vyhláška 464/2009 MDPaT z 3. 11 2009

odkazy na iné fóra, stránky, dokumenty, ktoré sa dotýkajú problematiky

Moderátor: Moderátori

vyhláška 464/2009 MDPaT z 3. 11 2009

Odoslaťod racto » 21. Nov 2009 15:56

464 VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2, § 24 ods. 6 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmien¬kach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ko-munikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") usta-novuje:
§1Predmet úpravy
(1) Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o podmienkach prevádzky vozidla,
b) podrobnosti o povinnej výbave vozidla,
c) podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla,
d) okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby,
e) podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení,
f) podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré mu¬sia z hľadiska konštrukcie spĺňať ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťa¬hané alebo tlačené peši idúcou osobou.
(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky pre-
vádzkované v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „cestná premávka"), ak nie je ďalej ustanove-
né inak.

Prevádzka vozidla v cestnej premávke

§2Všeobecné základné podmienky
(1) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené, ak touto vyhláškou alebo oso¬bitnými predpismi1) nie je ustanovené inak.
(2) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musí byť v riadnom technickom stave. Riadnym technickým stavom vozidla sa rozumie stav, v ktorom vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené pre vozidlá prevádz-kované v cestnej premávke.
(3) Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bez¬pečnosť cestnej premávky, životné prostredie alebo verejné zdravie ani nesmie prichádzať k znečisťova¬niu alebo poškodzovaniu pozemnej komunikácie.

§3Karosérie vozidiel
(1)Pri preprave nákladu, ktorý nemožno upevniť a ktorý posunom pri náhlom prudkom zabrzdení alebo
náraze môže ohroziť bezpečnosť osôb v kabíne vodiča, musí byť vozidlo skonštruované a vybavené tak, aby vo-
zidlo alebo jeho ochranné zariadenie spĺňalo tieto technické požiadavky:
a) udržať rovnomerne rozloženú silu zodpovedajúcu 7 850 N každej aj začatej tone nákladu vozidla,
b) zabrániť aspoň v rozsahu celej šírky a celej výšky ka¬bíny vodiča posunu nákladu vozidla smerom ku ka¬bíne.

(2) Bočné steny a čelné steny vozidiel kategórie N2, N3,O3 aO4 prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 musia z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke spĺňať najmenej technické požia¬davky podľa technickej normy;2) to platí aj pre časti stien, ktoré sú ich súčasťou, napríklad dvere, bočnice, rolety, zdvíhacie čelá, paletové dorazy.
(3) Pri preprave tyčového alebo rúrkového železného materiálu možno použiť na vnútornej strane čela ná¬kladného priestoru vozidla alebo na ochranné zariade¬nie oceľový plech s minimálnou hrúbkou 5 mm.
(4) Vozidlá kategórie N2,N3,O3 aO4 s valníkovou konštrukciou prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 musia byť vybavené minimálnym poč¬tom viazacích bodov z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke, ktoré musia spĺňať najmenej tech¬nické požiadavky podľa technickej normy;3)to neplatí pre vozidlá konštruované a určené výlučne na prepra¬vu sypkých materiálov alebo na prepravu osobitného tovaru s osobitnými požiadavkami na bezpečnosť.
(5) Na prepravu nebezpečných vecí možno použiť iba vozidlo, ktoré bolo schválené podľa osobitného predpisu4) alebo predpisu EHK č. 105;5) vozidlá prihlá¬sené do evidencie vozidiel6) musia mať túto skutočnosť uvedenú v osvedčení o evidencii.
(6) Vozidlo kategórie N s nedelenou skriňovou karo¬sériou pri preprave nákladu, ktorý by počas prevádzky vozidla v cestnej premávke mohol ohroziť vodiča alebo prepravovaných cestujúcich, musí byť za posledným radom sedadiel vybavené priečkovým systémom, ktorý oddeľuje priestor pre vodiča a cestujúcich od ložného priestoru. V prípade vozidiel s uzavretým ložným prie¬storom, vybavených v stenách a vo dverách oknami, môžu byť okná zasklené bezpečnostným zasklievacím materiálom podľa osobitného predpisu7) alebo predpi¬su EHK č. 43.5) Tieto okná musia byť zo strany ložného priestoru, okrem zasklenia v zadných dverách či na zadnej stene, chránené proti náhodnému poškodeniu prepravovaným nákladom schválenou bezpečnostnou fóliou alebo tuhou a pevnou zábranou, napríklad mre¬žami s najväčšími rozmermi otvorov 50 mm x 50 mm. Inštalácia takej zábrany nemusí byť na posuvných dve¬rách vozidla, ak to konštrukčné riešenie vozidla nedo¬voľuje.
(7) Priečkový systém na ochranu osôb pred nebez¬pečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do prie¬storu pre vodiča a cestujúcich pri čelnom náraze vo vo¬zidle kategórie M1, prihlásenom do evidencie vozidiel od 1. júla 2010, musí spĺňať podmienky podľa predpisu
č. EHK 126.5)
(8) Na vozidlách kategórie M1 s najväčšou prípust¬nou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t a na vozidlách kategórie N1, ktoré boli uvedené do prevádz¬ky v cestnej premávke od 25. mája 2007, sa smú použí¬vať len také systémy čelnej ochrany, ktoré sú schválené podľa osobitného predpisu8) a označené príslušnou značkou typového schválenia.
(9) Karoséria motorového vozidla a kabína vodiča musia mať pri čelnom skle dve clony alebo rolety proti slnku, z ktorých jedna musí byť pred vodičom. Môže sa použiť aj jedna zlúčená clona proti slnku, ak v plnom rozsahu funkčne nahradí použitie dvoch samostatných clôn proti slnku. Bočné sklá kabíny vodiča vozidla kate¬górie M2 aM3 musia byť vybavené clonami alebo roleta¬mi proti slnku.
(10) Vozidlo kategórie N, O a R s valníkovou, skriňovou alebo sklápacou karosériou musí mať odistenie
a zaistenie, otváranie a uzatváranie bočníc, zadných čiel alebo dvier a ich sklápanie umožnené tak, aby aká-
koľvek ručná manipulácia s nimi bola ľahká. Vozidlo so sklápacou karosériou môže mať otváranie a zatváranie
zadného čela a bočníc automatické alebo ovládané z miesta vodiča. Sklápacia karoséria musí byť kon-
štrukčne vybavená tak, aby bola zabezpečená proti samovoľnému pohybu. Bočnica musí byť konštrukčne
vyhotovená tak, aby bola zabezpečená proti samovoľnému otváraniu a odolná proti bočným deformáciám
spôsobujúcim zmenu vonkajšieho obrysu vozidla. Pri ručnej manipulácii so zadným čelom alebo s bočnicou
nesmie ovládacia sila v ktorejkoľvek polohe prevyšovať 245 N.
(11) Vozidlo kategórie N2 aN3 so sklápacou karosériou musí mať priestor medzi kabínou vodiča a korbou
chránený ochranným zariadením; vozidlo kategórie N3,určené napríklad na prácu pod rýpadlom a na naklada-
nie kameňov, musí mať chránenú aj kabínu vodiča. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré má
v tomto priestore umiestnené zariadenie na zdvíhanie bremena.
(12) Ak sa na vozidlách kategórie N spravujú normalizované kontajnery alebo podobné ná¬klady, horizontálna vzdialenosť medzi zadným koncom kontajnera alebo tohto nákladu a zadnou časťou zad¬ného ochranného zariadenia proti podbehnutiu9)nesmie presiahnuť 400 mm.
(13) Vozidlo vybavené spájacím zariadením s odníma¬teľnou spojovacou guľou (ISO 50) triedy A50-X bez po-užitia náradia musí mať túto guľu odňatú, ak nie je vy¬užitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, napríklad s nosičom bicyklov.
(14) Vstupné dvere vozidiel kategórie N a O so skriňo¬vou karosériou musia byť vybavené pevným zariade¬ním alebo odnímateľným zariadením pre bezpečný a pohodlný nástup a výstup do takej skriňovej nadstav¬by.
(15) Vozidlá určené na prepravu živých zvierat musia spĺňať, s prihliadnutím na druh prepravovaných zvie¬rat, podmienky prepravy zvierat ustanovené osobitným predpisom.10)

(16) Vozidlo určené na prepravu skaziteľných potra¬vín v izotermickom, chladiarenskom alebo mraziaren¬skom vyhotovení musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.11)
(17) Špeciálne vozidlo sanitné s typom karosérie SC12) musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.13)
(18) Špeciálne vozidlo pohrebné s typom karosérie SD12) musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.14) Vozidlo musí byť vybavené úchytmi na upevnenie rakvy alebo transportných va¬kov.
(19) Nákladné vozidlo špeciálne na odvoz odpadu musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.15)
(20) V špeciálnom vozidle - obytnom automobile s ty¬pom karosérie SA12)sa smú prepravovať osoby len na miestach na to určených a len na miestach, ktoré sú vy¬bavené bezpečnostnými pásmi.
(21) V prípojných vozidlách obytných s typom karosé¬rie SE12) sa nesmú prepravovať žiadne osoby.
(22) Vozidlo kategórie M2 aM3, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť na ľahko prístupnom mies¬te vybavené odpojovačom akumulátora.

§4 Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá
(1) Za všetkých prevádzkových podmienok a poveter¬nostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča.
(2) Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fó¬lie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou znač¬kou.
(3) Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklené plochy vozidiel, napríklad fólie, nálepky alebo tónova¬nie skiel, musia spĺňať tieto technické požiadavky:

a) zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s ply¬nulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % prie¬pustnosti svetla vrátane skla alebo bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vráta¬ne skla; zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných sve¬tiel a svetelných signálov,
b) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tó¬novanie skiel na vozidlách kategórie M1 aN1 možno použiť na zadné bočné sklá a na zadné sklo s pod¬mienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom,
c) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tó¬novanie skiel na vozidlách kategórie M2 aM3 možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo; musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť aj do vozidla,
d) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tó¬novanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené v písmenách b) a c), možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z mies¬ta vodiča, a na zadné sklo,
e) bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla v ložnom priestore vozidla môžu byť použité len na vozidlách kategórie N.

(4) Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vy¬konávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za ná¬sledok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacieho pásu podľa odseku 3 písm. a).
(5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú za následok zníženie svetelnej priepustnosti, možno vyko-návať iba pri dodržaní podmienok podľa predpisu EHK č. 43.5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel možno vyko-návať len mimo vzťažnej plochy „A" čelného skla. Tech¬nológiou úpravy a opravy zasklených plôch vozidiel musí sa zabezpečiť, aby sklo v opravovanom mieste ne¬menilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetel¬ných signálov.
(6) V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všet¬kými smermi okrem schválených spätných zrkadiel, označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybra¬ných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi. Neplatné nálepky sa musia zo skla odstrániť. Navigačné systémy a im po¬dobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným po¬dobným zariadením na čelnom skle sa nesmú umiest¬ňovať do zorného poľa vodiča. Výhľad cez predné sklo motorového vozidla kategórie M3 môže byť čiastočne znížený popri schválených označeniach len smerovou tabuľkou.
(7) Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami na sledovanie cesty za vozidlom

a vedľa seba na každej strane vozidla. Ak prípojné vo¬zidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami, musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí riadny výhľad.
§5Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze
(1) Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.
(2) Pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich kon¬štrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevádzky, najmä najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla (povoleným zaťaženiam pripadajú¬cim na nápravu) a jeho najväčšej konštrukčnej rýchlos¬ti a aby pritom dosahovali čo najväčšiu životnosť a hos¬podárnosť prevádzky vozidla. Nosnosť pneumatík nesmie byť nižšia ako povolené zaťaženie pripadajúce na koleso (nápravu) vozidla. Ako náhradné koleso s pneumatikou smie byť na núdzový dojazd použité ko¬leso s pneumatikou inej alebo zvláštnej konštrukcie ur¬čené na tento účel výrobcom vozidla a výrobcom pneu¬matiky.
(3) Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nesmie byť prekročené hustenie predpísané výrobcom pneumatík. Pri zdvojenej montáži kolies musia byť na hustenie vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vy¬hotovené tak, aby sa tlak vzduchu v pneumatike dal ke-dykoľvek ľahko upraviť alebo merať, a to zo strany von¬kajšieho kolesa bez demontáže kolies alebo inej náročnej manipulácie. Pneumatiky na náhradné po¬užitie musia byť nahustené najmenej na tlak zodpove¬dajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneuma¬tík na vozidle.
(4) Ak sa použijú zimné pneumatiky s označením „M+S", „M.S." alebo „M & S" s nižšou kategóriou rýchlos¬ti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým ozna¬čením formou nálepky. Kategóriu rýchlosti vozidla sa odporúča znížiť najviac o jednu rýchlostnú kategóriu nižšiu, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť zimných pneumatík namontovaných na vozid¬le, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom.
(5) Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom ob¬vode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pne¬umatiky, nesmie byť menej ako
a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e,
b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, keď osobitný predpis16)pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami „M+S", „M.S." alebo „M & S".

(6) Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jed¬notlivých nezaťažených pneumatík na rovnakej ná¬prave alebo na zdvojenej montáži nesmie byť väčší ako 1,5 % vonkajšieho priemeru.
(7) Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách, iba keď sú homologizované podľa predpisu EHK č. 1085) alebo podľa predpisu EHK č. 109.5)
(8) Protektorované pneumatiky sa nesmú použí¬vať na prednej náprave autobusov triedy II a III vozi¬diel kategórie M2 aM3 ani na vozidlách na prepravu nebezpečných vecí definovaných v časti 9 bode 9.1.2 dohody ADR.17)
(9) Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované iba odborne podľa podmienok uvedených v technickej norme18) alebo podobnej technickej norme týkajúcej sa opravy pneumatík. Na núdzový dojazd môže byť pneumatika opravená svojpomocne pomocou schválených príprav¬kov aplikovaných vstreknutím roztoku do pneumatiky alebo pred vulkanizovanými opravnými materiálmi bez demontáže pneumatiky. Všetky poškodené miesta na pneumatike musia byť opravené. Nepripúšťa sa použiť dušu do neopravenej bezdušovej pneumatiky. Oprave¬né pneumatiky možno použiť len v tej istej alebo nižšej rýchlostnej kategórii a nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií sa musí pôvodné označenie odstrániť a na¬hradiť novým trvalým označením. Ak nemožno po opra¬ve použiť pneumatiku ako bezdušovú, musí sa označe¬nie „TUBELESS" na obidvoch bočniciach pneumatiky odstrániť. Pripúšťa sa použitie duše v prípadoch drob¬ných prepichov alebo drobných poškodení behúňa s následnou stratou tesnosti bezdušovej pneumatiky.

(10) Drážky dezénu pneumatík určených pre vozid¬lá kategórie M2,M3 a N a ich prípojné vozidlá označené výrobcom môžu byť dodatočne prehĺbené spôso¬bom predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol 0 s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis „REGROOVABLE". Prehlbovanie drážok dezénu pne¬umatík vozidiel kategórie M1 je zakázané.
(11) Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, okrem vozidiel záchrannej služby, zakázané.
(12) Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích

síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom ale¬bo ľadom nachádzajúcim sa medzi kolesom a po¬vrchom pozemnej komunikácie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia musia byť schváleného ty¬pu a môžu sa použiť iba na vozidlách s rozmermi pneumatík uvedenými v návode na použitie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia nesmú byť poškodené do takej miery, aby bola ovplyvnená ich funkčnosť na vozidle.
(13) Na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak pri schválení nebolo určené inak. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneu¬matiky. Konštrukciou pneumatiky sa rozumie kon¬štrukcia diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná (BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštruk¬ciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu alebo ob¬chodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rých¬losti a prierezu. Kategóriou použitia sa rozumie
a) normálna cestná pneumatika,
b) špeciálna pneumatika
1. pneumatika na špeciálne použitie, napríklad na zmiešané použitie na cestu a mimo nej,
2. pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,
c) pneumatika na jazdu na snehu („M+S", „M.S." alebo „M & S"),
d) náhradné pneumatiky na dočasné použitie.

§6Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok
(1) Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nesmie byť v priebehu prevádzky vo¬zidla v cestnej premávke prekročená; to neplatí v prípa¬de použitia zvukového výstražného zariadenia, zvlášt¬neho zvukového výstražného znamenia a výstražného zariadenia pre spätný chod.
(2) Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musí byť hladina akustického tlaku vozidiel alebo sú¬prav s nadstavbami s motormi používanými na pre¬vádzku zvláštnych zariadení trvale alebo prechodne pripojených k vozidlu rovnajúca sa alebo menšia ako medzné hodnoty ustanovené pre príslušnú kategóriu vozidla.
(3) Vozidlo nesmie počas prevádzky v cestnej premáv¬ke znečisťovať okolie únikom oleja, iného maziva alebo obdobných látok. Mazané miesta podvozku musia byť chránené technickým zariadením proti premazávaniu a proti odkvapom alebo odpadom maziva počas pre¬vádzky vozidla.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na vo¬zidlá s nadstavbami s motormi používanými na pre¬vádzku zvláštnych zariadení trvale alebo prechodne pripojených k vozidlu.

§7Svetelné zariadenia vozidiel
(1) Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarova¬ného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požia¬davky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené ES.
(2) Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povo¬lené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrᬞaného svetla alebo ktoré sú povolené podľa odsekov 3 až 9, nesmú byť na vozidle umiestnené. Za svetelné za¬riadenie podľa tohto paragrafu sa nepovažuje zadná ta¬buľka s evidenčným číslom vyžarujúca svetlo pri za¬pnutom osvetlení vozidla19) a systém osvetlenia vnútorného priestoru autobusov vozidiel kategórie M2 aM3 podľa osobitného predpisu20) alebo podľa predpisu
EHK č. 107.5)
(3) Na vozidlá možno dodatočne montovať svetelné zariadenia na označenie vozidiel taxislužby, autoškoly, sanitných vozidiel, hasičských vozidiel a vozidiel hro¬madnej osobnej dopravy, napríklad presvetlené smero¬vé a číselné tabule. Na sanitných vozidlách sa pripúšťa použitie označenia svetelným nápisom „AMBULANCIA" a na hasičských vozidlách sa pripúšťa použitie označe¬nia svetelným nápisom „HASIČI" svietiacim dopredu neprerušovaným bielym svetlom alebo červeným svet¬lom, ktoré smie byť v činnosti výhradne pri použití zvláštnych výstražných zariadení. Tieto nápisy svietia¬ce dopredu môžu byť vyhotovené aj zrkadlovo. Montáž je možná iba za predpokladu, že nebudú vyžarovať vuhle15 ° smerom von od obrysu vozidla dopredu čer¬vené svetlo a dozadu biele svetlo okrem nápisu „AMBU¬LANCIA" a „HASIČI" spoločne s použitím zvláštnych vý-stražných zariadení.
(4) Zariadenia podľa odseku 3 musia byť na vozidle umiestnené tak, aby nebol narušený výhľad z miesta vodiča ani ustanovená geometrická viditeľnosť ostat¬ných svetelných zariadení a musia vyžarovať nepreru¬šované svetlo nepremennej farby.
(5) Ustanovenie odseku 3 neplatí pre svetelné zaria¬denia vyžarujúce svetlo bielej farby určené na
a) osvetlenie ložnej plochy vozidla,
b) osvetlenie spájacieho zariadenia pre prípojné vo¬zidlá,
c) zadnej časti ťahača návesu na osvetlenie návesu pre zapojenie vozidiel do jazdných súprav,
d) osvetlenie prívesného náradia na práce výlučne mimo pozemných komunikácií,
e) hľadanie (hľadací svetlomet),
f) vykonávanie práce (pracovné svetlomety).
(6) Zariadenia podľa odseku 5 nie je prípustné používať za obvyklej cestnej premávky. Ich činnosť musí

byť v zornom poli vodiča signalizovaná neprerušovane svietiacim oznamovačom.
(7) Vozidlá s čelne neseným strojom alebo čelne na¬montovanou výmennou nadstavbou, napríklad čelnou radlicou na odhŕňanie snehu zakrývajúcou predné osvetlenie vozidla, musia byť vybavené doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homolo¬gizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.
(8) Vozidlá, ktoré nie sú vybavené vlastným vonkaj¬ším svetelným zariadením, napríklad pracovné stroje, musia byť počas prevádzky v cestnej premávke vybave¬né súpravou prenosných svetelných zariadení, najme¬nej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami planiacimi technické požiadavky príslušnej kategórie prevádzkovaného vozidla, s príslušným zdrojom elek¬trického napätia. Ak sú tieto vozidlá ťahané na pozem¬ných komunikáciách, musí byť súprava svetelných za¬riadení vybavená prepojovacím káblom zodpovedajúcej dĺžky s vidlicou umožňujúcou prepojenie s ťažným vo¬zidlom. Držiaky tejto súpravy musia byť umiestnené tak, aby po nasadení súpravy boli splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vo¬zidle príslušnej kategórie prevádzkovaného vozidla.
(9) Ak je vozidlo vlečené pomocou osobitného zaria¬denia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava, musí byť vzadu vybavené prenosným svetelným zariadením, najmenej obrysovými, brzdový¬mi a smerovými svietidlami s napojením na ťažné vo¬zidlo pomocou prepojovacieho kábla zodpovedajúcej dĺžky. Svetelné zariadenia musia byť umiestnené tak, aby po nasadení boli splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie vlečeného motorového vozidla.
(10) Činná plocha každého svetelného zariadenia ne¬smie byť v cestnej premávke zakrytá alebo nadmerne znečistená; to neplatí pre svetelné zariadenia podľa od¬sekov 3 až 9 a pre svetelné zariadenia schválené ako zakrývateľné svetlomety, napríklad pre stretávacie alebo diaľkové svetlomety.
(11) Osvetlenie vozidla musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových pod¬mienok a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nesmie byť znečistené.

§8Zapojenie vozidiel do jazdných súprav a ich prevádzka
(1) Pri zapojení vozidiel do jazdnej súpravy z hľadiska hmotností a rozmerov musia byť dodržané technické
požiadavky ustanovené osobitným predpisom.21)
(2) Do jazdnej súpravy s ťažným vozidlom kategórie M1 aN1 smie byť zapojené prípojné vozidlo kate¬górie O1 alebo O2 s najväčšou prípustnou šírkou vy¬hovujúcou podmienke, aby bod činnej svietiacej plo¬chy predného obrysového svietidla ťažného vozidla, ktorý je najbližší rovine vymedzujúcej najväčšiu šír¬ku prípojného vozidla, nebol ďalej ako 400 mm od tejto roviny, merané na každej strane súpravy vozi¬diel zapojených do súpravy v pozdĺžnej osi.
(3) Zapojenie vozidiel do jazdných súprav, okrem ťahania prívesov kategórie O1 aO2 s nájazdovou brzdou,
z hľadiska ABS je možné v týchto kombináciách:
a)ťažné vozidlo s ABS a prípojné vozidlo s ABS,
b) ťažné vozidlo bez ABS a prípojné vozidlo bez ABS,
c) ťažné vozidlo bez ABS a prípojné vozidlo s ABS pod podmienkou, že ťažné vozidlo je vybavené zariade¬ním umožňujúcim napojiť a kontrolovať bezchybnú funkciu ABS prípojného vozidla.
(4) Vozidlá kategórie R nemôžu byť zapojené do jazd¬nej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C.
(5) Za vozidlo kategórie PS nemôže byť zapojené žiad¬ne prípojné vozidlo, ak pri schválení vozidla nebolo ur¬čené inak, napríklad pri preprave žacieho adaptéra za obilným kombajnom alebo zberacou mláťačkou.
(6) Vozidlá kategórie S nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C.

§9Rýchlosť vozidla a zariadenia obmedzujúce rýchlosť
(1) Počas prevádzky vozidla v cestnej premávke ne¬smie byť prekročená najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla ustanovená výrobcom vozidla.
(2) Ak výrobca vozidla ustanovil pre vozidlo mimo po¬zemných komunikácií vyššiu rýchlosť vozidla, ako je povolené v cestnej premávke, napríklad pre štvorkolky alebo nosiče pracovných adaptérov, potom v cestnej premávke nesmie byť prekročená rýchlosť vozidla uve¬dená v osvedčení o evidencii alebo v technickom osved-čení vozidla.
(3) Vozidlá kategórie M2,M3,N2 aN3 musia byť vyba¬vené zariadením obmedzujúcim rýchlosť podľa osobit¬ného predpisu,22) ak v ňom nie je ustanovené inak. Za¬riadenie obmedzujúce rýchlosť vo vozidle musí byť zaplombované alebo inak zabezpečené tak, aby sa za¬bránilo neoprávnenej manipulácii.
(4) Vozidlá kategórie T1 až T4 aC1 až C4 musia byť vyrobené tak, aby ich najväčšia rýchlosť počas pre¬vádzky v cestnej premávke neprevýšila 40 km.h-1; v prípade vozidiel kategórie T2,T4 1,C2 aC4 1,ak po¬mer výšky ťažiska traktora23) meranej od zeme a prie¬merného najmenšieho rozchodu kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom najväčšia rýchlosť vozidla ne¬smie prevýšiť 30 km h-1
(5) Vozidlá kategórie T5,C5 a PS musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť vozidla neprevýšila 90 km.h-1;toneplatípre vozidlá, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km.h-1. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.24)

§10Výstražné zariadenia pre spätný chod
(1) Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celko¬vou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t kategórie M a N, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, musia byť od 1. júla 2010 vybavené dopln¬kovým zvukovým výstražným zariadením umiestne¬ným v zadnej časti vozidla, ktoré pri zaradenom spät¬nom chode a pri chode motora vydáva prerušované výstražné zvukové znamenie. Hladina zvuku tohto za¬riadenia meraná v strednej pozdĺžnej rovine vozidla vo výške 1,20 m nad pozemnou komunikáciou a 2 m za zadnou časťou vozidla musí byť vyššia ako vonkajší zvuk za zadnou časťou vozidla pri otáčkach motora od¬povedajúcich ľ otáčok najväčšieho výkonu motora, naj¬viac však 118 dB(A). Frekvencia opakovania (f) preru¬šovaného zvukového znamenia musí byť v rozmedzí 2 až 4 Hz a jeho trvanie nesmie byť dlhšie ako 0,6 s.
(2) Výstražným zariadením podľa odseku 1 nemusia byť vybavené vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel do 31. decembra 1999.
§11Označovanie vozidiel
(1) Každé vozidlo musí byť označené výrobným štít¬kom výrobcu vozidla; to neplatí, ak vozidlu bola podľa § 111 zákona udelená výnimka z tejto povinnosti.
(2) Pri viacstupňovej výrobe v druhom a ďalších na¬sledujúcich stupňoch výroby vozidla musí byť vozidlo označené aj doplnkovým štítkom obsahujúcim požado¬vané údaje, umiestneným pri výrobnom štítku podľa odseku 1.
(3) Vozidlá musia byť označené tiež špeciálnym ozna¬čením podľa osobitného predpisu.25) Toto označenie musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všet¬kých prevádzkových a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nesmie byť znečistené.
(4) Vozidlá, okrem vozidiel kategórie L, O1,O2,C,R1, R2,S1,LS, musia byť na vhodnom mieste označené predpísaným tlakom v pneumatikách.
(5) Vozidlá so vznetovým motorom musia mať na štít¬ku vyznačenú hodnotu korigovaného súčiniteľa absorp¬cie; to neplatí pre vozidlá
a) kategórie L,
b) kategórie PS, ktorých konštrukčná rýchlosť ne¬prevyšuje 40 km.h-1,
c) ktorým bola udelená výnimka podľa § 111 záko¬na.
(6) Vozidlá vybavené spájacím zariadením musia byť označené štítkom ustanoveným technickými požia¬davkami, podľa ktorého bolo toto spájacie zariadenie homologizované alebo schválené; to neplatí pre vozidlá kategórie S. Pre vozidlá kategórie R sa uvedená povin¬nosť vzťahuje len na vozidlá prvýkrát uvedené do pre¬vádzky v cestnej premávke od 1. júla 2010.
(7) Informatívne štítky umiestnené na vozidle pri¬hlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré sú potrebné na obsluhu vozidla a cestujúcich, ak nie sú v piktogramovom vyhotovení, musia byť v štát¬nom jazyku.
(8) Motorové vozidlo kapotového alebo polokapotového vyhotovenia s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5,5 t kategórie N musí mať vpredu v zornom poli vodiča zariadenie na vyznačenie najväčšej šírky vozidla alebo súpravy. Toto zariadenie musí byť aspoň v smere jazdy vozidla poddajné tak, aby sa vychýlilo pri pôsobení sily 45 N alebo menšej na voľ¬ný koniec zariadenia.
(9) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom po¬honnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zad¬nej časti vozidla povinne označené identifikačným zna¬kom „CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu EHK č. 110;5) vozidlá kategórie M2 aM3 musia byť takým identifikač¬ným znakom povinne označené aj v prednej časti vozid¬la a na vonkajšej strane dverí vpravo.
(10) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť
v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „LPG" podľa prílohy č. 16 k predpisu EHK
č. 67;5) vozidlá kategórie M2 aM3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti
vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo.
(11) Vozidlá kategórie M2 aM3
a) vo vnútri v blízkosti predných dverí musia byť ozna¬čené písmenami alebo piktogramami s výškou 15 mm a číslicami s výškou najmenej 25 mm oznamu¬júcimi maximálny počet miest na sedenie, maximál¬ny počet miest na státie a maximálny počet vozíkov pre osoby s telesným postihnutím,
b) v priestore v blízkosti vodičov, ktoré je jasne viditeľ¬né pre vodiča, musia byť označené písmenami alebo piktogramami s výškou 10 mm a číslicami s výškou najmenej 12 mm oznamujúcimi hmotnosť batožiny, ktorá sa môže prevážať vo vozidle, ak je vozidlo zaťa¬žené maximálnym počtom cestujúcich a členov osádky, pričom vozidlo neprevyšuje najväčšiu prí¬pustnú celkovú hmotnosť vozidla a ani najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivé ná¬pravy,
c) zvnútra a aj zvonku vozidla v blízkosti každého nú¬dzového východu musia byť označené nápisom „NÚ-DZOVÝ VÝCHOD" alebo „NÚDZOVÝ VÝCHOD -EMERGENCY EXIT" doplneným jedným zo symbo¬lov uvedených v osobitnom predpise,26)
d) priestor pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritné sedadlá vyhradené pre ces¬tujúcich so zníženou pohyblivosťou musia byť ozna¬čené príslušným piktogramom uvedeným v predpise EHK č. 1075) alebo v osobitnom predpise20) viditeľ¬ným zvonku na prednej ľavej strane vozidla, ako aj v blízkosti príslušných obslužných dverí a vo vnútri v blízkosti priestoru pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritných sedadiel vy¬hradených pre cestujúcich so zníženou pohyblivos¬ťou,
e) hasiace prístroje a autolekárničky, ak sú zabezpeče¬né proti odcudzeniu a vandalizmu, napríklad umiest¬nením vo vnútornej zamykateľnej skrinke alebo za rozbitným sklom, musia byť jasne označené, pričom musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim v prípade havarijnej situácie,
f) povinne vybavené miestami s bezpečnostnými pás¬mi musia mať každé také miesto na sedenie viditeľne označené piktogramom podľa osobitného predpisu. )
(12) Označenie na vozidle nesmie
a) prekrývať údaje uvádzané výrobcom alebo zástup¬com výrobcu vozidla, napríklad výrobný štítok, iden-tifikačné číslo vozidla VIN, číslo typového schválenia alebo typového schválenia ES, značky typového schválenia, typového schválenia ES alebo homologi¬začné značky, číslo motora a prevodovky, údaje o hmotnostiach a iné identifikátory a označenia uvádzané na vozidle a na jeho komponentoch, systé¬moch a samostatných technických jednotkách,
b) spôsobiť koróziu kovových častí vozidla,
c) mať vplyv na tuhosť, priľnavosť a farbu náteru.

§12 Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom
(1) Počas prevádzky vozidiel s plynovým zariadením musia byť dodržané tieto podmienky:
a) pri úniku plynu a poruche plynového zariadenia musia byť bezodkladne uzavreté uzatváracie ventily tlakových nádob s plynom; uzatváracie ventily mu¬sia byť uzavreté aj po ukončení prevádzky vozidla, ak nie sú zaisťované samočinne,
b) v kabíne vozidla pri plnení tlakových nádob s ply¬nom, ošetrovaní a údržbe vozidla je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom; na vozidlách vy¬bavených nezávislým vykurovaním musí byť nezá¬vislé vykurovanie mimo prevádzky,
c) obsah plynových nádob s plynom je povolené vypúš¬ťať iba do voľného priestoru, kde nehrozí vznietenie vypúšťaného plynu, alebo do na to určených nádob,
d) tlakové nádoby s plynom na vozidle nesmú byť vy¬stavené pôsobeniu vonkajších zdrojov tepla,
e) v prípade, ak v priebehu prevádzky vozidla vznikne porucha uvedená v odseku 2, musí byť vozidlo ihneď odstavené a musia byť vykonané dostatočné bezpeč¬nostné opatrenia.
(2) Za poruchu plynového zariadenia podľa odseku 1 písm. e) sa považuje najmä
a) unikanie plynu z ktorejkoľvek časti plynového zaria¬denia a porucha odvetrávacieho systému,
b) trvalé vypúšťanie plynu poistnými ventilmi,
c) trhlina alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť unikanie plynu,
d) porucha redukčného zariadenia, regulátora tlaku, zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov, tlakome¬ru, uzatváracích alebo spätných ventilov a upevne¬nia tlakových nádob s plynom,
e) ak dochádza k prietoku plynu do zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov pri vypnutom motore,
f) prekročenie prípustných limitov znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

§13Prevádzka zvláštnych vozidiel
(1) Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musia byť pracovné nástroje zvláštneho vozidla pre¬pravované len v schválenej prepravnej polohe. Zvláštne vozidlo nesmie byť zdrojom znečistenia alebo poškode¬nia pozemnej komunikácie. Jeho zásobníky, pracovné nástroje, napríklad nakladacia lopata, paletizačné vidly, musia byť prázdne ,teda bez náplne ,nákladu ,bremena.
(2) Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapo¬jení s ťahaným vymeniteľným strojom, pracovným strojom neseným alebo s výmennou nadstavbou, kto¬rých celková šírka je väčšia ako 2,55 m alebo ktoré ne¬spĺňajú technické požiadavky z hľadiska vonkajších ostrých hrán a výčnelkov, musia mať počas prevádzky v cestnej premávke vždy v činnosti vonkajšie osvetle¬nie, a to aj za nezníženej viditeľnosti.
(3) Traktor s čelne neseným strojom alebo čelne na¬montovanou výmennou nadstavbou zakrývajúcou predné osvetlenie traktora musí byť vybavený doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysový¬mi svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homo¬logizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.
(4) Na pozemných komunikáciách sa smú používať pásové vozidlá, iba ak sú vybavené gumovými pásmi alebo kovovými pásmi s gumovými blokmi na dotyko¬vých plochách. Nosné kladky musia byť samostatne odpružené a opatrené gumovými obručami vysokými najmenej 40 mm. Gumové bloky alebo obruče nesmú byť tvrdšie ako 70 Shore. Pripúšťa sa použitie aj iných materiálov s ekvivalentnými vlastnosťami.
(5) Na pozemných komunikáciách sa smú používať snežné pásové vozidlá, ako sú napríklad snežné rolby, snežné ratraky, snežné skútre len v prípade, ak je povrch pozemnej komunikácie pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásov nedotýkali povrchu pozemnej komuniká¬cie.
(6) Pracovné svietidlá, svetlomety a obdobné zaria¬denia nie je prípustné používať počas obvyklej cestnej premávky.
(7) Vozidlá, ktoré z hľadiska konštrukcie nemôžu byť vybavené vlastným vonkajším osvetlením, musia byť počas prevádzky v cestnej premávke vybavené sú¬pravou prenosných svetelných zariadení podľa § 7
ods. 8.
(8) V prípade vozidiel alebo jazdných súprav, pri ktorých vzdialenosť predného obrysu od stredu vo¬lantu presahuje 4 m, musí byť ich výhľad z miesta ležia¬ceho mimo cesty, napríklad pri prejazde neprehľadný¬mi križovatkami, zabezpečený pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.
(9) V prípade jazdných súprav traktora a pracovné¬ho stroja musí byť zabezpečený dostatočný výhľad spätnými zrkadlami traktora.
(10) Pre pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené, ťahané vymeniteľné stroje za traktor a výmen¬né nadstavby, ktoré nespĺňajú predpísané technické požiadavky, napríklad z hľadiska vonkajších výčnelkov alebo osvetlenia, môžu byť ustanovené ďalšie podmien¬ky, obmedzenia alebo zákazy prevádzky za zníženej vi-diteľnosti. Tieto podmienky, obmedzenia alebo zákazy sú uvedené v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

§14 Prevádzka nadrozmerných vozidiel
Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšu¬je 3 m alebo celková výška prevyšuje 4,3 m, alebo celko¬vá dĺžka prevyšuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpre¬du aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vyba¬venými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením podľa osobit¬ného predpisu,25) ktoré upozorňujú ostatných účastní¬kov cestnej premávky na nadrozmernú prevádzku vo¬zidla alebo jazdnej súpravy. Na diaľnici alebo rýchlostnej ceste sprievodné vozidlo postačuje iba vza¬du. Ak by pri nadrozmernej preprave malo dôjsť k ob¬medzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, prípadne obmedzeniu cestnej premávky, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané policajnými sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi vý¬stražnými svietidlami a označené špeciálnym označe¬ním podľa osobitného predpisu.25)
§15Doplnkové príslušenstvo vozidla
(1) Voľný koniec antény, ktorá je dlhšia ako 1,40 m a počas prevádzky v cestnej premávke by presahovala pôdorysný priemet obrysu vozidla, okrem výsuvných antén, musí byť pripevnený k vozidlu tak, aby anténa nepresahovala pôdorysný obrys vozidla. Antény musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické po-žiadavky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)
(2) Nosiče batožiny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabuľky, označenie vozidiel taxislužby, označenie vozidiel autoškôl a iné zariadenia doda¬točne montované na vozidlo musia byť spoľahlivo pri¬pevnené k vozidlu, nesmú presahovať pôdorysný obrys vozidla, okrem zadnej časti vozidla, a nesmú mať žiadne hroty ani ostré hrany a výčnelky; vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm. Z tejto hodnoty polome¬ru zakrivenia sú možné výnimky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28) Nosiče batožiny musia umožňovať spoľahlivé upevnenie prepravova¬ných predmetov. Upevnenie nosiča batožiny musí spo¬ľahlivo odolať spomaleniu v pozdĺžnom smere najme¬nej o hodnotu 6 G. Nosiče batožiny a nosiče lyží musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické po¬žiadavky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)
(3) Nádoba na rezervné palivo musí byť vyhotovená tak, aby palivo pri žiadnej polohe nádoby nemohlo vyte-kať. Nádoba vo vozidle musí byť umiestnená tak, aby nepresahovala alebo netvorila obrys vozidla a aby bola od rovín vymedzujúcich najväčšiu šírku vozidla vzdia¬lená najmenej 150 mm a od roviny vymedzujúcej dĺžku vozidla vpredu alebo vzadu najmenej 250 mm.
(4) Prenosný výstražný trojuholník na vyznačenie núdzového státia vozidla na pozemnej komunikácii musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27.5)
(5) Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpi-su.29)Ťažná tyč a ťažné lano musí spĺňať podmienku odolnosti pri pôsobení osovej sily 12 kN.
(6) Ochranná prilba vodiča a spolujazdca vozidiel kategórie L alebo nosiča pracovných adaptérov kategó¬rie PS a ich doplnkové príslušenstvo musia byť homolo¬gizované podľa predpisu EHK č. 22.5) Na ochranných prilbách spolujazdcov sa pripúšťa požitie výhľadu (štítu) so zníženou priepustnosťou svetla. Za ochrannú prilbu sa považuje tiež bezpečnostná kabína alebo ochranný bezpečnostný rám vozidiel, ak je vozidlo vybavené bez-pečnostnými zádržnými systémami. Ochranná prilba cyklistov a kolobežkárov musí spĺňať najmenej technic¬ké požiadavky podľa technickej normy.30)


§16 Povinná výbava vozidla
(1) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórii M, N, T, C a PS sú:
a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
b) bezpečnostný reflexný odev,31) napríklad vesta, ove¬ral, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vo¬diča vozidla,
c) náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumati¬kou predpísaného druhu a rozmeru32) s takým upev¬nením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vybera¬ní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovna¬kých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhoto¬vení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení podľa osobitného predpisu33)nebolo určené inak; náhradné koleso musí byť v držiaku po¬čas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevne¬né; spolu s náhradným kolesom s diskom a s ná¬hradnou pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prí¬pustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdvi¬háka; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozid¬lá kategórie M a N,
d) lekárnička podľa osobitného predpisu;34)v prípade vozidiel v medzinárodnej premávke lekárnička musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vo¬zidla pre motorové vozidlá; ustanovenie tohto písme-naplatíajprevozidlákategórieL3e až L5e aL7e,
e) protisklzové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie N3.
(2) Povinná výbava podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na
a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneuma¬tikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľ¬vek z pneumatík,
b) vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňu¬júcej dočasné použitie; pri vozidlách kategórie M2, M3,N2 aN3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťa¬hom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky, c) mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špe¬ciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedze¬nom území v operatívnom dosahu servisných slu¬žieb svojho prevádzkovateľa.
(3) Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 akategórieRb2 až Rb4 je náhradné koleso s dis-kom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení ko¬lies jedno spoločné náhradné koleso. Náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené. Na povinné vybavenie prípojného vozidla náhradným kolesom platia ustanovenia odseku 2 písm. b) a c) obdobne.
(4) Povinnou výbavou motorového vozidla s najvä謚ou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,51 a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou cel¬kovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bez¬pečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípoj¬nom vozidle s tromi a viacerými nápravami, jedno¬nápravovom prívese s najväčšou prípustnou celko¬vou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.
(5) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie

a) M2 aM3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prí-strojov,35) ktorých celková hmotnosť náplní je naj¬menej 6 kg,
b) M2 aM3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prí¬strojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najme¬nej 12 kg,
c) N2,N3,T,CaPS okrem nosičov pracovných adapté¬rov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť ná¬plní je najmenej 6 kg,
d) M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je naj¬menej 1,3 kg.
(6) Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchy¬tiek na umiestnenie v zvislej alebo vodorovnej polohe tak, aby spoľahlivo odolávali spomaleniu najmenej 6 G pri čelnom náraze vozidla. Hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vo¬diča vozidla.
§17 Technická nespôsobilosť vozidla
(1) Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť pre-
vádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného
prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.
(2) Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak
a) nespĺňa technické požiadavky ustanovené touto vyhláškou,
b) účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľ-
vek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy,
c) stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádz-
kovej brzdy,
d) výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené
alebo nefungujú správne,
e) zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sús-
tavy nadmerne uniká vzduch,
f) časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju
funkciu,
g) účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je po-
škodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
h) nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,
i) vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to
spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
j) náprava alebo nápravy, alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,
k) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemož¬nený,
l) prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm, m) koleso nie je dostatočne pripevnené,
n) je zjavne vážne poškodené pruženie,
o) zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádz¬kové náplne z vozidla,
p) sú prekročené emisné limity motora určené výrob¬com; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
q) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiest¬nené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmien¬ky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
r) je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám ale¬bo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovo¬lené úpravy, alebo bol zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka,
s) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,
t) vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo defor¬mácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prv¬kov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby na plyn bezprostredne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,
u) niektorá časť systému, komponentu alebo samo¬statnej technickej jednotky vozidla je chybná, po¬škodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premáv¬ky, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostre¬die alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu,
v) je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
w) vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá zariadenie obmedzu¬júce rýchlosť alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť je nefunkčné,
x) plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky alebo má poruchu uvedenú v § 12,
y) je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
z) je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodic¬ká skúška tlakovej nádoby na plyn, ) a) vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečis¬ťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatoč¬nú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (Ad-Blue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.

§18 Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia
Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby
(1) Zvláštne výstražné svietidlo je svetelné zariadenie vyžarujúce prerušované svetlo oranžovej farby použí-
vané na vozidlách, ktoré by mohli svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynu-
losť cestnej premávky.
(2) Zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby musia byť okrem
predpísaných ostatných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vybavené
a) motorové a prípojné vozidlá vykonávajúce práce za ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch

jazdy alebo pri stojacom vozidle na pozemnej komu¬nikácii alebo krajnici počas neuzavretej cestnej pre¬mávky,
b) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú najväčšie prípustné rozmery vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
c) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi hmotnosťami prevyšujú najväčšie prípustné hmot¬nosti vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
d) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, pre ktoré to ustanoví typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schvá¬lení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo doveze¬ného vozidla, alebo príslušný cestný správny orgán, ktorý vydal povolenie na zvláštne užívanie cesty po¬dľa osobitného predpisu,37)
e) pracovné stroje a ťahané vymeniteľné stroje, ktorých celková šírka presahuje 3 m alebo pre ktoré to určí typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vo¬zidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla,
f) motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a ich prípojné vozidlá, ktoré v cestnej premávke nedosiah¬nu vyššiu rýchlosť ako 30 km.h-1,
g) vozidlá, ktoré vpredu prípadne vzadu sprevádzajú vozidlá uvedené v písmenách b) až f).
(3) Vozidlá, na ktorých poverená technická služba overovania vozidiel vykonáva testy alebo skúšky, môžu byť dočasne vybavené zvláštnym výstražným svietid¬lom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby, ktoré smie byť uvedené do činnosti len počas výkonu testov alebo skúšok.
(4) Iné vozidlá, ako sú uvedené v odsekoch 2 a 3, ne¬smú v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby.


§19 Schvaľovanie zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení
(1) Zvláštne výstražné svietidlá musia byť homologizované podľa týchto technických požiadaviek:
a) predpisu EHK č. 65,5)
b) predpisu EHK č. 105) alebo osobitného predpisu,38)
c) predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)
(2) Zvláštne zvukové výstražné znamenia musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 28,5)
pričom ich spodná hladina zvuku musí byť najmenej
105 dB(A).
(3) Zvláštne výstražné svietidlá musia byť na vozidlách umiestnené
a) na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby vo¬zidla alebo čo najbližšie k najvyššiemu miestu, a to v pozdĺžnej strednej rovine vozidla alebo symetricky po oboch stranách tejto roviny,
b) tak, aby vždy aspoň jedno svietidlo bolo na vodorov¬nej pozemnej komunikácii priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta vo výške 1 m nad pozemnou komunikáciou zo vzdialenosti 10 m od tohto svetel¬ného zdroja,
c) tak, aby vo vzdialenosti menšej ako 750 mm v ľubo¬voľnom smere od svetelného zdroja výstražného svetla neboli iné svetelné zdroje, ktoré by mohli spô¬sobiť vzájomnú zámenu zvláštnych výstražných svietidiel.
(4) Vozidlo so zvláštnymi výstražnými svietidlami môže byť najviac vybavené piatimi kusmi doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich preru¬šovaný tok svetla oranžovej farby, umiestnených na vozidle vpredu a vzadu, symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojím naj¬nižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie. Usporiada¬nie svietidiel musí byť v jednom rade a na vozidle mu¬sia byť umiestnené horizontálne tak, že horná hrana činnej svietiacej plochy svietidiel smie presahovať horný obrys vozidla najviac o svoju výšku. Toto uspo¬riadanie svietidiel môže byť nahradené doplnkovými zvláštnymi svietidlami usporiadanými do štvorca s najviac piatimi svietidlami na jednej strane štvorca, ktoré sa umiestňujú na vozidlo vpredu a vzadu symet¬ricky k pozdĺžnej zvislej rovine; svojím najnižším bo¬dom činnej svietiacej plochy musia byť umiestnené najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy ne¬smú presahovať horný obrys vozidla. Vozidlo vybave¬né zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby nesmie byť vybavené zvláštnym zvukovým výstražným znamením.
(5) Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svie¬tidlami vyžarujúcimi modrú farbu môže byť vybavené ďalším jedným párom doplnkových zvláštnych vý¬stražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla modrej farby umiestnených a svietiacich vpre¬du a vzadu symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 400 mm nad rovinou po¬zemnej komunikácie a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy najviac 1 500 mm nad rovinou po¬zemnej komunikácie. Vozidlo vybavené zvláštnymi vý¬stražnými svietidlami vyžarujúcimi svetlo modrej far¬by musí byť vybavené aj zvláštnym zvukovým výstražným znamením. Frekvencia zmien výšky tónu môže byť premenlivá.
(6) Činnosť zvláštnych výstražných svietidiel a čin¬nosť doplnkových zvláštnych výstražných svetelných zariadení vyžarujúcich prerušovaný tok svetla musí byť nezávislá od ostatných svetelných zariadení von¬kajšieho osvetlenia vozidla a musí byť ľahko a spoľahli¬vo kontrolovateľná z miesta vodiča oznamovačom okrem zvláštnych výstražných svietidiel upevnených na karosériu vozidla pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača.
(7) Vozidlá podľa odseku 5 môžu byť vybavené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľ-nosti podľa predpisu EHK č. 104,5) ktoré upozorňuje na zvláštny charakter používania takého vozidla v cestnej premávke, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové značenie a vzadu červené alebo žlté odra¬zové značenie.
(8) Vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svie¬tidlom musí byť zaznamenané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla v časti „Ďalšie úradné záznamy". Zápis vykonáva výrobca alebo zá¬stupca výrobcu pri uvedení vozidla do prevádzky cestnej premávke alebo schvaľovací úrad; to platí len pre vozidláuvedenév§18ods.2a3apre vozidlá s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu. ) Zvláštne výstražné svietidlá upevnené na karosérii po¬mocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača sa nezaznamenávajú do osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla.
(9) Ak vozidlo trvalo vybavené zvláštnym výstraž¬ným svietidlom nemá záznam v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla podľa odseku 8, nemôže v cestnej premávke používať zvláštne výstraž¬né svietidlo.
(10) Schvaľovací úrad vykoná dodatočný záznam zvláštnych výstražných svietidiel podľa odseku 8 na zá¬klade písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla.
(11) Žiadosť sa podáva za každé vozidlo samostatne a obsahuje
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, ak ide o
1. fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgá¬nu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN,
8. evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, ak je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,
c) odôvodnenie vybavenia vozidla zvláštnym výstražným svietidlom.
(12) Prílohou k žiadosti sú:
a) osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
b) protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania s uvedením homologizačných značiek zvláštnych výstražných svietidiel a splnenia podmie¬nok podľa tejto vyhlášky.
Zvláštne technické požiadavky na
konštrukciu ostatných vozidiel, nemotorových pracovných strojov a nemotorových vozidiel ťahaných alebo tlačených peši idúcou osobou

§20 Spoločné ustanovenie
(1) Medzi ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idú-
cou osobou, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu podľa § 3 ods. 8 zákona, patria najmä
a) záprahové vozidlá,
b) bicykle,
c) bicykle s pomocným motorčekom,
d) kolobežky,
e) kolobežky s pomocným motorčekom,
f) vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím,
g) ručné vozíky,
h) motorové ručné vozíky,
i) jednonápravové traktory s prívesom,
j) iné, ako sú uvedené v písmenách a) až i).
(2) Vozidlo podľa odseku 1 prevádzkované v cestnej premávke musí spĺňať technické požiadavky ustanove-
név§21až30.
(3) Vozidlá podľa odseku 1 nesmú byť počas prevádzky zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky,
životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

§21 Záprahové vozidlo
(1) Záprahové vozidlo je nemotorové vozidlo pohybu¬júce sa pomocou zvieracej sily, ktoré je ovládané poho-ničom tak, že sedí na sedadle pohoniča alebo je ovlá¬dané z pravej strany peši idúcim pohoničom. Záprahové vozidlo je určené predovšetkým na prepravu nákladu.
(2) Záprahové vozidlo nesmie presahovať tieto rozme¬ry:

a) celkovú dĺžku bez oja 10 m,
b) celkovú dĺžku s nákladom a záprahom 16 m,
c) celkovú šírku 2,2 m,
d) celkovú výšku s nákladom 3,8 m.

(3) Ak celková šírka záprahového vozidla podľa odse¬ku 2 písm. c) presahuje 2 m, záprahové vozidlo musí byť vybavené sedadlom pohoniča. Najväčšia prípustná celková hmotnosť záprahového vozidla sa prispôsobuje výkonu záprahu s prihliadnutím na druh a stav pozemnej komunikácie a jej sklon, na dĺžku prepravnej vzdia-lenosti a na konštrukciu záprahového vozidla. Najvä謚ia prípustná celková hmotnosť záprahového vozidla s nákladom s jedným záprahom nesmie prevýšiť 2 t.
(4) Záprahové vozidlo musí mať aspoň jednu brzdu ľahko, rýchlo a bezpečne ovládateľnú z miesta pre po-

honiča. Ak záprahové vozidlo nie je vybavené sedadlom pohoniča, musí byť prispôsobené na riadenie a ovlá-danie brzdy z pravej strany pešo idúcim pohoničom. Účinnosť brzdy musí byť taká, aby pri plne naloženom záprahovom vozidle spoľahlivo zabránila pretáčaniu kolies na svahu so sklonom 18 %.
(5) Záprahové vozidlo musí byť vybavené vpredu dvo¬ma odrazovými sklami bielej farby rovnakého typu iné¬ho ako trojuholníkového tvaru a vzadu dvoma odrazo¬vými sklami červenej farby rovnakého typu tvaru rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany najmenej 150 mm podľa predpisu EHK č. 3,5) upevnenými tak, aby jeden vrchol trojuholníka bol hore a protiľahlá stra¬na bola vodorovná; odrazové sklá sú umiestnené čo najbližšie k bočným obrysom záprahového vozidla v rovnakej výške nad rovinou pozemnej komunikácie.
(6) Záprahové vozidlo musí byť vybavené na každej strane vozidla najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby iného ako trojuholníkového tva¬ru podľa predpisu EHK č. 3.5)
(7) Odrazové sklá nesmú byť nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou pozemnej komu¬nikácie; ak konštrukcia a tvar záprahového vozidla ne¬umožňujú dodržať najväčšiu výšku 900 mm, môžu byť odrazové sklá najviac 1 500 mm nad rovinou pozemnej komunikácie.
(8) Za zníženej viditeľnosti musí byť záprahové vo¬zidlo vybavené
a) vpredu svietidlom s bielym svetlom na strane privrá¬tenej ku stredu pozemnej komunikácie alebo dvoma svietidlami s bielym svetlom na každej strane vozidla vyznačujúcimi jeho najväčšiu obrysovú šírku,
b) vzadu dvoma svietidlami s červeným svetlom na kaž¬dej strane vozidla vyznačujúcimi jeho najväčšiu ob¬rysovú šírku.
(9) Svetlo svietidla podľa odseku 8 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na
vzdialenosť najmenej 150 m.
(10) Záprahové vozidlo musí byť na zadnej časti vyba¬vené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.5)
(11) Ak kolesá záprahového vozidla nie sú vybavené pneumatikami ani plnými gumovými obručami, šírka kovových obručí musí byť najmenej 70 mm. Kovové ob¬ruče nemôžu mať na povrchu ostré výstupky, výčnelky, hroty ani ostré hrany, ktoré by mohli poškodzovať po¬zemné komunikácie. Záprahové vozidlo určené výhrad¬ne na prevádzku v cestnej premávke musí mať vždy ko¬lesá vybavené pneumatikami alebo plnými gumovými obručami.
(12) Ak je záprahové vozidlo vybavené sedadlom poho¬niča, musí byť vybavené oporou nôh a zábradlím vyso-kým najmenej 800 mm, ktoré musí byť umiestnené pred sedadlom pohoniča. Sedadlo, ak je ním vozidlo vy-bavené, musí mať zadné operadlo a postranné operad¬lá. Ak treba na miesto pre pohoniča nastupovať, musí byť vozidlo vybavené schodíkmi umiestnenými na pra¬vej strane záprahového vozidla.
(13) Vonkajší povrch záprahového vozidla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

§22 Bicykel
(1) Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke
a) dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bi¬cykle pre deti predškolského veku vybavené voľno-bežným nábojom s protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou,
b) spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, napríklad zátkami, rukoväťou,
c) zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných kon¬cov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené mate¬riálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom zakrivenia najmenej 3,2 mm; páčky meničov prevodov, krídlové matice, rýchloupínače nábojov kolies, držiaky a kon¬ce blatníko
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Odoslaťod rado » 23. Nov 2009 14:33

Mňa osobne najviac zaujala časť týkajúca sa navigácií umiestnených na skle. Údajne totiž nikde nie je bližšie špecifikované čo sa chápe ako "zorné pole vodiča", a tým pádom si toto ustanovenie každý vykladá ináč. V jednom periodiku sa teda písalo, že všetky navigačné prístroje musia z čelného skla zmiznúť. V iných novinách zase písali, že prístroje musia byť umiestnené tak, aby nebránili vo výhľade.

Vyššie sa uvádza:
Navigačné systémy a im podobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným podobným zariadením na čelnom skle sa nesmú umiestňovať do zorného poľa vodiča.


Podľa môjho názoru teda môžu byť naďalej umiestnené na skle, pokiaľ nebránia vo výhľade? Ak by sme totiž brali doslovne toto:
V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všetkými smermi okrem schválených spätných zrkadiel, označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybraných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi.


Tak tu sa píše o všetkých smeroch. Potom logicky v zornom poli prekážajú aj A-stĺpiky, volant, atď, keďže výnimku nemajú uvedenú (ako zrkadlá). :) A v zornom poli vodiča (t.j. v oblasti ktorú vodič sediaci v aute vidí) rozhodne sú - a prekážajú. ;)

Čo si o tom myslíte? Je to len ďalší nedotiahnutý nepodarok z dielne našich zákonodarcov?
Obrázok používateľa
rado
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 981
Obrázky: 7
Založený: 27. Feb 2008 20:25
Bydlisko: Dolný Kubín

Odoslaťod B; » 23. Nov 2009 18:17

niekde som cital vysvetlenie zorne pole vodica== cast skla stierana stieracmi.

Inak v 2. citacii nie su ani slnecne clony, tie sa nesmu uz vyklopit!!

Co si o tom myslim?
Vazeni pratele ANO.
Obrázok používateľa
B;
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 29
Založený: 04. Feb 2005 10:55
Bydlisko: Doma :-) v EU

Odoslaťod rado » 23. Nov 2009 21:34

Rozoberali to aj v dnešných TV novinách na markíze, reportáž č.4:
:arrow: http://video.markiza.sk/archiv-tv-marki ... viny/35228

Škoda že sa nepozreli aj na tie slnečné clony - pretože B má pravdu, podľa toho čo vraví Jurkovič z ministerstva, tak zorné pole je čelné sklo a bočné sklá :D
Obrázok používateľa
rado
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 981
Obrázky: 7
Založený: 27. Feb 2008 20:25
Bydlisko: Dolný Kubín

Odoslaťod ELZ » 23. Nov 2009 22:48

Jaaaaj ... dnes som porusil novu vyhlasku, z dovodu bezpecnej jazdy som si vyklopil slnecnu clonu.

Je to Kocurkovo, lava ruka nevie co robi prava ... btw. co sa tam pise o stieracochm ked su v cinnosti ... tie nezavadzaju? :-D
ELZ
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 966
Obrázky: 0
Založený: 13. Máj 2005 07:05

Odoslaťod papes.sk » 24. Nov 2009 01:58

§22 Bicykel
(1) Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke
a) dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku

...a babky môžu začať chodiť pešo do kostola :lol: :/
Chcem bojovať za nezmysli v dialničnej sieti slovenska. :)
papes.sk
návštevník
 
Príspevky: 49
Založený: 15. Nov 2009 16:20
Bydlisko: I/51

Odoslaťod B; » 24. Nov 2009 09:07

Nova vyhlaska stanovuje, ze ak mas zimne pneu s rychlostnym indexom < ako je TP tak musis mat nejaku nalepku, btw
tiez v "zornom poli vodica".
Videli ste niekto taku?
Ako vyzera?
Kde sa da kupit?
Alebo staci ked si napisem na samolepku 190km/h (T pneu) a nalepim na celne sklo?

Aj tak je to divne, lebo max je povolene 130kmh, a na to este nezaviedli povinnost nalepky (dufam, ze to tu necitaju)
a este je divne vo vyhlaske nieco "odporucat"
Kategóriu rýchlosti vozidla sa odporúča znížiť najviac o jednu rýchlostnú kategóriu nižšiu, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla

Oci, ked sa nebudem drzat tvojich odporucani pojdem do kuta? :lol:
Obrázok používateľa
B;
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 29
Založený: 04. Feb 2005 10:55
Bydlisko: Doma :-) v EU

Odoslaťod aquila » 24. Nov 2009 09:58

najhorsie je, ze kopu aut ma Vmax uplne niekde inde .. typu Vmax 235kmh.. a zozen si zimen pneu na index ZR ..
Obrázok používateľa
aquila
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 506
Založený: 03. Feb 2005 18:08
Bydlisko: doma :)

Odoslaťod B; » 24. Nov 2009 13:18

Odporucam ti kupit si auto s Vmax 85 kmh, viac sa aj tak po novych SK D+R ani dat nebude :lol: :roll:
Obrázok používateľa
B;
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 29
Založený: 04. Feb 2005 10:55
Bydlisko: Doma :-) v EU

Odoslaťod rado » 24. Nov 2009 23:18

Tá samolepka s max rýchlosťou pneu ma tiež dorazila...

Každopádne dnes bola v novinách JOJ ďalšia reportáž na tému GPS vs. nová vyhláška. Ako sa tentokrát vyjadril Jurikovič z ministerstva (predtým som mu skomolil meno) tak pracujú na aktualizácii resp. riešení problému. Pretože ako zistili, problém by bol zrejme aj s palubnými OBU jednotkami pre mýto. Som zvedavý či zlegalizujú aj tie nešťastné slnečné clony. :D

Reportáž je tu, treba sa posunúť približne na 15-tu minútu.
:arrow: http://televizia.joj.sk/tv-archiv/novin ... -2009.html
Obrázok používateľa
rado
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 981
Obrázky: 7
Založený: 27. Feb 2008 20:25
Bydlisko: Dolný Kubín

Odoslaťod racto » 26. Dec 2009 17:21

Minca vás upozorní na to, či sú zimné pneumatiky použiteľné
http://www.dialnice.info/viewtopic.php?p=99357#99357
ach jaj
Obrázok používateľa
racto
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 28
Založený: 22. Okt 2007 11:33
Bydlisko: Detva

Re: vyhláška 464/2009 MDPaT z 3. 11 2009

Odoslaťod superman7 » 10. Jan 2014 05:26

Tak tu sa píše o všetkých smeroch. Potom logicky v zornom poli prekážajú aj A-stĺpiky, volant, atď, keďže výnimku nemajú uvedenú (ako zrkadlá). :) A v zornom poli vodiča oblasti ktorú vodič sediaci v aute vidí) rozhodne sú - a prekážajú. Škoda že sa nepozreli aj na tie slnečné clony - pretože B má pravdu, podľa toho čo vraví Jurkovič z ministerstva, tak zorné pole je čelné sklo a bočné sklá Aj tak je to divne, lebo max je povolene 130kmh, a na to este nezaviedli povinnost nalepky (dufam, ze to tu necitaju)
superman7
nováčik
 
Príspevky: 1
Založený: 09. Jan 2014 13:51


Naspäť na Linky a dokumenty

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

cron