Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic

odkazy na iné fóra, stránky, dokumenty, ktoré sa dotýkajú problematiky

Moderátor: Moderátori

Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic

Odoslaťod legal » 13. Sep 2008 22:52

Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010

1. Úvod

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 1084/2007 zo dňa 19. 12. 2007 Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 (ďalej len „program“). V bode B.1. uvedeného uznesenia vlády uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií úlohu predkladať na rokovanie vlády správu o plnení programu každý rok do 30. septembra.

Cieľom predloženej správy je vyhodnotiť postup prípravy a výstavby nadradenej cestnej infraštruktúry podľa schváleného harmonogramu začínania a odovzdávania stavieb. Správa aktualizuje program o skutočnosti, ktoré boli schválené uzneseniami vlády Slovenskej republiky v hodnotenom období.

Programom bola definovaná sieť nadradenej cestnej infraštruktúry, postup prípravy a výstavby jednotlivých úsekov a určené priority do roku 2010 v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR, cieľmi Dopravnej politiky SR do roku 2015 a operačným programom Doprava na roky 2007 – 2013. Pri príprave programu bol plánovaný finančný rámec stanovený na základe východísk štátneho rozpočtu, plánovaných príjmov a úverových možností Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len „NDS, a. s.“) a prostriedkov určených na výstavbu cestnej infraštruktúry z fondov EÚ. V programovom období výraznou mierou k postupu výstavby prispeje využitie PPP projektov.

2. Aktualizácia siete diaľnic a rýchlostných ciest

Uznesením vlády č. 492/2008 zo dňa 16. júla 2008 k analýze sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja a okresu Topoľčany a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti, v bode B.1. vláda schválila a v bode C.2 uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií rozšíriť sieť rýchlostných ciest o cestu R8 v úseku od R1 Nitra cez Topoľčany po rýchlostnú cestu R2 Hradište v dĺžke cca 65 km. Taktiež, v zmysle dopravnej politiky štátu a zásad na usporadúvanie cestnej siete, začiatky a konce diaľnic a rýchlostných ciest sú umiestnené na hraniciach susedného štátu, diaľnici alebo rýchlostnej ceste, preto bola upravená trasa rýchlostnej cesty R1. Predĺženie trasy rýchlostnej cesty R1 bude v súlade so všeobecnými zásadami a zabezpečí plynulé napojenie na diaľnicu D1 obchádzkou zaťaženého horského priechodu Donovaly.

Uznesením vlády SR č. 266/2008 z 30. apríla 2008 bol doplnený harmonogram prípravy a výstavby o zabezpečenie začatia stavebných prác na rýchlostnej komunikácii R2 v úseku križovatka D1 Mníchova Lehota – Nováky do 31. 12. 2010.

V Správe o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, schválenej uznesením vlády č. 1051/2004, je uvedená rýchlostnú cesta Bratislava – Nové Zámky – Lučenec, pod pracovným označením R7 s celkovou dĺžkou 234 km a má byť v prvej etape pripravovaná v kategórii R 11,5/100 s výhľadovou možnosťou na rozšírenie na kategóriu R 22,5/100. Je potrebné, aby táto rýchlostná cesta bola oficiálne schválená a začlenená do siete rýchlostných ciest.


Aktualizovaná sieť nadradenej cestnej infraštruktúry predstavuje:

Sieť diaľnic

D1 Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trnava – Trenčín - Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina,
D2 št. hranica ČR/SR - Kúty- Malacky–Bratislava - št. hranica SR/MR,
D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité št. hranica SR/PR.
D4 št. hranica Rakúsko/SR - Bratislava – križovatka D2 Jarovce –križovatka Rovinka –križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji–sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko.

Sieť rýchlostných ciest

R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok,
R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice,
R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR,
R4 št. hranica MR/SR - Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR,
R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3,
R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou - Púchov,
R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec,
R8 Nitra – Topoľčany – Hradište – križovatka s R2.


3. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu

3.1 Postup výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v r. 2007

Odovzdané do užívania

Odovzdávanie stavieb do užívania v roku 2007 prebiehalo plne v súlade so stanoveným harmonogramom. Sprejazdnené boli úseky diaľnice D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie (doplnené na plný profil), D1 Važec – Mengusovce (polovičný profil), D2 Bratislava Lamačská – Staré Grunty (v plnom profile), v polovičnom profile D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov v decembri 2007 a v plnom profile v júni 2008. V súlade s harmonogramom bola odovzdaná do predčasného užívania rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota.

Začatie výstavby

V súlade s uznesením vlády SR začala v r. 2007 výstavba úseku diaľnice D1 Matejovce – Jánovce, dobudovanie na 4-pruh. Stavba je súčasťou stavby D1 Mengusovce – Jánovce, III. úsek v km 14,230 – 25,850. Výstavba rýchlostnej cesty R4 Svidník preložka začala v decembri 2007.

Výstavbu diaľnice okolo Považskej Bystrice dlhodobo komplikovali námietky občanov, ktorí sa obávali negatívneho vplyvu umiestnenia diaľnice. Začiatok výstavby II. úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, km 4,900 - 9,595 v januári 2008, znamená posun odovzdania stavby zhotoviteľovi oproti určenému harmonogramu. Kontrahovaný termín na predčasné užívanie je stanovený na 05/2010.

Pri stavbe úseku rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa bolo dôvodom posunu termínu začatia výstavby zrušenie územného rozhodnutia na základe odvolania sa Občianskeho združenia Svätokrížsky občiansky spolok – SOS Žiar nad Hronom. Skutočný začiatok výstavby bol v marci 2008. Kontrahovaný termín na predčasné užívanie je stanovený na 04/2010.


V r. 2007 bolo odovzdaných do užívania v polovičnom profile 33,901 km diaľnic a rýchlostných ciest, dobudovaných 12,904 km na plný profil a dokončená výstavba v plnom profile na 7,915 km. V súlade s harmonogramom bola začatá výstavba na 11,62 km dobudovaním na plný profil diaľnice a 4,573 km rýchlostnej cesty v plnom profile.


3.2 Postup výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v r. 2008

3.2.1 Odovzdané do užívania

Sprejazdnený úsek diaľnice D1 Važec – Mengusovce bude dokončený v plnom profile v septembri 2008 a následne odovzdaný do užívania. V októbri roku 2008 k sprevádzkovaným úsekom pribudnú úseky diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce II. úsek v km 8,00 - 14,230 v plnom profile, Mengusovce – Jánovce III. úsek km 14,230 - 25,850 v polovičnom profile, ktorý je stavebne ukončený. Z rýchlostných ciest je daná do užívania R2 Figa – obchvat, ktorá je stavebne ukončená a odovzdaná v auguste.

V súlade s programom bude sprevádzkovaných v polovičnom profile 11,62 km diaľnic, dobudovaných na plný profil bude 12,22 km a v plnom profile 9,538 km nadradenej cestnej infraštruktúry.

Z dôvodu oneskoreného schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov, prišlo k omeškaniu výstavby úseku rýchlostnej cesty R4 Svidník – preložka. Podľa upraveného harmonogramu bude úsek uvedený do prevádzky v máji 2009.


3.2.2 Začatie výstavby – štátny rozpočet a spolufinancované stavby z fondov EÚ, zdroje NDS, a. s.

V súlade s harmonogramom programu bola začatá výstavba úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, km 0,000 - 4,900 (júl 2008) v plnom profile a výstavba rýchlostnej cesty R3 Trstená – obchvat (apríl 2008) o dĺžke 7,2 km v polovičnom profile. Začiatok výstavby R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa o dĺžke 9,675 km bol presunutý z roku 2007 (marec 2008).

V roku 2008 je plánované začať realizáciu úsekov stavieb R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa (8,372 km v plnom profile), R3 Horná Štubňa – obchvat (4,321 km v polovičnom profile), D2 Križovatka – Stupava, juh (3,2 km v plnom profile), úseky diaľnice D1 Jablonov – Studenec (5,21 km v plnom profile) a D1 Studenec – Beharovce (3,323 km v plnom profile) .

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa

Na základe rozsudku Najvyššieho súdu SR zo dňa 13.9.2005, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby, sa opakoval celý proces prípravy. Opätovný proces EIA bol ukončený vydaním záverečného stanoviska dňa 28.2.2007, následne bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.9.2007. V súčasnosti je spracovaná aktualizovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia pre ponuku. Predpokladaný termín začatia výstavby je 12/2008.

R3 Horná Štubňa – obchvat

Prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa stavby. Predpokladaný termín začatia výstavby je 11/2008.

D2 Križovatka Stupava, juh

Na stavbu je vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. V súčasnosti sa aktualizuje dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku. Po kompletizácii podkladov bude požiadané o vydanie stavebného povolenia. Predpokladaný termín začatia výstavby je 12/2008.

D1 Jablonov – Studenec

Úsek diaľnice má vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo platnosť dňom 31.1.2007. Zabezpečujú sa podklady na verejnú súťaž. Podmienky súťaže sú upravené tak, aby zhotoviteľ stavby spracoval projekt pre stavebné povolenie vrátane inžinierskych činností, majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov a vybavenia stavebného povolenia v zmysle „žltého FIDICu“. („Dodaj a vyprojektuj – postav“). V prípade úspešného tendra bude stavba začatá v roku 2008.

D1 Studenec – Beharovce

Bolo vydané územné rozhodnutie dňa 21.5.2007 na plný profil diaľnice. Právoplatnosť bola potvrdená dňa 28.6.2007. Zabezpečujú sa podklady potrebné pre stavebné konanie. Predpokladaný termín začatia výstavby 12/2008.

3.2.3. Príprava PPP projektov

Naplnenie časového harmonogramu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010 závisí od úspešnosti realizácie projektov verejno-súkromného partnerstva. V prípade neschválenia projektov verejno-súkromného partnerstva, resp. v prípade neskorších termínov ukončenia jednotlivých stavieb, ktoré vyplynú z tendrov na PPP projekty, bude harmonogram výstavby aktualizovaný.

Úseky určené na financovanie formou PPP boli pred začatím verejného obstarávania zaradené nasledovne:

Balík č. 1: D1 Dubná Skala – Turany, D1 Turany – Hubová, D1 Hubová – Ivachnová, D1 Jánovce – Jablonov, D1 Fričovce – Svinia.
Aktuálny stav verejného obstarávania:
- ukončená I. etapa koncesného dialógu s uchádzačmi.

Balík č. 2: R1 Nitra, západ – Selenec, R1 Selenec - Beladice, R1 Beladice – Tekovské Nemce, R1 Banská Bystrica – severný obchvat.
Aktuálny stav verejného obstarávania:
- ukončená I. etapa koncesného dialógu s uchádzačmi.

Balík č. 3: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D1 Lietavská Lúčka – Višňové, D1 Višňové – Dubná Skala.
Aktuálny stav verejného obstarávania pre Balík 3 je nasledovný:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a finalizácia koncesnej dokumentácie.

Nepredpokladaná náročnosť spracovania oznámení o verejnom obstarávaní a zmena poradcu, ako aj rešpektovanie primeraných lehôt pre spracovanie súťažných návrhov spôsobilo otváranie ponúk pre 1. balík 8.1.2008 a pre 2. balík 8.2.2008.

Poradcom doporučený spôsob obstarania projektu - koncesný dialóg síce znamená dlhšie lehoty obstarávania, na druhej strane však zabezpečí lepšiu transparentnosť celého postupu, možnosť hlbšieho posúdenia predkladaných ponúk a tým aj výber skutočne ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, pri súčasnej minimalizácii rizík pre štát.


Stav investičnej prípravy stavieb zaradených do projektov PPP je súčasťou prílohy č. 1. Časový harmonogram verejného obstarávania do podpisu koncesnej zmluvy je v prílohe č. 2.

4. Finančné plnenie programu

Rozvojový program je podkladom na prípravu a zabezpečenie financovania verejných prác. Predmetom sú kapitálové výdavky vynaložené na investičnú prípravu a realizáciu výstavby nových úsekov. Finančné krytie programu je zabezpečené zo štátneho rozpočtu a s využitím spolufinancovania z fondov EÚ, z príjmov NDS, a. s., z výberu za užívanie spoplatnenej infraštruktúry a úverových zdrojov.

4.1 Výdavky na výstavbu v roku 2007 a I. polroku 2008

Celkové čerpanie prostriedkov na zabezpečenie cieľov programu a súvisiacich investičných akcií v réžii NDS, a. s., vrátane vlastných zdrojov bolo vo výške 13,76 mld. Sk. Zo štátneho rozpočtu (bez spolufinancovania projektov z fondov EÚ) bolo určených 7,7 mld. Sk. Kapitálové transfery na výstavbu predstavovali 2,2 mld. Sk (prostriedkov EÚ) a 0,732 mld. Sk (prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie).

K 30. 6. 2008 bolo preinvestovaných vrátane vlastných zdrojov 4,074 mld. Sk. Finančné plnenie prostriedkov štátneho rozpočtu (bez spolufinancovania projektov z fondov EÚ) bolo 0,8 mld. Sk. Kapitálové transfery prostriedkov EÚ predstavovali 0,862 mld. Sk a 0,291 mld. Sk (prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie).

Celkové výdavky NDS, a. s., sú určené nielen na výstavbu nových úsekov určených harmonogramom začínania a odovzdávanie stavieb, ale aj na dofinancovanie stavebných prác na úsekoch odovzdaných do predčasného užívania, modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej siete a stavebné náklady na výstavbu nových úsekov. V súlade so stratégiou programu sú finančné prostriedky určené na investičnú prípravu s cieľom zabezpečiť dostatočný zásobník projektov pre kontinuálny postup výstavby v budúcom období.

4.2 Spoplatnenie diaľnic a rýchlostných ciest

Prípravu a verejné obstarávanie na poskytovateľa „Komplexnej služby elektronického výberu mýta“ zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ako správca výberu mýta. Medzinárodný tender bol vyhlásený v septembri 2007. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje postupom užšej súťaže. V marci 2008 bol termín uzávierky dodania ponúk. Na otváraní ponúk, ktorého sa mohli zúčastniť všetci uchádzači, boli zverejnené obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Detailné informácie o jednotlivých ponukách Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ako verejný obstarávateľ, neposkytuje. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné a členovia komisie nesmú počas vyhodnocovania ponúk poskytovať informácie o ich obsahu.

V súčasnosti prebieha proces revíznych postupov, do jeho ukončenia nemôžu byť prezentované žiadne podrobnosti z dôvodu zamedzenia obštrukcií neuspokojených záujemcov. Nie je možné hovoriť o víťaznom uchádzačovi, nakoľko proces verejného obstarávania nie je doteraz ukončený. Z verejného obstarávania boli vylúčené ponuky, ktoré nespĺňali požiadavky na predmet zákazky, stanovené v súťažných podkladoch. Neúspešní uchádzači podali proti rozhodnutiu o vylúčení ponúk námietky na Úrad pre verejné obstarávanie, kde aktuálne prebiehajú príslušné revízne postupy.


5. Záver

V hodnotenom období bolo použitých 17,8 mld. Sk investičných výdavkov na rekonštrukciu, modernizáciu, prípravu a výstavbu nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR, Dopravnou politikou do roku 2015, operačným programom Základná infraštruktúra 2004 – 2006 a operačným programom Doprava na roky 2007 – 2013. Do užívania v polovičnom profile bolo odovzdaných 33,901 km diaľnic a rýchlostných ciest, dobudovaných na plný profil 12,904 km a v plnom profile bolo odovzdaných 7,915 km. V súlade s programom bola začatá výstavba na úsekoch v polovičnom profil o dĺžke 7,2 km, dobudovanie o dĺžke 11,62 km a v plnom profile o dĺžke 19,148 km.

Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 sa priebežne plní. Program výstavby cestnej infraštruktúry predstavuje z časového hľadiska otvorený dokument, ktorý reaguje na rozvojové tendencie v cestnej doprave, zmeny vo verejnej správe, na aktuálny stav vo finančnom zabezpečení a v ostatnom čase ovplyvňuje harmonogram v značnej miere aj schopnosť investora obstarať rozhodnutia v režime zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a stavebného zákona.
legal
diskutujúci
 
Príspevky: 116
Obrázky: 5
Založený: 11. Máj 2006 19:59

Odoslaťod stanog » 30. Okt 2008 10:22

Podľa nasledovného materiálu Správa o postupe výstavby diaľnic a rýchlostných ciest spolufinancovanej z prostriedkov EÚ ( http://www.rokovanie.sk/appl/material.n ... Zdroj.html ) vláda má len veľa rečí ale reálne sa nerobí nič, resp. veľmi zle a v dohľadnej dobe sa toho (okrem otázneho PPP) veľa stavať nezačne:

Stav prípravy projektovD1 Sverepec – Vrtižer, 1. a 2. úsek Diaľnica D1 v km 0, 000 – 9, 595a) reálny priebeh projektu

1. úsek Diaľnica D1 v km 0, 000 – 4, 900 – stavebné práce : Zmluva o dielo s víťazom verejnej súťaže Doprastav, a.s. bola podpísaná dňa 3. 7. 2008 a dňa 17. 7. 2008 bola zahájená výstavba úseku.

2. úsek Diaľnica D1 v km 4, 900 – 9, 595 – stavebné práce : Zmluva o dielo s víťazom verejnej súťaže Váhostav-SK, a.s. bola podpísaná dňa 12. 12. 2007 a dňa 13. 12. 2008 bola zahájená výstavba úseku.

Diaľnica D1 v km 0, 000 – 9, 595 - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu diaľnice D1: Súťažné podklady boli odsúhlasené MDPT SR dňa 30. 4. 2008. Dňa 30. 4. 2008 bolo odoslané Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka EU. Víťazná ponuka: „Inžinierske združenie SVEREPEC – VRTIŽER“, ktorého členmi sú BUNG Slovensko, s.r.o. (vedúci člen združenia), INFRAM SK, s.r.o., Construction Management, s.r.o., Stavební geologie – Geotechnika, a. s. a Bung Ingenieure AG. (184 844 000 SKK). Dňa 5. 8. 2008 MDPT SR dalo súhlas k podpisu zmluvy.

Zmluva o dielo bola podpísaná 14. 8. 2008.

Na oboch úsekoch bolo do 30. 09. 08 prestavaných viac ako 500 mil. Skb) priebeh prípravy ŽoNFP

ŽoNFP na uvedenú stavbu EK opätovne vrátila koncom júla 2008. Problematickou oblasťou naďalej ostáva proces EIA, konkrétne informovanosť verejnosti, dopad na lokality Natura 2000, odôvodnenie výberu variantov ako i opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie. EK taktiež upozornila na nový problém, ktorým je zmena dizajnu kľúčových častí projektu, ktorá môže mať vážny dopad na schválenie žiadosti, či už vo vzťahu k procesu EIA, VO alebo odôvodneniu vysokých nákladov projektu. Pripomienky boli oficiálne postúpené NDS, a.s., pričom MDPT SR spolu s JASPERS poskytli NDS, a.s. informácie o krokoch potrebných na ich zapracovanie do žiadosti. ŽoNFP je potrebné zo strany NDS, a.s. prepracovať, doplniť povinné prílohy a postúpiť oficiálne cez ITMS na RO (MDPT SR). Po rokovaniach RO na DG REGIO a DG ENVIRO sa ukazuje, že RO vie, spoločne s JASPERS, spoľahlivo odstrániť zistené nedostatky v oblasti EIA napriek pretrvávajúcemu Infringementu EK voči SR z dôvodu nekompatibility zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a v krátkom čase tak zabezpečiť odsúhlasenie Žiadosti. Avšak aj náznak toho, že by projekt mohol byť technicky, technologicky či dizajnovo zmenený (aj keď formou platného stavebného povolenia) vyvoláva u vedúcich predstaviteľov DG REGIO a DG ENVIRO mimoriadne rozpaky až pochybnosti o správnosti procesu prípravy projektu v SR. NDS, a. s. má neustále problém zhromaždiť podklady k ŽoNFP v zmysle platnej Zmluvy s RO a v zmysle Work flow pre daný projektD3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. úsek Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)

a) reálny priebeh projektu

Kolaudácie diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) boli uskutočnené 4. 12. 2007 a 5. 6. 2008. Dňa 5. 6. 2008 bola celá stavba daná do užívania.b) priebeh prípravy ŽoNFP

RO v spolupráci s JASPERS a zástupcom konečného prijímateľa pracujú na žiadosti paralelne počas prípravy žiadosti pre projekt D1, pričom jej postúpenie na EK bude nasledovať až po uzavretí pilotnej žiadosti na D1 Sverepec - Vrtižer.

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie


a) reálny priebeh projektu

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I. etapa – stavebné práce : Zmluva o dielo s víťazom verejnej súťaže Združenie R1 SSŽ – Eurovia bola podpísaná dňa 13. 2. 2008 a dňa 26. 2. 2008 bola zahájená výstavba úseku.

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa – stavebné práce : Termín otvárania ponúk: 17. 9. 2008, predložené boli 2 ponuky. Dňa 19. 9. 2008 sa uskutočnilo vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Obidve ponuky splnili podmienky účasti. Víťazná ponuka: Doprastav, a.s. , Inžinierske stavby, STRABAG (3 120 660 440 SKK) Dňa 6.10. 2008 uplynula lehota na predkladanie námietok uchádzačov.

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I. a II. etapa - činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu : Víťazná ponuka: AMBERG (124 440 800 SKK). MDPT dalo 2.10. 2008 súhlas k podpisu zmluvy. Zmluva by mala byť podpísaná v 41. týždni.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Žiadosť o NFP bola doručená na MDPT SR 9. 4. 2008. Vzhľadom na nedostatočnú kvalitu niektorých častí (CBA, EIA, Full Report), ktoré sú problémové pri všetkých žiadostiach, bola táto otvorená a MDPT SR v spolupráci s konzultantom STAR a JASPERS pripravuje jej novú verziu, čiže ide o obdobný postup ako pri žiadosti pre projekt D3.D1 Jablonov – Studeneca) reálny priebeh projektu

Vzhľadom k pomerne veľkému omeškaniu prípravy dokumentácie projektu, na ktorý bol získaný grant TEN – T EÚ, laboruje Prijímateľ už niekoľko mesiacov v rozhodovacom procese o použití najrýchlejšieho spôsobu realizácie uvedenej stavby. Pôvodne sa zdalo, že je možné dodržať naplánovaný termín začiatku výstavby pri uplatnení postupu podľa tzv. žltého FIDIC-u, čiže podmienky súťaže by boli upravené tak, aby zhotoviteľ stavby spracoval projekt pre stavebné povolenie vrátane inžinierskych činností a vybavenia stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia (podrobný inžiniersko – geologický prieskum, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre ponuku) na uvedenú stavbu je rozhodnutím EK K (2007)1543 zaradená na financovanie z TEN-T. Pri postupe, keď by celá uvedená dokumentácia bola zabezpečovaná cez žltý FIDIC by mohlo byť ohrozené vyčerpanie alokovaných finančných prostriedkov vo výške 111 180 000 SKK (z toho 54 400 000 SK z ES).

28. 09. 2008 boli doručené na MDPT SR súťažné podklady na „Činnosť stavebného dozoru o poskytnutí služieb pre projekt D1 Jablonov – Studenec“ a 16. 9. 2008 bolo na NDS a.s. zaslané stanovisko SRP MDPT SR k predloženým súťažným podkladom na „Činnosť stavebného dozoru o poskytnutí služieb pre projekt D1 Jablonov – Studenec“ – súťažné podklady neboli schválené, MDPT SR žiada zabezpečiť procesy verejného obstarávania osobitne pre každý predmet zákazky – poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác.

Termín predloženia SP na RO bol, podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008: 31. 7. 2008 .b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 30. 5. 2008 / nesplnený.D1 Studenec – Behárovcea) reálny priebeh projektu

Dokumentácia k stavebnému povoleniu bola dodaná 03/2007 a NDS a.s. pripravuje žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu, zabezpečujú sa podklady na vyňatie pôdy z PPF, LPF a ostatné vyjadrenia organizácií a prebieha majetkoprávne vysporiadanie. Následne bude požiadané o stavebné povolenie, predpoklad vydania stavebného povolenia 01/2009. NDS zaslala 2. 10. 2008 na MDPT súťažné podklady na stavebné práce a na výkon činnosti stavebno-technického dozoru na uvedenú stavbu. SP sú v štádiu pripomienkovania zo strany MDPT SR.

Termín predloženia SP na RO bol podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 30. 5. 2008b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 31. 3. 2008 / nesplnený.

D3 Svrčinovec – Skalité


a) reálny priebeh projektu

Dodaná DSP a DP pre diaľnicu D3 Svrčinovec – Skalité v plnom profile. Majetkoprávna dokumentácia (časť G- dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie a časť H - dokumentácia pre vyňatie pôdy) pre DSP a DP nebola dodaná 08/2008. Štátna expertíza ešte nebola vykonaná, i keď NDS, a.s. o to požiadala, MVRR SR vrátilo dokumentáciu a žiada, aby bola prepracovaná.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 30. 9. 2008.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 31. 7. 2008 / nesplnený.D3 Oščadnica – Čadca Bukov


a) reálny priebeh projektu

V súčasnosti je spracovaná technická štúdia, ktorej úlohou je preveriť a navrhnúť riešenia dostavby druhého profilu diaľničného úseku, pričom rozhodujúcim objektom je tunel Horelica. Tento úsek diaľnice nie je vo fáze aktívnej prípravy.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008: 30. 4. 2009.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č.42/2008: 27. 2. 2009.D3 Čadca Bukov – Svrčinovec


a) reálny priebeh projektu

V súčasnosti sa riešia na Krajskom stavebnom úrade v Žiline požiadavky účastníkov územného konania v odvolacom konaní voči územnému rozhodnutiu, vydanému v septembri 2007. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Žiline (informácia zo 16.9.2008) by údajne do 2 týždňov malo byť hotové a malo by potvrdiť právoplatnosť územného rozhodnutia). Po správoplatnení územného rozhodnutia sa začnú pripravovať na NDS, a. s. podklady pre verejnú súťaž na vypracovanie DSP, DP a AD.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 02/2011.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 12/2010.D1 Prešov západ – Prešov juh – tunel


a) reálny priebeh projektu

V súčasnosti vypracováva Dopravoprojekt a.s. DÚR a DSZ s termínom dodania 31. 10. 2008. Dňa 21. 8. 2008 boli na externom pracovnom rokovaní na NDS a.s, IO Prešov prezentované a odsúhlasené technické riešenie stavby, návrh križovatiek a tunela Prešov.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 01/2011.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 01/2010.R4 Košice – Milhosť


a) reálny priebeh projektu

Prebieha pripomienkovanie súťažných podkladov na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre ponuku v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a výkon autorského dozoru. 28. 8. 2008 zaslala NDS, a. s. opravenú verziu opätovne na MDPT. Dňa 8. 9. 2008 bola zaslaná listom žiadosť MDPT SR na NDS, a.s. o doplnenie súťažných podkladov, v ktorých nebol zapracovaný Metodický pokyn MDPT SR č. 6/2008, Príloha č. 3 (Zásady poskytovania finančných náhrad za vypracovanú PD).

K 3. 10. 2008 nebola na MDPT SR zaslaná konečná doplnená verzia súťažných podkladov.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 30. 6. 2009.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č.42/2008: 30. 4. 2009.

R2 Lipovník – Jablonov nad Turňou


a) reálny priebeh projektu

Technická štúdia dodaná 12/2007. V súčasnosti sa vypracováva zámer EIA s termínom dodania 30. 11. 2008.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 01/2013.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008: 11/2012.

R2 Oždany – Zacharovce


a) reálny priebeh projektu

Vypracováva sa DSZ a DÚR. Termín dodania dokumentácie 31. 10. 2008.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 12/2010.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 10/2010.

R2 Pstruša – Kriváň


a) reálny priebeh projektu

Dňa 30. 4. 2008 bola dodaná DUR a DSZ. DSZ predložená na štátnu expertízu.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 26. 2. 2010.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č.42/2008: 4. 12. 2009.

R2 Ruskovce – Pravotice


a) reálny priebeh projektu

Dňa 5. 8. 2008 sa uskutočnilo prerokovanie návrhu Protokolu o vykonaní štátnej expertízy. Dňa 14. 8. 2008 bol na MDPT SR doručený Protokol č.18/2008 o vykonaní štátnej expertízy. Územné konanie sa uskutočnilo dňa 23.7.2008, predpoklad vydania ÚR do 10. 10. 2008.

Termín predloženia SP na RO podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 04/2010.b) priebeh prípravy ŽoNFP

Termín predloženia ŽoNFP na EK podľa rozhodnutia ministra DPT SR č. 42/2008 : 02/2010.Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvata) reálny priebeh projektu

Súťaž na vypracovanie dokumentácie stavebného rozhodnutia (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutia (DÚR) ukončená výberom úspešného uchádzača – HBH projekt, spol. s r.o. s najnižšou cenou ponuky - 15 474 300 SKK. V súčasnosti sa vypracováva DSZ a DÚR. Termín dodania dokumentácie 31. 10. 2008.. Vypracovanie projektovej dokumentácie je súčasťou projektu „Projektová príprava úsekov rýchlostnej cesty R4“ v rámci OPZI 2004 – 2006.ZáverNapriek množstvu ústretových krokov zo strany EÚ, JASPERS a samotného riadiaceho orgánu MDPT SR, ako aj skutočnosti, že po dlhodobých rokovaniach ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s predstaviteľmi EÚ bol Operačný program doprava podpísaný EÚ ako prvý operačný program pre Slovenskú republiku už 13. 09. 2007. Súčasný postoj RO k implementácii OPD je veľmi kritický.Stanoviská EÚ k predloženým ŽoNFP nedávajú nádej na vyčerpanie akýchkoľvek finančných prostriedkov na stavby OPD ešte v roku 2008. Prijímateľ (NDS, a. s.) neplní dôsledne Rozhodnutia ministra, ako najvyššieho predstaviteľa rezortu, ale aj RO. Prostriedky získané z mimoriadnych grantov TEN – T určené na projektovú prípravu stavieb budú poväčšine postupne vrátené do rozpočtu EÚ, pretože Prijímateľ nebol schopný zabezpečiť korektnosť postupov pre realizáciu ich čerpania na úrovni legislatívy EÚ.

EÚ neakceptuje neštandarné riešenia a aj to je jeden z dôvodov, prečo minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako hlavný predstaviteľ RO OPD zaviaže Prijímateľa k prijatiu závažných opatrení smerujúcich k urýchleniu prípravy a realizácie projektov OPD 2007 – 2013.
stanog
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 46
Založený: 29. Jan 2008 12:05
Bydlisko: Do Senca to mám na skok ale do/z Bratislavy často aj hodiny...

Odoslaťod Lionheart » 05. Nov 2009 15:36

Zatiaľ medzi nezaradenými materiálmi na rokovanie vlády ... http://www.rokovania.sk/appl/material.n ... Zdroj.html


Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010


1. Úvod

Vláda svojim uznesením č. 1084/2007 schválila Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010. V tomto materiáli určila stratégiu programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, jeho priority, návrh na nové definovanie rozsahu diaľnic a rýchlostných ciest a harmonogram začínania a odovzdávania stavieb na roky 2007 – 2010, jeho finančný rámec, krytie a rozvojové tendencie na roky 2011 – 2013.

Uznesením vlády č. 882/2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010, uložila vláda ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií v bode B.1. predložiť na rokovanie vlády, každoročne do 31. októbra, správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 s príslušnou aktualizáciou programu na ďalšie rozpočtové obdobie.

V bode B.2. uvedeného uznesenia vláda uložila úlohu zabezpečiť dodržiavanie zmluvnej ceny diela stavieb začatých od roku 2008 tak, aby dodatky k zmluve nepresahovali 10 % zo zmluvnej ceny do 31. októbra každoročne.

2. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu začatia a odovzdania stavieb do užívania v období jún 2008 – september 2009

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vytvoriť podmienky pre výstavbu a sprevádzkovanie 100 km diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2010.

Programom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010, schváleným vládou v decembri 2007, bol stanovený postup prípravy a výstavby nad rámec Programového vyhlásenia vlády.


2.1 Plnenie harmonogramu začatia výstavby v roku 2008

§ R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa: pri stavbe úseku rýchlostnej cesty v dĺžke 9,6 km bolo dôvodom posunu termínu začatia výstavby zrušenie územného rozhodnutia na základe odvolania sa občianskeho združenia Svätokrížsky občiansky spolok – SOS Žiar nad Hronom. Skutočný začiatok výstavby bol v marci 2008. Plánované predčasné odovzdanie je 11/2009, zmluvný termín ukončenia je 03/2010.§ R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa: výstavba rýchlostnej cesty v dĺžke 8,4 km, začala 11/2008. Zmluvný termín spojazdnenia a ukončenia je 11/2010.§ R3 Trstená – obchvat: stavba bola začatá v súlade s harmonogramom programu 04/2008, o dĺžke 7,2 km v polovičnom profile . Stavba sa realizuje v polovičnom profile a stavebné práce sú realizované v súlade so schváleným harmonogramom. Prvý úsek v dĺžke cca 2,9 km plánujeme dať do predčasného užívania v 11/2009. Celý úsek v ½ profile bude daný do prevádzky v 10/ 2010.§ R3 Horná Štubňa – obchvat: stavebné práce na rýchlostnej ceste boli začaté v 12/2008 o dĺžke 4,3 km. Rýchlostná cesta je vo výstavbe v polovičnom profile. Všetky mostné objekty sú založené a zemné práce sa realizujú na celom úseku. Predpokladaný termín uvedenia do predčasného užívania je 10/2010.§ R4 Svidník preložka: predmetný úsek rýchlostnej cesty v dĺžke 4,6 km mal byť uvedený do prevádzky v roku 2009. V júli 2009 došlo k havárii násypu na zemnom telese rýchlostnej cesty, ktorá bráni užívaniu predmetnej komunikácie. V súčasnosti vykonávame podrobné definovanie príčin poruchy a bude určený spôsob sanácie rýchlostnej cesty. Predpoklad uvedenia úseku rýchlostnej cesty R4 do prevádzky je 05/2010.§ D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek: stavba v dĺžke 4,9 km bola začatá v súlade s harmonogramom programu v termíne 07/2008. Zmluvné ukončenie úseku je 11/2010.§ D1 Sverepec – Vrtižer, II. úsek: stavba v dĺžke 4,7 km bola začatá s oneskorením v 01/2008. Zmluvné ukončenie úseku je 07/2010.§ D1 Jablonov – Studenec: začatie výstavby úseku diaľnice v dĺžke 5,2 km, bolo presunuté z roku 2008 na rok 2009. K posunu termínu došlo z dôvodu hľadania optimálnej formy riešenia financovania stavby a jej prípravy. V roku 2008 bola verejná súťaž na zhotoviteľa stavby, ktorej výsledkom bolo podpísanie zmluvy so zhotoviteľom v 03/2009. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie a 04/2009 začali stavebné práce. Termín odovzdania stavby do predčasného užívania je 06/2010.§ D1 Studenec – Behárovce: začatie výstavby úseku diaľnice v dĺžke 3,5 km, bolo presunuté z roku 2008 na rok 2009. V čase prípravy sa na uvedenú stavbu nevzťahoval zákon č.669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 z.z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, nebolo možné v reálnom čase zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a v súčasnosti sa nachádza v štádiu rozpracovanosti. V roku 2008 bola verejná súťaž na zhotoviteľa stavby, ktorej výsledkom je podpísanie zmluvy so zhotoviteľom predmetného úseku diaľnice dňa 26.3.2009. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie a 04/2009 začali stavebné práce. Termín odovzdania stavby do predčasného užívania je 05/2010.§ D2 Križovatka Stupava juh : začatie výstavby, bolo presunuté z roku 2008 na rok 2009. Obdobne ako pri príprave stavby D1 Studenec – Behárovce prišlo k omeškaniu začatia stavby z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov. Stavba sa začala realizovať v termíne 05/2009. Ukončenie stavby v zmysle uzatvorenej ZoD je 03/2011.Rok 2008
Začatie výstavby

Názov stavby
Km
Plánované

(uzn.vl.č.882/2008)
Skutočné
Sklz v mesiacoch

D1
Sverepec–Vrtižer I. úsek (ŠR+KF+NDS)
4,900
07/08
07/08
0

D1
Dubná Skala - Turany (PPP)
16,540
D1
Turany - Hubová (PPP)
13,580
D1
Hubová - Ivachnová (PPP)
15,250
D1
Jánovce - Jablonov (PPP)
18,540
Realizuje sa finančné uzavretie

D1
Jablonov – Studenec (ŠR)
5,200
12/08


04/09
4

D1
Studenec – Beharovce (ŠR +KF +NDS)
3,500
07/08
04/09
9

D1
Fričovce - Svinia (PPP)
11,220
Dňa 8. júla 2009 zasadala komisia na vyhodnotenie ponúk a vybrala úspešného uchádzača, s ktorým momentálne sa uskutočňujú technické, právne a finančné rokovania

D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)
11,320

D1
Privádzač Lietavská Lúčka (PPP)
4,250

D1
Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)
5,400

D1
Višňové - Dubná Skala 2 - rúrový tunel (PPP)
8,110

D2
Križovatka Stupava juh (ŠR)
3,200
12/08
05/09
5

R1
Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa (ŠR+ERDF+NDS)
8,400
07/08
11/08
4

R3
Horná Štubňa – obchvat (ŠR)
4,320
09/08
12/08
3

R3
Trstená obchvat (ŠR)
7,200
08/08
04/08
-4

Rok 2009
Začatie výstavby

Názov stavby
Km
Plánované
Skutočné
Sklz v mesiacoch

D1
Bratislava – Trnava (rozšírenie diaľnice)


03/09
0

D1
Jablonov – Studenec (ŠR+KF+NDS)
5,200
05/09
04/09
-1

D1
Studenec – Behárovce (ŠR+KF+NDS)
3,500
03/09
04/09
1

D2
Križovatka Stupava juh (ŠR)
3,200
03/09
05/09
2

D3
Žilina, Strážov – Žilina, Brodno
4,250


10/09D3
Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto
10,118
11/09R1
Nitra Západ - Selenec (PPP)
12,600

04/09


R1
Selenec - Beladice (PPP)
18,970

04/09


R1
Beladice - Tekovské Nemce (PPP)
14,310

04/09


R1
Banská Bystrica, sev. obchvat (PPP)
5,650

04/09


2.2 Plnenie harmonogramu odovzdávania stavieb do užívania v roku 2008 a 2009Úsek diaľnice D1 Važec – Mengusovce bol dokončený v plnom profile v septembri 2008 a následne odovzdaný do užívania. Z rýchlostných ciest bola daná do užívania R2 Figa – obchvat. V decembri roku 2008 k sprevádzkovaným úsekom pribudli úseky diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce II. úsek v km 8,00 - 14,230 v plnom profile, Mengusovce – Jánovce III. úsek km 14,230 - 25,850 v polovičnom profile, ktorý je stavebne ukončený.2008
Odovzdané do užívania
profil
km
porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

D1 Važec – Mengusovce (ŠR)
2/2
0,0
12,2

D1 Mengusovce – Jánovce II. úsek (ŠR+KF+NDS)
plný
6,2
12,4

D1 Mengusovce – Jánovce III. úsek (ŠR+KF+NDS)
1/2
11,6
11,6

D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov (ŠR+KF+NDS)
2/2
0,0
4,2

R2 Figa – obchvat (ERDF)
1/2
3,3
3,3

spolu

21,1
43,7
2009
Odovzdané do užívania
profil
km
porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

D1 Mengusovce – Jánovce I. úsek (ŠR+KF+NDS)
plný
8,0
16,0

D1 Mengusovce – Jánovce III. úsek (ŠR+KF+NDS)
2/2
0,0
11,6

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I.et. (ŠR+ERDF+NDS)
plný
9,4
18,8

R3 Trstená, obchvat - I. časť (ŠR)
1/2
2,4
2,4

spolu

19,8
48,8
3. Príprava projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP)

Dňa 23. septembra 2009 bol predložený na rokovanie vlády SR materiál ,,Návrh na uzavretie Dodatku č. II. ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na balík č. 1 projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP.“ Vláda SR tento materiál prerokovala a schválila a uznesením č. 661/2009 uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií uzavrieť Dodatok č. II ku koncesnej zmluve do 22. októbra 2009. Dodatok č. II bol uzavretý medzi Slovenskou republikou zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s. dňa 23. septembra 2009. Dodatok č. II ku koncesnej zmluve bol uzavretý z dôvodu stále pretrvávajúcej krízy na finančných trhoch a súvisiaceho nedostatku likvidity bánk. Toto znemožnilo koncesionárovi získať dostatočné financovanie a zabezpečiť dosiahnutie finančného uzavretia projektu v predpokladanom termíne, a to do 15. októbra 2009. Z vyššie uvedených objektívnych príčin, aj napriek tomu, že MDPT SR ako aj koncesionár vynaložili primerané úsilie na dosiahnutie predpokladaného termínu, nie je možné splniť uvedený cieľ. Dodatkom č. II sa preto posúva termín dňa účinnosti koncesnej zmluvy, resp. finančného uzavretia, a to na 15. február 2010. V nadväznosti na to sa upravujú aj jednotlivé termíny pre povolenia na predčasné užívanie a kolaudačné rozhodnutia jednotlivých úsekov diaľnice D1 ktoré sú súčasťou 1. balíka PPP projektov. Zmeny, ktoré priniesol Dodatok č. II majú za cieľ okrem iného aj podporiť okamžité začatie prác. Vzhľadom na to, že tento projekt predstavuje jeden z potrebných stimulov pre národné hospodárstvo a urýchlené začatie stavby predmetných úsekov bude značným prínosom pre oživenie ekonomickej aktivity sa koncesionárovi umožňuje začať s prácami ešte predtým ako dosiahne finančné uzavretie projektu.

V prípade balíka č. 2 bola stanovená lehota finančného uzavretia do 30. júna 2009. Vzhľadom na to, že banky predložili nové podmienky znamenajúce prenos ďalších rizík na štát, k finančnému uzavretiu balíka č. 2 objektívne nemohlo dôjsť v určenom termíne. Z vyššie uvedenej situácie vyplynula potreba uzavretia dodatku č. II ku koncesnej zmluve balíka č. 2. Dodatok č. II bol medzi SR zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a spoločnosťou GRANVIA, a.s. uzavretý dňa 23. júla 2009. Po následných rokovaniach bola dňa 27. augusta 2009 uzavretá Priama zmluva medzi SR zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a spoločnosťou GRANVIA, a.s. a došlo k finančnému uzavretiu balíka č. 2 a tým zanikla potreba prípravy alternatívneho plánu výstavby rýchlostnej cesty R1. Od uvedeného dňa účinnosti koncesnej zmluvy sa realizujú stavebné práce na rýchlostnej ceste R1 podľa koncesnej zmluvy v plnom rozsahu.

Snaha doviesť do úspešného konca jednotlivé PPP projekty je významným spôsobom ovplyvnená globálnou finančnou krízou. Projekt rýchlostnej cesty R1, ako aj projekt diaľnice D1, sú krízou finančných inštitúcií značne zasiahnuté. Reálne spustenie PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete je ovplyvňované najmä financovaním samotnej výstavby, následnými rokovaniami s bankami a v konečnom dôsledku finančným uzavretím projektov. V balíku č. 3 (verejné obstarávanie koncesie na stavebné práce, a to koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Dubná Skala, projekt PPP) dňa 8. júla zasadala komisia na vyhodnotenie ponúk a vybrala úspešného uchádzača, a to konzorcium Dubná Skala.Stav prípravy stavieb PPP:Na všetky stavby financované formou PPP sú vydané právoplatné stavebné povolenia.

Balík č. 1 - diaľnica D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov a Fričovce - Svinia
Balík č. 2 - rýchlostná cesta R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat
Balík č. 3 - diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Dubná Skala.


4. Stav a čerpanie rozpočtu na prípravu a výstavbu k 31.12.2008Skutočné čerpanie výdavkov na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest k 31.12.2008 bolo vo výške 10 442 066 mil. Sk, v tom:Trieda podtrieda
700 Kapitálové výdavky v Sk
v EUR

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest (NDS, a.s.)
7 883 122 412,69
261 671 726

Projekty PPP
360 194 173,00
11 956 256

NDS, a.s. - ERDF 1. PO
550 191 135,31
18 263 000

NDS, a.s. - Spolufin. ERDF 1. PO
146 717 636,10
4 870 133

NDS, a.s. - ERDF 2. PO
0,00
0

NDS, a.s. - Spolufin. ERDF 2. PO
0,00
0

NDS, a.s. - Kohézny fond 1. PO
1 111 361 855,86
36 890 455

NDS, a.s. - spolufinancovanie KF 1. PO+EIB
390 478 489,88
12 961 511

NDS, a.s. - Kohézny fond 2. PO
0,00


NDS, a.s. - spolufinancovanie KF 2. PO
0,00


Spolu výstavba diaľnic, rýchlostných ciest
10 442 065 702,84
346 613 081


5. Finančný rámec prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v období rokov 2010 až 2012V nadväznosti na schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 – 2012 (uznesenie vlády č.692/2009) sú na plnenie programu rozpísané nasledovné limity výdavkov :

(v tis. Sk/eur)
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012


v tis. Sk
v eur
v tis. Sk
v eur
v tis. Sk
v eur

štátny rozpočet
4 200 000
139 414 460
3 800 000
126 136 891
3 800 000
126 136 891

prostriedky EÚ PO 2007-2013
11 101 645
368 507 103
11 254 760
373 589 579
4 798 343
159 275 811

spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k prostriedkom EÚ PO 2007-2013
1 959 114
65 030 666
1 986 134
65 927 573
929 120
30 841 128

Spolu
17 260 759
572 952 229
17 040 894
565 654 043
9 527 463
316 253 830


Pôvodný návrh výdavkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest bol 447 673 898 Eur. Vláda schválila 572 952 229 Eur a preto je vládou schválený rozpočet na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vyšší o 125 mil. Eur.V súvislosti s úpravou rozpočtu kapitoly MDPT SR na rok 2010 došlo ku kráteniu výdavkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest zo štátneho rozpočtu, avšak aj k zvýšeniu prostriedkov z fondov EÚ. Táto stratégia je v súlade s politikou EK, keďže čerpanie prostriedkov z fondov EÚ je chápané ako europomoc a v čase krízy je nevyhnutná.Stav čerpania rozpočtu na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest k 30. 9. 2009 je 241 089 761 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 29 %.

6. Plnenie súvisiacich uznesení vlády6. 1 Plnenie bodu B.2 uznesenia vlády č. 882/2008

V bode B.2. uvedeného uznesenia je úloha pre ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií zabezpečiť dodržiavanie zmluvnej ceny diela stavieb začatých od roku 2008 tak, aby dodatky k zmluve nepresahovali 10 % zo zmluvnej ceny. Prehľad dodatkov k zmluvným cenám je v nasledovnej tabuľke.Z uvedeného prehľadu vyplýva, že na žiadnu stavbu začatú v roku 2008 nebolo prekročené 10% zvýšenie zmluvnej ceny formou dodatku.(Zdroj NDS,a.s.)

Zoznam stavieb začatých od r.2008
Cena diela bez DPH
Hodnota dodatkov bez DPH
%

v Sk
v €
v Sk
v €

D1/0126 Jablonov - Studenec
1 474 629 904,22
48 948 745,41
0,00
0,00
0,00%

D1/1031 Studenec - Behárovce
609 003 227,57
20 215 203,73
0,00
0,00
0,00%

D1/0197 Sverepec - Vrtižer I. úsek
4 442 558 264,00
147 465 918,61
14 943 845,87
496 044,81
0,34%

D1/1015 Sverepec - Vrtižer II. úsek
3 788 287 460,00
125 748 106,62
135 200 918,26
4 487 848,31
3,57%

D2/1178 Križovatka Stupava Juh
614 855 793,00
20 409 423,16
0,00
0,00
0,00%

R1/0208 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. et.
1 560 104 140,00
51 785 970,26
105 847 242,86
3 513 484,79
6,78%

R1/1021 Žarnovica - Šášovské Podhradie II. et.
3 120 660 440,00
103 586 949,48
0,00
0,00
0,00%

R3/0800 Horná Štubňa - obchvat
585 750 569,13
19 443 356,87
0,00
0,00
0,00%

R3/0803 Trstená - obchvat
1 178 449 734,73
39 117 364,89
38 420 280,93
1 275 319,69
3,26%


6.2 Uznesenie vlády č. 226/1997 k správe o priebehu a výsledkoch pracovného stretnutia predsedov a členov vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny v Užhorode v dňoch 6. a 7. marca 1997V tomto uznesení, v bode B.19b, bola uložená úloha ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií v spolupráci s ukrajinskou stranou, ministrom financií a ministrom vnútra :

b) vytvoriť podmienky pre možnosť otvorenia cestného hraničného priechodu Ubľa-Malyj Bereznyj aj pre medzinárodnú kamiónovú dopravu.

Termín: priebežneNavrhujeme túto úlohu zrušiť.Odôvodnenie:

Ukrajinská strana nemá vybudovanú a ani v krátkej dobe neplánuje vybudovať cestnú infraštruktúru potrebnú na zmenu charakteru cestného hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj aj pre medzinárodnú kamiónovú dopravu. Colné riaditeľstvo SR realizuje v súčasnosti rekonštrukciu priechodu bez zvýšenia zaťažiteľnosti. Z pohľadu schválenej koncepcie výstavby a rekonštrukcie colných priechodov na vonkajších hraniciach s EÚ na obdobie rokov 2005 – 2010 a výstavby nového priechodu Čierna – Solomonovo pre dopravu bez obmedzenia, bude účelné úlohu zrušiť.7. ZáverPredpokladaný harmonogram odovzdávania stavieb v roku 2010 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.Prehľad stavieb, ktoré budú odovzdané do užívania v roku 2010 (Zdroj NDS,a.s.)

do 06/2010
profil
km
porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

D1 Sverepec – Vrtižer
plný
9,6
19,2

D1 Jablonov – Studenec (pravá strana)
1/2
5,2
5,2

D1 Studenec – Beharovce
plný
3,5
7,0

D1 Svinia - Prešov
plný
8,0
16,0

R4 Svidník – preložka
1/2
4,6
4,6

spolu

30,9
52,0
do konca roka 2010
profil
km
porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

D2 Križovatka Stupava juh .
plný
3,2
6,4

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa
plný
8,4
16,8

R3 Trstená – obchvat II. časť
1/2
4,8
4,8

R3 Horná Štubňa – obchvat
1/2
4,3
4,3

spolu

20,7
32,3

spolu rok 2010

51,6
84,3
V programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 si vláda stanovila cieľ - v rokoch 2007 až 2010 odovzdať do užívania 251 km diaľnic a rýchlostných ciest. Z nasledovného prehľadu je zrejmé, že cieľ bude splnený.Sumár diaľnic a rýchlostných ciest odovzdaných do užívania v km

rok
porovnávacie kritérium ½ profil –dĺžka km

Druhý polrok 2006
44,4

2007
41,7

2008
43,7

2009
48,8

2010
84,3

Spolu 2006 - 2010
262,9
V období 2008 a 2009 bolo, resp. bude odovzdaných do užívania 41 km úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, t.j. podľa hodnotiaceho kritéria v polovičnom profile 93 km. Pri plnení programu do konca roka 2010 bude odovzdaných ďalších 52 km, čo znamená podľa hodnotiaceho kritéria 84 km diaľnic a rýchlostných ciest v polovičnom profile.Stav diaľničnej siete a rýchlostných ciest k 1.1.2009

Diaľničná sieť : plánovaná 704,7km

z toho :v prevádzke 369,3 km vo výstavbe 51,9 km v príprave 283,5kmRýchlostné cesty : plánované 1214,61 km z toho:

v prevádzke 213,63 km vo výstavbe 29,77 km v príprave 971,21km
Lionheart
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 67
Založený: 10. Dec 2007 13:24
Bydlisko: Milky way

Odoslaťod B; » 05. Nov 2009 18:10

V období 2008 a 2009 bolo, resp. bude odovzdaných do užívania 41 km úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, t.j. podľa hodnotiaceho kritéria v polovičnom profile 93 km


Ako moze zo 41 km dialnic vzniknut 93 km v polovicnom profile?
:shock:
Obrázok používateľa
B;
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 29
Založený: 04. Feb 2005 10:55
Bydlisko: Doma :-) v EU

Odoslaťod Andrej » 05. Nov 2009 18:14

novy asfalt, nove zvodidla, strihanie krikov... to vsetko sa pocita ;)
Andrej
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 608
Založený: 08. Feb 2005 16:57

Odoslaťod i15 » 05. Nov 2009 18:21

moze to byt kvoli poloprofilom na Vazec-Mengusovce a Hric.podhradie-Strazov, ktore boli otvorene este v roku 2007, ale tie porovnavacie kriteria su aj tak dost zamotane
Obrázok používateľa
i15
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 827
Založený: 21. Jan 2007 20:49
Bydlisko: vo výslužbe

Odoslaťod sergej » 05. Nov 2009 18:38

B; napísal:
V období 2008 a 2009 bolo, resp. bude odovzdaných do užívania 41 km úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, t.j. podľa hodnotiaceho kritéria v polovičnom profile 93 km


Ako moze zo 41 km dialnic vzniknut 93 km v polovicnom profile?
:shock:

Ako sudruh splni plan? Nasobi bulharskou konstantou. A co robi sudruha sudruhom? Nasobi tak, aby sa dostal nad plan. A tak uz o par mesiacov budeme moct vyuzivat o 263 km viac dialnic ako pred nastupom nasej laskavej vlady. No hotovy dopravny raj na zemi.
Obrázok používateľa
sergej
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 160
Založený: 20. Feb 2005 09:28
Bydlisko:

Odoslaťod Andrej » 05. Nov 2009 18:42

Btw, keby sa rovnakym sposobom pocitali km aj za dzurindu, vratane otvorenych usekov v r. 2006 (resp. v prvych dnoch januara 2007, kedy dobre vieme, preco sa presunulo otvorenie ;)), tak by vyslo mozno aj vyssie cislo ako teraz... aj s rozvratenou ekonomikou a bez eurofondov :roll:
Andrej
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 608
Založený: 08. Feb 2005 16:57

Odoslaťod aquila » 05. Nov 2009 20:32

este aj najazdove rampy, odpocivadla, prelozky ... no fantazii sa medze nekladu ;)

najhorsie je, ze priemerny ficovolic tomu aj uveri.. lebo ten sa dalej ako do krcmy obycajne nedostane :(
Obrázok používateľa
aquila
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 506
Založený: 03. Feb 2005 18:08
Bydlisko: doma :)

Odoslaťod Dialniciar » 12. Nov 2009 15:24

Plán sa neplní, resp. dlhodobo sa plní na slovenské pomery.

Splní sa programové vyhlásenie vlády aj bez započítania 1/2 profilov 2,12x. :D

Ale hlavné je, že ja keď som tvrdil (a mnohí to tu tvrdili tiež, no ale nebudem menovať že pohodak :D ), že úspech bude rozostavanie D1 aj s tunelami, tak to bude veľmi dobrá správa, tak je to dobrá vláda. ... Ale stačí systém PPP a už je to zlá, zlá, zlá vláda. Zlí novinári. :D

U mňa táto vláda boduje na celej čiare, a zďaleka nie kvôli PPP na R1. :wink: ... Kiež by 2010-2014 pokračovala táto vláda alebo s malou obmenou, aby sa rozbehli aj PPP na R2 a D4 a eurofondy sa presunuli na D3 a R2. :idea: Taký boom 2009-2016 by už nikto nikdy neprekonal. :idea:
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod stanog » 12. Nov 2009 17:24

Tipujem že to by sme mali 80% populácie v tých rokoch zamestnaných v stavebníctve, 5% automobilky a zvyšok štátna správa. Zamestnanosť takmer 100%. Alebo by tie PPP vyhrali číňania resp. vietnamci a namiesto diaľnic by nám tu vyrástli marihuanové plantáže. :lol:
stanog
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 46
Založený: 29. Jan 2008 12:05
Bydlisko: Do Senca to mám na skok ale do/z Bratislavy často aj hodiny...

Odoslaťod devil » 12. Nov 2009 17:28

na hn bol clanok ze aj po zrealizovani PPP projektov budeme mat menej km/1000 km2 nie oproti zapadnym vyspelym ale aj okolitym krajinam. samozrejme je tu vyhoda ze eurofondy budu dalsi zdroj co vyzera ze na RC a I. tr. sa mozu vyriesit desiatky km....zato na D ked to minu na 20-30 km D3 to bude aky boom.... celkovo z podpriemernej urovne sa dostaneme na priemernu a od 2015-17 zacnu biedne roky....tazko spoplatnena cestna siet (nielen D a RC) nad 3,5 tony co nie je znak vyspelosti....spoplatnena D siet do 3,5 t tak ze sa viac oplati vyuzit kvalitnejsie paralelne cesty a dufajme ze aspon cesty I. tr. nebudu spoplatnene do 3,5 t.
Obrázok používateľa
devil
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 131
Založený: 04. Feb 2005 07:32

Odoslaťod Dialniciar » 12. Nov 2009 20:07

devil napísal:na hn bol clanok ze aj po zrealizovani PPP projektov budeme mat menej km/1000 km2 nie oproti zapadnym vyspelym ale aj okolitym krajinam
to je nádherný dôkaz nečinnosti dzurindu :evil: a nádherný dôkaz nadmernej činnosti okolitých krajín :evil: ... inak ja teraz kadiaľ chodím, všade všetci závidia Slovensku ... :wink:
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic

Odoslaťod stanog » 17. Nov 2010 13:24

Existuje niekde niečo ako takáto správa aj pre rok 2010? Viem že oficciálne ju Figeľ odmietol dať vypracovať, ale predsa v nejakom dokumente by mohlo byť aké-také zhrnutie stavu prípravy. Inak ak niekto viete o nejakom úseku ktorý sa zatiaľ nestavia ale má platné územné rozhodnutie alebo dokonca stavebné povolenie tak sem s tým. Poprosím k úseku napíšte UR resp. SP a dátum jeho právoplatnosti ak je známy a prípadnú poznámku na čom sa to zaseklo.
stanog
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 46
Založený: 29. Jan 2008 12:05
Bydlisko: Do Senca to mám na skok ale do/z Bratislavy často aj hodiny...

Re: Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic

Odoslaťod Andrej » 17. Nov 2010 13:59

Ma zmysel robit spravu, ked je jasne, ze okrem otvorenia uz rozostavanych usekov sa nezacalo vôbec nic?
Tento rok sa napr. malo otvarat vyse 170 km dialnic, z nich väcsina na D1 ;-)

http://www.telecom.gov.sk/index/open_fi ... tnymat.pdf
Andrej
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 608
Založený: 08. Feb 2005 16:57

Re: Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic

Odoslaťod stanog » 17. Nov 2010 21:53

Je jasné že sa stavať nezačalo takmer nič, ale v akom stave je príprava stavieb ktoré sa mali resp. by sa mali v dohľadnej dobe začať stavať ? To som zvedavý či niekto vie. Vážny sa všade chválil ako naštartoval prípravu, takže teoreticky po 4 rokoch by sme mali mať kopu úsekov so stavebnými povoleniami a vykúpenými pozemkami. Ale aká je realita?
stanog
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 46
Založený: 29. Jan 2008 12:05
Bydlisko: Do Senca to mám na skok ale do/z Bratislavy často aj hodiny...

Re: Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic

Odoslaťod pohodak » 17. Nov 2010 22:31

to ma vazny pravdu, spravilo sa kopec okolo pripravy novych usekov, ale to na druhej strane neznamena ze su uz v stave platneho SP - takych usekov zas tak vela nie je (mimo usekov 1. a 3.balika tusim len obchvat ZH a strazov-brodno)
Everything that can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted.
pohodak
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 0
Založený: 20. Apr 2006 13:49
Bydlisko: PK

Re: Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic

Odoslaťod Andrej » 26. Dec 2010 22:04

Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 predpokladal, že do roku 2010 bude odovzdaných 250,9 km diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho malo byť 165,2 km diaľnic a 85,7 km rýchlostných ciest. Skutočne bolo v rokoch 2007 – 2010 odovzdaných do prevádzky len 122,8 diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho bolo 87,6 km nových diaľnic, z toho 15,6 km v polovičnom profile a 35,2 km nových rýchlostných ciest, z toho 16,9 km v polovičnom profile.

https://lt.justice.gov.sk/Document/Docu ... &langEID=1
K tomu len dodam, ze z tych 128 km, ktore sa nepodarilo "odovzdat" sa drviva väcsina nepodarila ani len zacat v tomto obdobi a z odovzdanych 122,8 km bolo zaciatkom roku 2007 vo vystavbe cez 90 km ;-)
Splnenie programu v plánovanom odovzdávaní diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2007 až 2010 nastalo len na 48,9 %.
Splnenie programu v začatí výstavby diaľnic a rýchlostných ciest za roky 2007 – 2013 nastalo na 32,6 %
Andrej
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 608
Založený: 08. Feb 2005 16:57


Naspäť na Linky a dokumenty

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

cron