 0,00%

Zvýšenie finančných nákladov stavby „ R3 Trstená – obchvat“ spôsobilo, že počas obdobia (príprava+samotná realizácia) došlo k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov a to úpravou tohto zákona Vyhláškou MZ SR č. 549/2007, ktorou boli zmenené prípustné hodnoty hluku v životnom prostredí. Taktiež počas tejto doby došlo k realizácií bytovej výstavby (sídliska) a to v blízkosti rýchlostnej cesty v km 1,100 – 2,500. Z tohto dôvodu bolo potrebné aktualizovať hlukovú štúdiu v zmysle novej vyhlášky. Výsledky aktualizovanej hlukovej štúdie preukázali prekročenie prípustných hodnôt hladiny hluku. Z tohto dôvodu nám vyplynula povinnosť vybudovať protihlukovú stenu v úsekoch určených v návrhu protihlukových opatrení v aktualizovanej hlukovej štúdie a to v km 1,130 – 2,500, aby chránila novovybudované sídlisko. Cena protihlukovej steny predstavuje čiastku 2 396 232,73 € .Rýchlosť 40km/hod na privádzači na rýchlostnú cestu R3 bola navrhnutá na základe požiadavky Policajného zboru. Dopravné značenie vrátane rýchlosti 40 km/h. bolo odsúhlasené PPZ SR a MDVRR SR.

C. Záver

Splnenie programu v plánovanom odovzdávaní diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2007 až 2010 nastalo len na 48,9 %. Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 predpokladal, že do roku 2010 bude odovzdaných 250,9 km diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho malo byť 165,2 km diaľnic a 85,7 km rýchlostných ciest. Skutočne bolo v rokoch 2007 – 2010 odovzdaných do prevádzky len 122,8 diaľnic a rýchlostných ciest z toho 87,6 km nových diaľnic, z toho 15,6 km v polovičnom profile a 35,2 km nových rýchlostných ciest, z toho 16,9 km v polovičnom profile.
Splnenie programu v začatí výstavby diaľnic a rýchlostných ciest za roky 2007 – 2013 nastalo na 32,6 % . Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 predpokladal, že do roku 2010 bude začatých až 361,5 km diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho malo byť začatých 57,5 km diaľnic a 66,1 km rýchlostných ciest. Skutočne bolo v rokoch 2007 – 2010 začatých len 118,1 km diaľnic a rýchlostných ciest.
Stav diaľničnej siete a rýchlostných ciest k 31.12.2010


Diaľnice
D1 D2 D3 D4 Celkom
v prevádzke 319,9 80,1 13 2,3 415,2
plný profil 312,1 80,1 7,5 2,3 402
1/2 profil 7,8 5,4 13,2
vo výstavbe 5,2 2,8 3,2 11,2
plný profil 0 2,8 2,8
1/2 profil 5,2 3,2 8,4
v príprave 195,1 51,5 45,1 291,7
plný profil 187,3 43,3 45,1 283,5
1/2 profil 7,8 8,2 8,2
Dĺžka ťahu 520,2 80,1 59 50,6 704,7
Rýchlostné cesty:
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Celkom
v prevádzke 118,59 53,5 * 26,62** 18,1*** 0 6,5 0 0 213,63
plný profil 118,59 32,83 0 18,1 0 6,5 0 0 166,34
1/2 profil 0 0 17,96 0 0 0 0 0 17,96
vo výstavbe 59,78**** 0 0 4,57 0 0 0 0 64,35
plný profil 59,78**** 0 0 0 0 0 0 0 59,78
1/2 profil 0 0 0 4,57 0 0 0 0 4,57
v príprave 0 289,5 192,28 136,62 1,98 25,1 213,5 55 913,94
plný profil 0 289,5 192,28 136,62 1,98 25,1 213,5 55 913,94
1/2 profil 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dĺžka ťahu 178,37**** 322,3 * 210,25** 141,19*** 1,98 31,6 213,5 55 1 154,13
* peáž R1= 20,67 km 20,67
** peáž R1= 15,37 km a R2= 8 km 20,17
*** peáž D1= 18,1 km 18,1
58,94
**** R1 stavby PPP 51,41

Naplnenie časového harmonogramu programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010 bolo závislé aj od úspešnosti realizácie projektov verejno-súkromného partnerstva. Rozhodnutie realizovať cca 150 km najdôležitejších chýbajúcich úsekov D1 a R1 cez tri veľké balíky PPP projektov sa ukázalo ako nesprávne. Znamenalo, že príprava ostatných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zaostala a niektoré projekty, zviazané v balíkoch PPP, napriek vysokej pripravenosti už v roku 2008 nemohli byť realizované. Naopak projekty, ktoré mohli byť financované z Európskych zdrojov neboli v dôsledku zanedbanej prípravy, ale aj často krát zle pripraveného verejného obstarávania pustené do realizácie s čím súvisí až kritický nedostatočné čerpanie Eurofondových zdrojov z programu OPD.

Predkladaná správa je zároveň východiskom pre Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014, ktorú plánuje MDVRR SR predložiť do 30.4.2011 na rokovanie vlády. V uvedenom programe bude hlavným cieľom zabezpečiť dostatočný zásobník pripravených projektov, tak aby tieto finančné prostriedky umožnili vybudovanie prioritných úsekov v zmysle programového vyhlásenia vlády z júla 2010. Okrem urýchlenej projektovej prípravy úsekov bude potrebné zabezpečiť aj vyššie spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k čerpaniu európskych fondov, aby sme vykryli reálne finančné rozdiely, ktoré pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest vznikajú či už z titulu neoprávnených výdavkov resp. nižšieho financovania zo strany Eurofondov, ktorá vyplynula z povinnej CBA analýzy.
stanog
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 46
Založený: 29. Jan 2008 12:05
Bydlisko: Do Senca to mám na skok ale do/z Bratislavy často aj hodiny...

Naspäť na 2010

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.